Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.6.2022 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan vuosikertomus julkaistu

Vuoden 2021 päättyessä luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia oli 1715. Vastaavasti vuoden päättyessä Suomen Asianajajaliitossa oli asianajajia 2 233 ja valtion oikeusaputoimistoissa julkisia oikeusavustajia 200. Kertomusvuonna oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa tuli vireille uusia asioita 466, joista lupahakemuksia oli 242. Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat pyysivät lupansa peruuttamista 121 asiassa esimerkiksi siirtyessään muihin tehtäviin tai jäädessään eläkkeelle. Lautakunta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/oikeudenkayntiavustajalautakunnan-vuosikertomus-julkaistu/
21.4.2022 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikertomus kuvaa esimerkkien avulla laajaa yhteiskunnallisten asioiden kirjoa, jota ylimmässä hallintotuomioistuimessa käsitellään

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den vuo­si­ker­to­mus si­säl­tää tii­viin kat­sauk­sen vuo­den 2021 oi­keu­del­li­ses­ti mer­kit­tä­vim­piin ja jul­ki­suut­ta saa­nei­siin pää­tök­siin sekä avaa tuo­miois­tui­men men­neen vuo­den ta­pah­tu­mia ja toi­min­taa. Vuosikertomus kuvaa erilaisten esimerkkien avulla sitä laajaa yhteiskunnallisten asioiden kirjoa, jota ylimmässä hallintotuomioistuimessa käsitellään vuosittain. Kertomuksessa taustoitetaan muun ohella niin ajan ja paikan merkitystä kansainvälisen suojelun asioissa, kaivoslain…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/khon-vuosikertomus-kuvaa-esimerkkien-avulla-laajaa-yhteiskunnallisten-asioiden-kirjoa-jota-ylimmassa-hallintotuomioistuimessa-kasitellaan/
20.4.2022 Oikeusuutiset

Poliisirikostutkinnan toimintakertomus vuodelta 2021 on julkaistu

Valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikostiimi käsitteli vuonna 2021 kaikkiaan 1 030 toimenpiteitä vaatinutta asiaa. Vuonna 2021 poliisirikosten tutkinnanjohtajan tehtävässä toimi 18 syyttäjää. Heistä kaksi työskenteli valtakunnansyyttäjän toimistossa ja 16 syyttäjäalueilla. Valtakunnansyyttäjän toimistossa työskentelevät syyttäjät ovat päätoimisia tutkinnanjohtajia, kun taas alueelliset syyttäjätutkinnanjohtajat hoitavat tutkinnanjohtajan tehtäviä muiden syyttäjäntehtävien ohella. Ilmoitukset poliisin tekemiksi epäillyistä rikoksista…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/poliisirikostutkinnan-toimintakertomus-vuodelta-2021-on-julkaistu/
20.4.2022 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2021 julkaistu

Vuonna 2021 kaikkiin hovioikeuksiin saapui yhteensä 8 226 asiaa. Hovioikeuksiin saapuneiden asioiden määrässä on siten tapahtunut nousua vuoteen 2020 verrattuna (7 368). Hovioikeuksissa annettujen ratkaisujen määrä on vuonna 2021 on pysynyt melko lähellä edellisen vuoden tasoa (7 816 ratkaistua asiaa). Antamatta olevien asioiden määrä (niin sanottu balanssi) on noussut vuonna…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/helsingin-hovioikeuden-toimintakertomus-vuodelta-2021-julkaistu/
2.7.2021 Lausunnot

Lausunto työryhmän välimietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamiseksi

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä ja esittää kunnioittaen seuraavaa: Yleistä Työryhmän välimietintö on perusteellinen ja pohdittu. Direktiivin asettamat vaatimukset on analysoitu perusteellisesti. Joiltain osin direktiivin asettamat vaatimukset ovat Suomen kohtuullisesti toimivan yrityssaneerauslainsäädännön ja saneerauskäytännön kannalta mutkikkaita ja vaikeasti yhteen sovitettavissa. Mietinnössä niiden sovittaminen Suomen voimassa olevaan lainsäädäntöön on…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/lausunto-tyoryhman-valimietinnosta-yrityksen-saneerauksesta-annetun-lain-muuttamiseksi/
3.4.2020 Oikeusuutiset

Korkein oikeus lyhensi käsittelyaikojaan

Korkein oikeus onnistui viime vuonna kaikissa asiaryhmissä tavoitteessaan nopeuttaa juttujensa käsittelyä. Korkeimpaan oikeuteen saapui vuonna 2019 kaikkiaan 2 028 asiaa eli lähes yhtä monta kuin vuotta aikaisemmin (2 055 asiaa). Määrällisesti suurimman osan niistä muodostivat valituslupahakemukset, joita saapui 1 802. Valituslupia myönnettiin 125, joten myönnettyjen valituslupien määrä oli 6,9 prosenttia…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/korkein-oikeus-lyhensi-kasittelyaikojaan/
1.4.2020 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2019 julkaistu

”…Tätä katsausta viimeisteltäessä edellä kirjoitetut huolet tuntuvat nyt vähäpätöisiltä. Koronaviruksen vuoksi hovioikeus on kaikkien maailman muiden työpaikkojen tavoin joutunut ennen näkemättömällä tavalla rajoittamaan omaa toimintaansa tartuntariskiltä suojautumista varten. Tämä on näkynyt myös lähes välittömästi lainkäytössä. Pääkäsittelyistä voidaan pitää enää vain pieni osa. Muusta lainkäyttötyöstä valtaosa tehdään etätyönä. Tätä kirjoitettaessa ei…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/helsingin-hovioikeuden-toimintakertomus-vuodelta-2019-julkaistu/
1.4.2020 Oikeusuutiset

Helsingin hallinto-oikeuden vuoden 2019 toimintakertomus on julkaistu

Vuonna 2019 Helsingin hallinto-oikeudessa toteutettiin useita muutoksia. Suurimpia näistä olivat organisaatiomuutoksen valmistelu sekä uuden tietojärjestelmän koekäyttö. Viime vuonna juhlittiin myös hallinto-oikeuksien 20-vuotista taivalta. Turvapaikka-asioiden määrän vähenemisen myötä henkilöstön määrä supistui. Viime vuonna Helsingin hallinto-oikeudessa toteutuneita henkilötyövuosia oli yhteensä 183, eli noin 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Turvapaikka-asioiden ratkaisutoimintaa varten hallinto-oikeuteen perustettu…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/helsingin-hallinto-oikeuden-vuoden-2019-toimintakertomus-on-julkaistu/
20.5.2019 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018 on julkaistu

Vireille tulleet asiat 2,5-kertaistuivat – Työ muuttui EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen myötä – Tietoisuus tietosuojaoikeuksista kasvoi Tietosuojavaltuutetun toimiston 31. toimintavuonna käännettiin kolmannen kerran tietosuojan historian lehteä. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) soveltaminen alkoi 25. toukokuuta. Samalla uudistettiin EU:n tietosuojadirektiivillä (2016/680) rikosasioiden tietosuojalainsäädäntö. Tämä direktiivi edellytti myös kansallisia täytäntöönpanotoimia (rikosasioiden tietosuojalaki 1054/2018).…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/tietosuojavaltuutetun-toimiston-toimintakertomus-2018-on-julkaistu/
7.5.2019 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan toimintakertomus valmistunut

Suomessa on 1 612 toimiluvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa. Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista on tehty varsin vähän kanteluja. Valvontalautakunnan ilmoituksen mukaan sinne tehtiin vuonna 2018 yhteensä 83 kantelua luvan saaneista  oikeudenkäyntiavustajista. Määrä oli 16 % kaikista valvontalautakuntaan saapuneista kanteluista. toimintakertomus_verksamhetsberättelse 2018 (pdf) (1.1 MB)

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/oikeudenkayntiavustajalautakunnan-toimintakertomus-valmistunut/