Generic filters
Exact matches only
2.6.2023 Oikeusuutiset

Paliskunnan jakautumispäätös oli voitu jättää vahvistamatta

KHO:2023:55 Porotalous – Poronhoito – Paliskunnan toimialueen jakaminen – Aluehallintoviraston harkintavalta – Saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana – Poronhoidon harjoittamisen edellytykse Paliskunnan kokous oli päättänyt, että paliskunnan toimialue jaetaan siten, että sen etelä- ja pohjoisosa muodostavat kumpikin erillisen paliskunnan. Paliskunnan toimialue sijaitsi saamelaisten kotiseutualueella. Paliskunta oli toimittanut päätöksensä aluehallintovirastolle vahvistettavaksi. Asiassa oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/paliskunnan-jakautumispaatos-oli-voitu-jattaa-vahvistamatta/
15.6.2022 Oikeusuutiset

Suomi sai ensimmäisen langettavan ratkaisun YK:n rotusyrjinnän vastaiselta komitealta

YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CERD) antoi 13. kesäkuuta 2022 ratkaisunsa (Opinion) saamelaisten vaaliluetteloon hyväksyttyjä henkilöitä koskevassa asiassa. Rotusyrjintäkomitean ratkaisu perustuu vuoden 1965 yleissopimukseen kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamisesta, joka kieltää paitsi syrjinnän “rodun” perusteella myös kaikenlaisen etniseen alkuperään perustuvan tarkoitetun tai tosiasiallisen ihmisoikeuksien loukkaamisen. Suomi hyväksyi komitean toimivallan tutkia yksilövalituksia vuonna…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/suomi-sai-ensimmaisen-langettavan-ratkaisun-ykn-rotusyrjinnan-vastaiselta-komitealta/
13.4.2022 Oikeusuutiset

Saamelaiset voittivat kalastuskiistan: kalastuslaki ja -asetus perustuslain vastaisia, jätettiin soveltamatta

Korkein oikeus on hylännyt kahdessa asiassa syytteet, jotka koskivat paikallisten saamelaisten oikeutta kalastaa Tenojoen vesistöön kuuluvissa Utsjoessa ja Vetsijoessa. KKO piti näin ennallaan Lapin käräjäoikeuden antamat ratkaisut. Syyttäjä vaati toisessa jutussa paikalliselle saamelaiselle rangaistusta kalastusrikkomuksesta. Mies oli kalastanut lohta seisovalla verkolla Utsjoessa sallitun kalastuskauden ulkopuolella elokuussa vuonna 2017. Kalastaminen kyseisenä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/saamelaiset-voittivat-kalastuskiistan-kalastuslaki-ja-asetus-perustuslain-vastaisia-jatettiin-soveltamatta/
11.10.2019 Oikeusuutiset

Hallintolaki edellytää, että oikaisuvaatimukseen annettu päätös sisältää yksilökohtaiset perustelut

KHO:2019:128 Saamelaiskäräjävaalit – Merkitseminen vaaliluetteloon – Oikaisuvaatimuksen hylkääminen – Oikeus saada perusteltu päätös – Muutoksenhaku Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkitsemistä koskevassa asiassa oli ratkaistavana, voitiinko valittajaa pitää hänen esittämillään perusteilla saamelaiskäräjistä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuna saamelaisena. Korkeimman hallinto-oikeuden oli kuitenkin tätä ennen arvioitava, täyttivätkö saamelaiskäräjien hallituksen päätöksen perustelut hallintolain 45 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hallintolaki-edellytaa-etta-oikaisuvaatimukseen-annettu-paatos-sisaltaa-yksilokohtaiset-perustelut/
27.9.2019 Oikeusuutiset

Alimus riekti attii sivaheaddjái váidinlobi sápmelaččaid guolástanriidduin

Alimus riekti (KKO) lea addán sivaheddjiide váidinlobiid guovtti áššis, mat gusket sápmelaččaid guolástanrivttiid Deanu čázádahkii gullevaš Ohcejogas ja Veahčajogas. Váidinlobit gusket sápmelaččaid kultuvrralaš vuođđovuoigatvuođa guolásteapmái ja guolástanráddjehusaide guoski lágaid dulkoma vuođđovuoigatvuođaid geahččanguovllus. Ohcejoga guoskevaš áššis lea gažaldat guolásteamis mearriduvvon áiggi olggobealde. Sivaheaddji mielde báikkálaš sámeálbmogii gullevaš almmái lei dáhtul dahje…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/alimus-riekti-attii-sivaheaddjai-vaidinlobi-sapmelaccaid-guolastanriidduin/
27.9.2019 Oikeusuutiset

KKO myönsi syyttäjälle valituslupia saamelaisten kalastuskiistoissa

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt syyttäjälle valitusluvan kahdessa asiassa, jotka koskevat saamelaisten kalastusoikeuksia Tenojoen vesistöön kuuluvissa Utsjoessa ja Vetsijoessa. Valitusluvat koskevat saamelaisten kulttuurista perusoikeutta kalastuksen harjoittamiseen ja kalastusrajoituksia sisältävän lakien tulkintaa perusoikeuksien näkökulmasta. Utsjokea koskevassa asiassa on kyse kalastamisesta sallitun ajankohdan ulkopuolella. Syyttäjän mukaan paikalliseen saamelaisväestöön kuulunut mies oli tahallaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/kko-myonsi-syyttajalle-valituslupia-saamelaisten-kalastuskiistoissa/
5.7.2019 Oikeusuutiset

KHO: Ilmeisen väärä lainsoveltaminen tarkoittaa sitä, että lakia oli sovellettu selvästi ja kiistatta päätöksen antamisen aikaan vallinneen oikeustilan vastaisesti

KHO:2019:90 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Saamelaiskäräjävaalit – YK:n ihmisoikeuskomitea – KP-sopimus – Kansainvälisen yleissopimuksen loukkaus – Purun edellytykset – Merkitseminen vaaliluetteloon – Alkuperäiskansa – Saamelaismääritelmä – Itseidentifikaatio – Ryhmähyväksyntä – Kokonaisarviointi Saamelaiskäräjien hallitus oli hakemuksessaan vaatinut muun ohella kolmen korkeimman hallinto-oikeuden antaman saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ottamista koskevan lainvoimaisen päätöksen purkamista.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/ilmeisen-vaara-lainsoveltaminen-tarkoitaa-sita-etta-paatoksessa-lakia-oli-sovellettu-selvasti-ja-kiistatta-paatoksen-antamisen-aikaan-vallinneen-oikeustilan-vastaisesti/
3.3.2016 Oikeusuutiset

OM: Selvitys: Vihapuhe vaikuttaa uhrin turvallisuuden tunteeseen

Oikeusministeriön teettämän selvityksen mukaan vihapuhe ja häirintä vaikuttavat kohteeksi joutuneiden henkilöiden turvallisuuden tunteeseen Vihapuheella oli myös vaikutusta psyykkiseen terveyteen ja viranomaisluottamukseen. Selvityksen kohderyhmänä olivat vähemmistöryhmiin kuuluvat henkilöt: maahanmuuttajat, romanit, saamelaiset, vammaiset henkilöt, uskonnollisiin vähemmistöihin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/om-selvitys-vihapuhe-vaikuttaa-uhrin-turvallisuuden-tunteeseen/
30.9.2015 Oikeusuutiset

KHO:sta ratkaisuja saamelaisten vaaliluettelovalituksista

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi noin puolet saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kohdistuneista valituksista. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tuli ajalla 24.8. – 17.9.2015 yhteensä 182 valitusta, jotka kohdistuivat saamelaiskäräjien hallituksen päätökseen olla hyväksymättä valittajia vuoden 2015 vaaliluetteloon. Korkein hallinto-oikeus hyväksyi valituksista 93. Lisäksi saamelaiskäräjien hallitus haki kymmenen vuoden 2011 vaaliluetteloon merkityn henkilön osalta oman päätöksensä purkamista. Korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/khosta-ratkaisuja-saamelaisten-vaaliluettelovalituksista/
15.8.2013 Oikeusuutiset

SM: Ministeriöt ja järjestöt yhdessä saamelaisten yhdenvertaisuuden asialla

Saamelaiset ovat EU:n ainoa alkuperäiskansa ja heidän kielensä, kulttuurinsa ja perinteinen elämäntapansa tarvitsevat suojelua Tämä on pääviesti Boahttevuohta – Yhdessä eteenpäin -konferenssissa Inarissa 14.-15.8.2013. Hallituksen tavoitteena on ratifioida alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva ILO 169 -sopimus. Sopimuksen ratifiointi on synnyttänyt kiivasta keskustelua sen vaikutuksista ja tarpeista. Yksi konferenssin pääpuhujista on YK:n työjärjestö…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/sm-ministeriot-ja-jarjestot-yhdessa-saamelaisten-yhdenvertaisuuden-asialla/