Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.10.2018 Oikeusuutiset

Työsopimus oli purettavissa kilpailevan toiminnan perusteella

I-SHO:2018:6 Työsopimuksen purkaminen – Kilpaileva toiminta Lojaliteettivelvollisuus A:n työsuhde oli purettu vetoamalla kilpailevan toiminnan harjoittamiseen ja lojaliteettivelvollisuuden rikkomiseen. Kysymys sen arvioinnista, oliko A:n harjoittama toiminta laissa tarkoitettua kiellettyä kilpailevaa toimintaa ja oliko A:n menettely työsuhteessa ollut lojaliteettivelvoitteen vastaista. Kysymys myös siitä, oliko työsuhteen purkamiselle erittäin painavia syitä ja oliko purkaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/tyosopimus-oli-purettavissa-kilpailevan-toiminnan-perusteella/
25.9.2017 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin edistäminen: komissio jatkaa oikeudenmukaisten ja ennakoitavissa olevien työsopimusten käsittelyä

Sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin edistäminen: komissio jatkaa oikeudenmukaisten ja ennakoitavissa olevien työsopimusten käsittelyä Euroopan komissio on käynyt EU: n tasolla ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen kanssa keskusteluja työehtosopimusten nykyaikaistamisesta, jotta nämä sopimukset olisivat oikeudenmukaisempia ja ennakoitavissa olevampia Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/euroopan-komissio-sosiaalisten-oikeuksien-eurooppalaisen-pilarin-edistaminen-komissio-jatkaa-oikeudenmukaisten-ja-ennakoitavissa-olevien-tyosopimusten-kasittelya/
18.5.2017 Oikeusuutiset

Tehtaanjohtajan asemasta siirtäminen rikkoi työsopimusta, korvausta ei kuitenkaan tuomittu maksettavaksi

KKO:2017:26 Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen irtisanominen – Työsuhteen ehdot Työnantaja oli irtisanonut tehtaanjohtajana toimineen työntekijän taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Työnantajan katsottiin rikkoneen työsopimusta, kun se oli irtisanomisen yhteydessä poistanut työntekijän tehtaanjohtajan aseman siihen liittyvine tehtävineen ja antanut hänelle muita, vähäisempiä tehtäviä. (Ään.) Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla työntekijällä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/tehtaanjohtajan-asemasta-siirtaminen-rikkoi-tyosopimusta-korvausta-ei-kuitenkaan-tuomittu-maksettavaksi/
24.2.2016 Oikeusuutiset

Eduskunnan kirjasto: Tietopaketti työsopimuslain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan työsopimuslain muutosta. Eduskunnan kirjasto on julkaissut lakihankkeesta tietopaketin Työsopimuslakia ollaan muuttamassa määräaikaisten työsuhteiden, koeajan pituuden ja takaisinottovelvollisuuden osalta. Muutokset ovat osa hallitusohjelman toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on madaltaa työllistämiskynnystä ja lisätä yritysten kasvuhalukkuutta. Esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella, joka on päättynyt 12.2.2016. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/eduskunnan-kirjasto-tietopaketti-tyosopimuslain-muuttamisesta/
9.1.2020 Oikeusuutiset

AOA selvittää Senaatti-kiinteistöjen aseman valtion monopolivuokranantajana

”Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos. Valtion liikelaitokset ovat osa valtiota. Liikelaitosmalli perustuu liiketaloudellisten periaatteiden noudattamiseen julkisten palvelujen tuottamisessa. Valtion liikelaitokset eivät ole valtiosta erillisiä oikeushenkilöitä. Valtion liikelaitosten henkilöstö on valtion henkilöstöä. Rikoslain 40 luvun 11 §:n mukaan virkamiehellä tarkoitetaan muun muassa henkilöä, joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtion liikelaitokseen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/aoa-selvittaa-senaatti-kiinteistojen-aseman-valtion-monopolivuokranantajana/
10.12.2019 Oikeusuutiset

Lomautetulla oli oikeus irtisanomisajan palkkaan kun oli tullut työkyvyttömäksi lomautuksen aikana

KKO:2019:108 Työsopimus – Työsopimuksen raukeaminen – Lomauttaminen – Irtisanomisajan palkka – Ennakkopäätösvalitus Työntekijä oli ollut lomautettuna yli 200 päivää, kun hänelle myönnettiin täysi työkyvyttömyyseläke lomautuksen aikana alkaneen työkyvyttömyyden perusteella. Kun työkyvyttömyyseläke oli myönnetty, työntekijä oli irtisanoutunut. Korkein oikeus katsoi, että työsopimus ei näissä olosuhteissa ollut rauennut työntekijälle myönnetyn täyden työkyvyttömyyseläkkeen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/lomautetulla-oli-oikeus-irtisanomisajan-palkkaan-kun-oli-tullut-tyokyvyttomaksi-lomautuksen-aikana/
23.9.2019 Oikeusuutiset

Asema työsuojeluvaltuutettuna tai luottamusmiehenä ei vaikuttanut työsuhteen perusteettoman päättämisen johdosta tuomittuihin korvauksiin

THO:2019:11 Työsopimus – Liikkeen luovutus – Työsopimuksen päättäminen – Luottamusmies – Työsuojeluvaltuutettu N Oy ei ollut ottanut tapahtuneesta liikkeen luovutuksesta huolimatta palvelukseensa seitsemää luovuttajan palveluksessa ollutta työntekijää. Mitattaessa työsuhteiden perusteettomasta päättämisestä tuomittavia korvauksia merkitystä ei ollut sillä, että A oli toiminut työsuojeluvaltuutettuna ja C luottamusmiehenä. THO:2019:11

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/asema-tyosuojeluvaltuutettuna-tai-luottamusmiehena-ei-vaikuttanut-tyosuhteen-perusteettoman-paataamisen-johdosta-tuomittuihin-korvauksiin/
16.9.2019 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää kun työsuhteen irtisanomiskuuleminen oli viivästyttänyt asiaa työntekijästä johtuvasta syystä

KKO:2019:77 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen irtisanominen Työntekijä vaati kanteessaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Kanteen mukaan työsopimusta ei ollut irtisanottu kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun työnantaja oli 13.5.2015 saanut tiedon työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisen perusteesta. Työsopimus oli irtisanottu 2.9.2015 sen jälkeen,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-kun-tyosuhteen-irtisanomiskuuleminen-oli-viivastyttanyt-asiaa-tyontekijasta-johtuvasta-syysta/
10.9.2019 Oikeusuutiset

Sopimus työsuhteen päättämisestä oli tehty olosuhteissa, joista tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota sopimukseen

KKO:2019:76 Oikeustoimi – Oikeustoimen pätemättömyys – Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet työnantajan aloitteesta sopimuksen, jonka mukaan työntekijä oli irtisanonut työsopimuksen ja jossa oli sovittu työsuhteen päättymiseen liittyvistä seikoista. Työntekijä oli allekirjoittanut sopimuksen noin kaksi tuntia kestäneen neuvottelutilaisuuden lopuksi. Työntekijälle ei ollut ennalta ilmoitettu, että tapaamisessa oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/sopimus-tyosuhteen-paattamisesta-oli-tehty-olosuhteissa-joista-tietoisen-olisi-kunnian-vastaista-ja-arvotonta-vedota-sopimukseen/
27.8.2019 Oikeusuutiset

KHO: Kaupunki ei ollut velvollinen järjestämään henkilökohtaista apua vammaisen vaatimalla tavalla

KHO:2019:104 Vammaispalvelu – Henkilökohtaisen avun järjestäminen – Työnantajamalli – Palveluseteli – Edellytykset toimia työnantajana – Kaupungin järjestämä apu A oli vuonna 1991 tapahtuneen liikenneonnettomuuden seurauksena neliraajahalvaantunut, ja hän tarvitsi yksin asuvana apua siirtymisissä, ruuan valmistuksessa, pukeutumisessa, peseytymisessä, rakon ja suolen toiminnoissa, kulkemisessa kodin ulkopuolella sekä harrastetoiminnoissa ja asioiden hoitamisessa. Kaupunki…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/kho-kaupunki-ei-ollut-velvollinen-jarjestamaan-vammaiselle-henkilokohtaista-apua-vammaisen-vaatimalla-tavalla/