Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.9.2023 Oikeusuutiset

VakO: Kansaneläkelaitos voi etuusharkinnassa luottaa tulorekisterin tietoihin, jos niitä ei ole vaadittu oikaistavaksi

VakO: Soviteltu työttömyysetuus – Sovittelujakson työtulo – Tulorekisteri – Tulonsaajan esittämät tulotiedot Vakuutusoikeus katsoi, että tulotietojärjestelmästä annetun lain ja sen esitöiden perusteella työtulojen huomioon ottamisessa ensisijaisena menettelytapana oli pidettävä sitä, että suorituksen maksaja oikaisee virheelliset palkkatiedot tulorekisteriin oma-aloitteisesti tai tulonsaajan vaatimuksesta. Ratkaisun perusteena on tarkoitus käyttää tulonsaajan esittämiä tulotietoja ainoastaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/vako-kansanelakelaitos-voi-etuusharkinnassa-luottaa-tulorekisterin-tietoihin-jos-niita-ei-ole-vaadittu-oikaistavaksi/
31.5.2022 Oikeusuutiset

Työttömyysetuuden takaisinperintäasia ratkaistavissa vasta kun sen perusteena olevasta seikasta on annettu valituskelpoinen ratkaisu

VakO: Työttömyysturva – Takaisinperintä – Työnhakijan omaehtoinen opiskelu – Menettelyvirhe A:n työmarkkinatuki oli lakkautettu 1.7.2018 lukien sillä perusteella, että A oli päätoiminen opiskelija. Kansaneläkelaitos ei ollut antanut A:lle valituskelpoista päätöstä siitä, oliko A:n omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella tullut lakkauttaa 1.7.2018 lukien. Vakuutusoikeudessa oli käsiteltävänä valitusasia koskien työmarkkinatuen ja korotusosan liikamaksun…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/tyottomyysetuuden-takaisinperintaasia-ratkaistavissa-vasta-kun-sen-perusteena-olevasta-seikasta-on-annettu-valituskelpoinen-ratkaisu/
26.8.2019 Oikeusuutiset

Yhtiön osakkeista 49 % omistaneen katsottiin olleen työsuhteessa yhtiöön.

Vakuutusoikeus: Palkkaturva – Yrittäjä – Työntekijä – Työsuhde – Osakeyhtiö A omisti X Oy:stä 49 % ja A:n veli B loput 51 %. Vakuutusoikeus katsoi erityisesti A:n määräysvallan puuttumisesta työnantajayhtiössä sekä A:n työskentelyn laadusta ja työsuhteen päättämisestä esitetyt seikat huomioon ottaen A:n aseman yhtiössä olleen kokonaisuutena arvioiden sellainen, että hän…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/yhtion-osakkeista-49-omistaneen-katsottiin-olleen-tyosuhteessa-yhtioon/
3.6.2014 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerinvirasto: Huolellisuus – Hyvä hallinto – Työttömyysturva

Asianmukainen virkatehtävien hoitaminen työ- ja elinkeinotoimistossa Kantelija oli työvoimapoliittisessa koulutuksessa ollessaan jättänyt ottamatta yhteyttä työnantajaan hänelle tehdyn työtarjouksen johdosta. Kantelija oli myös ilmoittanut työ- ja elinkeinotoimistoon, että kyseinen työ ei enää hänelle sovellu. Kantelijan työttömyyspäivärahan maksatus oli katkaistu ja hänelle oli lähetetty selvityspyyntö. Lähes kahden kuukauden kuluttua kantelijalle oli annettu…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/oikeuskanslerinvirasto-huolellisuus-hyva-hallinto-tyottomyysturva/
14.10.2013 Oikeusuutiset

Ansiopäivärahan korotuksen edellyttämää 20 vuoden työssäoloaikaa ei tarvitse hankkia uudelleen ennen uutta työttömyysjaksoa

VakO 744:2012: Työttömyysturva – Ansiopäiväraha – Korotettu ansio-osa Kysymys siitä, onko ansiopäivärahan korotetun ansio-osan saamisen edellytykseksi säädetty vähintään 20 vuoden työssäoloaika hankittava uudelleen sen jälkeen, kun sanotun etuuden maksamisen enimmäisaika on täyttynyt. Asiaa ratkaistaessa otettiin huomioon myös sosiaali- ja terveysministeriön antamat työttömyysturvalain soveltamisohjeet. Sosiaali- ja terveysministeriön antamilla soveltamisohjeilla pyritään yhdenmukaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/ansiopaivarahan-korotuksen-edellyttamaa-20-vuoden-tyossaoloaikaa-ei-tarvitse-hankkia-uudelleen-ennen-uutta-tyottomyysjaksoa/
4.3.2013 Oikeusuutiset

Avoliitto toisella paikkakunnalla samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa oli pätevä syy irtisanoutumiselle työstä eikä siitä seurannut karensssia työttömyysetuihin.

Vakuutusoikeus: Työttömyysturva – Työstä eroaminen – Pätevä syy – Sukupuolinen suuntautuminen – Yhdenvertaisuus – Ihmisoikeussopimus Työttömyysturvalaissa avoliitto on määritelty miehen ja naisen väliseksi suhteeksi. Asiassa oli kysymys siitä, voidaanko samaa sukupuolta olevien henkilöiden aloittamaa yhteiselämää arvioida toisin kuin avoliiton aloittamista silloin, kun sovelletaan työttömyysturvalain 2 luvun 9 §:n työstä eroamista…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/avoliitto-toisella-paikkakunnalla-samaa-sukupuolta-olevan-kumppanin-kanssa-oli-pateva-syy-irtisanoutumiselle-tyosta-eika-siita-seurannut-karensssia-tyottomyysetuihin/
31.3.2020 Oikeusuutiset

Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu mahdollisimman pian

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että tukea saava yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen. Tukea käytetään yksinyrittäjän maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu-mahdollisimman-pian/
19.9.2019 Oikeusuutiset

KHOlta kaksi ratkaisua suullisen käsittelyn tarpeellisuudesta Vakuutusoikeudessa

KHO:2019:119 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Vakuutusoikeuden päätös – Työkyvyttömyys-eläke – Suullinen käsittely – Uusi selvitys – Korkeimman hallinto-oikeuden toimivalta Vakuutusoikeus ei ollut A:n työkyvyttömyyseläkettä koskevaa asiaa käsitellessään toimittanut A:n vaatimaa suullista käsittelyä. A haki tältä osin vakuutusoikeuden päätöksen purkamista asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa tapahtuneen menettelyvirheen vuoksi. Korkein hallinto-oikeus jätti toimivaltaansa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/kholta-kaksi-ratkaisua-suullisen-kasittelyn-tarpeellisuudesta-vakuutusoikeudessa/
12.11.2018 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeuden ei olisi tullut jättää valitusta tutkimatta kun sen vastaanottajan aukioloaikaa ei ollut mainittu valitusosoituksessa

KHO:2018:152 Vakuutusoikeus – Purkuhakemus – Purku – Menettelyvirhe – Valitusosoitus – Valitusosoituksen puutteellisuus – Valitusaika – Valitusajan päättyminen – Työttömyyskassa – Aukioloaika X haki työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan 16.9.2015 antamaan päätökseen muutosta vakuutusoikeudelta ja toimitti valituskirjelmänsä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassalle. X vaati, että hänelle määrätty karenssi poistetaan ja hänelle maksetaan ansiopäivärahaa hakemuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/vakuutusoikeuden-ei-olisi-tullut-jattaa-valitusta-tutkimatta-kun-sen-vastaanottajan-aukioloaikaa-ei-ollut-mainittu-valitusosoituksessa/
7.7.2017 Oikeusuutiset

Eläketurvakeskuksen blogi: EU:n sosiaaliturvasäännöksiin haetaan muutoksia

Euroopassa liikkuvilla työntekijöillä ja yrittäjillä on usein käsityksenä, että kun lähtee tekemään töitä ulkomaille, sosiaaliturva tulee automaattisesti kotimaasta. Kun olen kotimaani kansalainen ja maksan veroni sinne, mistä muualta kuuluisi sosiaaliturva tulla? Näinhän ei siis ole. Kun tehdään töitä muualla Euroopassa ja liikutaan rajojen yli, EU:n eri jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmiä sovittavat yhteen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/elaketurvakeskuksen-blogi-eun-sosiaaliturvasaannoksiin-haetaan-muutoksia/