Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
18.8.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö   Dnro L2023-37   Lausuntopyyntönne: VN/19178/2023, 16.6.2023 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VERKON VÄLITYSPALVELUJEN VALVONNASTA JA ERÄIKSI MUIKSI LAEIKSI   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    1. Yleistä   Valmisteilla olevassa sääntelyssä on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-he-luonnoksesta-eduskunnalle-laiksi-verkon-valityspalvelujen-valvonnasta-ja-eraiksi-muiksi-laeiksi/
27.9.2022 Oikeusuutiset

Energiaviraston on osana hinnoittelun kohtuullisuutta valvottava tarvittaessa myös hinnoittelun tasapuolisuutta asiakasryhmien välillä

KHO:2022:114 Sähkömarkkinalaki – Toimenpidepyyntö – Valitusoikeus – Sähköntuottaja – Suurjännitteiseen jakeluverkkoon liittyminen – Siirtopalvelujen hinnoittelu – Hinnoittelun syrjimättömyys ja kohtuullisuus – Päätöksen perusteleminen Sähköntuottaja oli tehnyt Energiavirastolle tutkintapyynnön muun ohella sähköntuotannon siirtopalvelujen hinnoittelusta verkonhaltijan suurjännitteisessä jakeluverkossa. Energiavirasto oli päätöksessään katsonut verkonhaltijan toimineen eräiltä osin sähkömarkkinalain vastaisesti, mutta muun ohella sähkömarkkinalain…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/energiaviraston-on-osana-hinnoittelun-kohtuullisuutta-valvottava-tarvittaessa-myos-hinnoittelun-tasapuolisuutta-asiakasryhmien-valilla/
15.1.2020 Oikeusuutiset

KKO: Palomiehen ja perustason ensihoitajan tehtävät eivät olleet vertailukelpoisia tasapuolisen kohtelun arvioinnissa

KKO:2020:4 Tasapuolinen kohtelu – Työpalkka A oli ollut palomiehen virassa kaupungin pelastuslaitoksen palveluksessa ja työskennellyt osan työajastaan perustason ensihoitotehtävissä. Kaupunki oli maksanut A:lle alempaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin perustason ensihoitajille. Koska A:n ja perustason ensihoitajien tehtävät eivät olleet olleet vertailukelpoisia eikä niitä siten voitu pitää palkkauksen arvioinnin kannalta samoina tai samanarvoisina,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/kko-palomiehen-ja-perustason-ensihoitajan-tehtavat-eivat-olleet-vertailukelpoisia-tasapuolisen-kohtelun-arvioinnissa/
18.12.2019 Oikeusuutiset

Hankinnassa käytetty malli, jossa laatupisteiden saamisen edellytyksenä oli, että tarjoaja nimeää tulkit seitsemän kuukautta ennen palvelun tuottamisen alkamista, oli markkinoille pyrkivää tai toimintaansa laajentavaa tarjoajaa syrjivä

KHO:2019:162 Julkinen hankinta – Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinta – Liitteen E mukainen palvelu – Tulkkauspalvelut – Vertailuperusteiden asettaminen – Palvelua toteuttavan henkilön nimeäminen tarjouksessa – Rekrytoitava henkilö – Pisteytysmalli – Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu – Puitejärjestely Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko Kansaneläkelaitos menetellyt kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/hankinnassa-kaytetty-malli-jossa-laatupisteiden-saamisen-edellytyksena-oli-etta-tarjoaja-nimeaa-tulkit-seitseman-kuukautta-ennen-palvelun-tuottamisen-alkamista-oli-markkinoille-pyrkivaa-tai-toimint/
26.2.2019 Oikeusuutiset

Esitys konkurssipesän ympäristövastuusta kaatui perustuslakivaliokunnassa

Esityksessä ehdotetiin, että epäselvän oikeustilan selkeyttämiseksi konkurssilakiin otettaisiin säännökset julkisoikeudellisten ympäristövastuiden asemasta konkurssissa. Konkurssipesän julkisoikeudellista ympäristövastuuta koskevat säännökset on esityksessä sisällytetty konkurssilain (1. lakiehdotus) uuteen 16 a lukuun. Konkurssilain uuden 16 a luvun 1 §:stä ilmenisi se lähtökohta, että konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu määräytyisi konkurssilain mukaan, eikä viranomainen voi konkurssilaissa tarkoitettujen tilanteiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/esitys-konkurssipesan-ymparistovastuusta-kaatui-perustuslakivaliokunnassa/
26.10.2018 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Reilummat ja vihreämmät tiemaksut EU:hun

Uusilla tiemaksuja koskevilla säännöillä taataan maksujen yhdenmukaisuus Euroopassa ja vähennetään ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä Parlamentti äänesti 25. lokakuuta uusista tiemaksuja koskevista säännöistä, joilla taataan tasapuolinen kohtelu kaikille teiden käyttäjille EU:ssa ja autetaan jäsenmaita saavuttamaan liikennesektorille asetetut hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet. S&D:n ranskalaisedustaja Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy vastaa esityksen etenemisestä parlamentissa. Uuden asetuksen myötä kaikkien…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/euroopan-parlamentti-reilummat-ja-vihreammat-tiemaksut-euhun/
4.6.2018 Oikeusuutiset

Palomiehelle ja ensihoitajalle olisi tullut maksaa yhtä suurta tehtäväkohtaista palkkaa

HelHO:2018:8 Vahingonkorvaus – työpalkka – töiden vertailukelpoisuus – sama tai samanarvoinen työ – tasapuolinen kohtelu A oli ollut palomiehen virassa kaupungin pelastuslaitoksen palveluksessa ja työskennellyt osan työajastaan perustason ensihoitotehtävissä ensihoitoyksikössä eli ambulanssissa. Kaupunki oli maksanut A:lle alempaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin koko työaikansa ambulanssissa työskenneille perustason ensihoitajille. Kysymys siitä, olivatko palomiehen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/palomiehelle-ja-ensihoitajalle-olisi-tullut-maksaa-yhta-suurta-tehtavakohtaista-palkkaa/
24.3.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta

Dnro 12/2017 Lausuntopyyntönne: YM7/400/2017 ja YM015:00/2017, 7.3.2017 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ERÄIDEN YMPÄRISTÖLAKIEN MUUTOKSENHAUN TARKISTAMISESTA Ympäristöministeriö on pyytänyt 7.3.2017 päivätyllä kirjeellään Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta. Asianajajaliiton käsityksen mukaan valituslupajärjestelmän laajentaminen ilman muita muutoksia KHO:n käsittelytavoissa ei auta lyhentämään käsittelyaikoja. Valituslupajärjestelmän laajentaminen edellyttää,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/lausunto-he-luonnoksesta-eraiden-ymparistolakien-muutoksenhaun-tarkistamisesta/
6.5.2013 Oikeusuutiset

Paikallista sopimusta etujen leikkaamisesta voitiin soveltaa järjestäytymättömään työntekijään

Lausuntoasia Työtuomioistuin TT:2013-63: Järjestäytymätön työntekijä Paikallinen sopiminen Tasapuolinen kohtelu Yhtiössä oli työehtosopimukseen lisätyn valtuutuksen nojalla tehty paikallinen niin sanottu vakautussopimus, jonka mukaan työntekijät luopuivat määräajaksi tietyistä työehtosopimuksessa sovituista ja muista etuuksista yhtiön vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. Lausunnossa katsottiin, että vakautussopimusta voitiin työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentin nojalla soveltaa myös järjestäytymättömään…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/paikallista-sopimusta-etujen-leikkaamisesta-voitiin-soveltaa-jarjestaytymattomaan-tyontekijaan/
15.2.2013 Oikeusuutiset

KKO: Eri työehtosopimusten piiriin kuuluneiden, samaa työtä tehneiden työntekijöiden palkkaerot eivät olleet syrjiviä

Korkein oikeus antoi kaksi ennakkopäätöstä eri työehtosopimusten aiheutamista palkkaeroista kunnallisalalla Korkeimman oikeuden (KKO) tänään antaman ratkaisun mukaan Paraisten kaupunki ei rikkonut syrjinnän kieltoa, kun se maksoi samaa työtä tehneille mutta eri työehtosopimusten piiriin kuuluneille työntekijöilleen erisuuruista palkkaa. Tasapuolisen kohtelun vaatimus edellytti kuitenkin palkkaerojen tasoittamista kohtuullisessa ajassa. Kaupunki oli noudattanut sosiaali-…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/kko-eri-tyoehtosopimusten-piiriin-kuuluneiden-samaa-tyota-tehneiden-tyontekijoiden-palkkaerot-eivat-olleet-syrjivia/