Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.9.2022 Oikeusuutiset

Suomi ilmoittautui väliintulijaksi Kansainväliseen tuomioistuimeen asiassa, jossa Ukraina syyttää Venäjää joukkotuhonnasta

Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation) The Republic of Finland files a declaration of intervention in the proceedings under Article 63 of the Statute THE HAGUE, 22 September 2022. Yesterday, the Republic of Finland, invoking Article…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/suomi-ilmoittautui-valiintulijaksi-kansainvaliseen-tuomioistuimeen-asiassa-jossa-ukraina-syyttaa-venajaa-joukkotuhonnasta/
17.11.2015 Oikeusuutiset

Eduskunnan Brysselin asiantuntijan katsaus: Ajankohtaista EU:n tietosuojasääntelystä

Tietosuojaan liittyvät kysymykset nousivat kuukausi sitten jälleen ajankohtaisiksi EU-tuomioistuimen todettua 6.10. antamassaan päätöksessä EU-komission vuodelta 2000 peräisin olevan ns. Safe Harbour -päätöksen pätemättömäksi Safe Harbour -päätöksen nojalla yksityishenkilöiden henkilötietoja on voinut siirtää EU-maista sellaisille yhdysvaltalaisyrityksille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuojavaatimuksia vastaaviksi katsottuja Safe Harbour -sääntöjä. EU-tuomioistuimen nyt antaman päätöksen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/eduskunnan-brysselin-asiantuntijan-katsaus-ajankohtaista-eun-tietosuojasaantelysta/
8.9.2015 Oikeusuutiset

Biologisella isällä ei ollut muutoksenhakuoikeutta maistraatin haettua edunvalvojan sijaista lapselle isyyden selvittämistä varten

KKO:2015:59 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntiväite – Oikeusvoima – Tutkimatta jättäminen Hakemusasia – Väliintulo – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Holhoustoimi – Edunvalvojan määrääminen Isyys – Isyyden kumoaminen Maistraatti oli vaatinut käräjäoikeudessa, että alaikäiselle lapselle määrätään edunvalvojan sijainen edustamaan lasta isyyden selvittämistä ja mahdollista kumoamista koskevissa oikeustoimissa. Käräjäoikeudessa asiaan osallisena kuultu mies, joka piti…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/biologisella-isalla-ei-ollut-muutoksenhakuoikeutta-maistraatin-haettua-edunvalvojan-sijaista-lapselle-isyyden-selvittamista-varten/
1.10.2023 Oikeusuutiset

Vakuutuslautakunnalta kaksi ratkaisua oikeusturvavakuutuksiin liittyen

FINE:  Vakuutusehtojen tulkita – Vaatimuksen tutkimatta jättäminen – Kohtuuttomuus Vakuutettu A on ollut kantajana vahingonkorvausasiaa koskevassa riidassa, jossa on ollut vastaajana X Oy. Riidassa on ollut kysymys talotekniikkaremonttia koskevasta riidasta, jossa X Oy on remontoinut A:n hallinnoimaa osakehuoneistoa osana taloyhtiön muuta remonttia. A on reklamoinut X Oy:tä remontissa tapahtuneista virheistä.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/vakuutuslautakunnalta-kaksi-ratkaisua-oikeusturvavakuutuksiin-liittyen/
25.1.2023 Oikeusuutiset

Metsästysseura ei ollut korvausvelvollinen kun metsästyksenjohtaja oli asettanut jäsenen kauden kestävään metsästyskieltoon

Vaa­HO:2022:16 Förening –  Skadestånd – Jakt – avstängning Kysymys vahingonkorvausvelvollisuudesta yhdistyslain perusteella. Metsästysseuran jäsentä oli toistaiseksi kielletty osallistumasta peuran metsästykseen. Metsästysseura ja sen hallituksen jäsenet eivät olleet vahingonkorvausvelvollisia jäsenelle, koska oli näytetty, että metsästyksen johtaja oli yksin päättänyt osallistumiskiellosta metsästyslain 30 §:n nojalla. Kysymys oli myös siitä, oliko hallituksen jäsenet…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/metsastysseura-ei-ollut-korvausvelvollinen-kun-metsastyksenjohtaja-oli-asettanut-jasenen-kauden-kestavaan-metsastyskieltoon/
11.7.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön ympäristöä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Montego Bayn yleissopimus – 220 artiklan 6 kappale – Rantavaltion toimivalta – Unionin tuomioistuimen toimivalta tulkita kansainvälisen oikeuden määräyksiä – Direktiivi 2005/35/EY – Alusten aiheuttama ympäristön pilaantuminen – 7 artiklan 2 kohta – Marpol 73/78 ‑yleissopimus – Öljypäästö talousvyöhykkeellä kauttakulussa olevasta ulkomaalaisesta aluksesta – Olosuhteet, joissa rantavaltio voi…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-korkeimman-oikeuden-ennakkoratkaisupyyntoon-ymparistoa-koskevassa-asiassa/
25.11.2013 Oikeusuutiset

Kohteen saapumista odotettaessa ryöstö oli edennyt jo yritysasteelle

KKO:2013:85 Rikoksen yritys Ryöstörikos – Törkeä ryöstö A, B ja C olivat suunnitelleet ja valmistelleet arvokuljetusryöstöä. He olivat pakettiautoon piiloutuneina, aseistettuina ja toimintavalmiudessa odottaneet arvokuljetusajoneuvon saapumista paikalle tarkoituksenaan ryöstää se. Rikossuunnitelmasta selville päässyt poliisi oli kuitenkin pysäyttänyt arvokuljetuksen hieman ennen kohteeseen saapumista. A, B ja C oli otettu kiinni pakettiautosta.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/kohteen-saapumista-odotettaessa-ryosto-oli-edennyt-jo-yritysasteelle/
3.10.2013 Oikeusuutiset

OM: Suomi pitää maksupalveludirektiivin ajantasaistamista tarpeellisena

Valtioneuvosto hyväksyi 3. lokakuuta 2013 eduskunnalle lähetettävän kirjelmän, joka koskee Euroopan komission ehdotusta toiseksi maksupalveludirektiiviksi Uusi direktiivi edistäisi kuluttajan asemaa muun muassa EU:n ulkopuolelta tulevien tai muissa valuutoissa tehtyjen maksujen osalta.  Päivitetty direktiivi toisi parannuksia myös maksuturvallisuuteen ja lisäisi kuluttajien mahdollisuuksia maksutapojen suhteen. Valtioneuvosto pitää ensimmäisen maksupalveludirektiivin uudelleen tarkastelua tarpeellisena.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/om-suomi-pitaa-maksupalveludirektiivin-ajantasaistamista-tarpeellisena/