Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.3.2020 Oikeusuutiset

KKO äänesti kiinteistönvälittäjän vahingonkorvausvastuusta

KKO:2020:26 Kiinteistönvälitys – Kiinteistönvälittäjä – Selonotto- ja tiedonantovelvollisuus – Vahingonkorvaus Ostajat olivat ostaneet juuri putkiremontoidusta rakennuksesta asunnon. Ostajat vaativat myyjän käyttämältä välitysliikkeeltä vahingonkorvausta, koska se oli laiminlyönyt velvollisuutensa antaa ostajille tiedon putkiremontista johtuvasta maksuosuudesta. Ostajat eivät olleet ymmärtäneet, että heidän maksettavakseen tulisi muuta kuin esitteessä ja kauppakirjassa ilmoitettu velaton kauppahinta.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/kko-aanesti-kiinteistonvalittajan-vahingonkorvausvastuusta/
27.3.2019 Oikeusuutiset

KHO: Toimittajilla oli oikeus salata nk. Panama-aineisto

KHO 2019:40: Yleisradiolla ja sen toimittajilla oli oikeus olla luovuttamatta veroparatiisiyhtiöihin liittyvää nk. Panama-aineistoa Verohallinnolle. Verohallinto oli perustellut tietopyyntöään mm. sivullisen erityistä tiedonantovelvollisuutta koskevalla säännöksellä. Säännöksen mukaan jokaisen on annettava Verohallinnon kehotuksesta yksilöinnin perusteella tietoja, jotka saattavat olla tarpeen muun verovelvollisen verotusta tai muutoksenhakua koskevan asian käsittelyä varten. Tältä osin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/kho-toimittajilla-oli-oikeus-salata-nk-panama-aineisto/
3.12.2018 Lausunnot

Lausunto arvopaperimarkkinalain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettua perustietoasiakirjaa koskevasta asetusluonnoksesta

Dnro 75/2018 Lausuntopyyntönne: VM177:00/2018, 31.10.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA ASETUKSEKSI ARVOPAPERIMARKKINALAIN 3 LUVUN 2 §:SSÄ TARKOITETUSTA PERUSTIETOASIAKIRJASTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta asetukseksi arvopaperimarkkinalain (746/2012) 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta perustietoasiakirjasta (VM177:00/2018) (jäljempänä ”Asetus”). Valtionvarainministeriön ehdottamassa asetuksessa säädettäisiin liikkeeseenlaskijan velvollisuudesta laatia perustietoasiakirja sekä perustietoasiakirjassa annettavista tiedoista. Valtiovarainministeriön ehdottama…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/lausunto-arvopaperimarkkinalain-3-luvun-2-%c2%a7ssa-tarkoitettua-perustietoasiakirjaa-koskevasta-asetusluonnoksesta/
20.9.2018 Lausunnot

Lausunto kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 65/2018 Lausuntopyyntönne: VM009:00/2018, 27.8.2018 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS EDUSKUNNALLE KANSAINVÄLISTEN VERORIITOJEN RATKAISUMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta asiasta. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Taustaa Uudella lailla kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä on tarkoitus saattaa voimaan veroriitojen ratkaisumekanismeista Euroopan Unionissa annettu neuvoston direktiivi (EU) 2017/1852 (”Direktiivi”). Asianajajaliitto pitää lainsäädännön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/lausunto-kansainvalisten-veroriitojen-ratkaisumenettelya-koskevaksi-lainsaadannoksi/
22.6.2017 Oikeusuutiset

Vastuuvakuutus ei korvannut vahinkoa, joka perustui pelkästään sopimusrikkomukseen

KKO:2017:44 Vakuutussopimus – Vakuutusehdon tulkinta – Vakuutuksesta korvattava vahinko – Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus A Oy oli alihankintasopimuksen perusteella kuljettanut B Oy:n toimeksiannosta C Oy:lle raaka-ainetta. Raaka-aineeseen oli sekoittunut kuljetuksen aikana toista ainetta, koska A Oy:n työntekijä ei ollut riittävästi puhdistanut ajoneuvon säiliötä ennen kuljetusta. B Oy oli korvannut C Oy:lle sekoittumisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/vastuuvakuutus-ei-korvannut-vahinkoa-joka-perustui-pelkastaan-sopimusrikkomukseen/
31.8.2016 Oikeusuutiset

Verokonsultointia harjoittanut yritys ei ollut velvollinen luovuttamaan asiakkaalle laadittua muistiota Verohallinnnolle.

KHO:2016:127 Verotusmenettely – Sivullisen erityinen tiedonantovelvollisuus – Verokonsultointia harjoittava yhtiö – Verotusta koskeva muistio – Todistajan oikeus kieltäytyä todistamasta Verokonsultointia harjoittava yhtiö ei ollut velvollinen luovuttamaan asiakkaansa toimeksiannosta laatimaansa verotusta koskevaa muistiota Verohallinnolle. Asiassa otettiin huomioon muistion luonne lähinnä arviona asiakkaana olevan verovelvollisen verokohtelusta, se, että muistio ei itsessään muodostanut…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/verokonsultointia-harjoittanut-yritys-ei-ollut-velvollinen-luovuttamaan-asiakkaalle-laadittua-muistiota-verohallinnnolle/
19.8.2014 Oikeusuutiset

Mediuutiset: EU tivaa Suomelta selitystä potilasdirektiivistä

EU-komissio epäilee, ettei Suomi ole pannut täytäntöön potilasdirektiivin kaikkia kohtia. Potilasdirektiivi mahdollistaa terveyspalveluiden hakemisen toisesta EU-valtiosta Komission tiedotteen mukaan Suomi on pannut ”direktiivin täytäntöön osittain, mutta vaikuttaa siltä, että jotkin direktiivin määräyksistä puuttuvat edelleen”. Komissio on lähettänyt perustelluksi lausunnoksi kutsutun selvityspyynnön Suomen lisäksi moneen muuhunkin EU-maahan. ”Eivät tunne Suomen lakia”…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/mediuutiset-eu-tivaa-suomelta-selitysta-potilasdirektiivista/
30.6.2014 Oikeusuutiset

Pankki oli velvollinen esittämään verotarkastuksessa tiedot kaikista asiakkaistaan

Helsingin HAO: Vertailutietotarkastus – Luottolaitos – Sivullisen tiedonantovelvollisuus – Verotarkastus – Esitettävä aineisto – Päätöksen valituskelpoisuus – Perusoikeusmyönteinen tulkinta – Hallinnon yleiset oikeusperiaatteet Hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana pankin valitus Verohallinnon päätöksestä, jolla pankki luottolaitoksena oli velvoitettu esittämään päätöksessä mainitut tiedot verotusmenettelystä annetun lain (verotusmenettelylaki) 21 §:ssä tarkoitettua vertailutietotarkastusta varten. Pankki vaati,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/pankki-oli-velvollinen-esittamaan-verotarkastuksessa-tiedot-kaikista-asiakkaistaan/
16.9.2013 Oikeusuutiset

Eläkesäätiö oli rikkonut tiedonantovelvollisuuttaan

KKO:2013:67 Eläke – Eläkesäätiö – Tiedonantovelvollisuus Eläkesäätiön sääntöjen mukaan työntekijä, joka oli ollut vähintään 10 vuotta kysymyksessä olevan työnantajan palveluksessa mutta jonka työsuhde päättyi ennen eläkeoikeuden alkamista, säilytti oikeutensa palvelusaikaansa vastaavaan osuuteen lakisääteistä eläketurvaa täydentävästä lisäeläkkeestä saamalla vapaakirjan. Vapaakirjan saaneiden oikeus lisäeläkkeeseen alkoi heidän täytettyään 65 vuotta. Eläkesäätiölain 50 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/elakesaatio-oli-rikkonut-tiedonantovelvollisuuttaan/
26.11.2019 Oikeusuutiset

Perustuslakivaliokunta määritti asianajosalaisuuksien perustuslaillista suojaa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla sekä muutettaviksi eräitä muita lakeja. Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotuksia tarkastellaan perustuslain 10 §:ssä turvatun yksityiselämän suojan ja 21 §:ssä oikeusturvasta säädetyn kannalta. Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotukset voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.     Valtiovarainvaliokunta pyytää eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentin mukaisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoa, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/perustuslakivaliokunta-maaritti-asianajosalaisuuksien-perustuslaillista-suojaa/