Generic filters
Exact matches only
25.4.2024 Oikeusuutiset

Metsästys on osa saamelaisten perusoikeuksia, mutta sitä voidaan rajoittaa jos se on välttämätöntä alueen virkistyskäytön kannalta

KHO:2024:65 Metsästys – Metsästyksen rajoittaminen alueella liikkuvien turvallisuuden vuoksi – Saamelainen alkuperäiskansa – Oikeus omaan kulttuuriin – Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset – Välttämättömyys – Oikeasuhtaisuus Metsästys kuuluu perustuslain 17 §:n 3 momentin sekä YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (KP-sopimus) 27 artiklan turvaamaan saamelaisen alkuperäiskansan kulttuurimuotoon, mikä seikka on otettava…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/metsastys-on-osa-saamelaisten-perusoikeuksia-mutta-sita-voidaan-rajoittaa-jos-se-on-valttamatonta-alueen-virkistyskayton-kannalta/
16.2.2024 Oikeusuutiset

KHOlta kaksi porontalousvahinkojen korvaamiseen liittyvää vuosikirjaratkaisua

15.2.2024 KHO:2024:19 Porotalous – Porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaaminen – Harkinnanvarainen etuus – Korvauksen määrä – Omavastuuosuus – Tasapuolinen kohtelu – Saamelainen poronhoito 15.2.2024 KHO:2024:18 Porotalous – Porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaaminen – Valtuutussäännös – Valioneuvoston asetus – Asetuksen ristiriita perustuslain tai muun lain kanssa – Tuho, joka voidaan hyväksyä korvauksen perusteeksi…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kholta-kaksi-porontalousvahinkojen-korvaamiseen-liittyvaa-vuosikirjaratkaisua/
1.6.2023 Oikeusuutiset

Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöksestä vaaliluettelosta ei voitu hakea suoraan muutosta KHO:sta

KHO:2023:52 Saamelaiskäräjävaalit – Vaaliluettelon laatiminen – Merkitseminen vaaliluetteloon – Vaaliluettelon vahvistaminen – Oikaisuvaatimus – Valitus – Itseoikaisu Muutoksenhakija oli ollut aikaisemmissa saamelaiskäräjävaaleissa merkittynä vaaliluetteloon. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta päätti laatia vuoden 2023 vaalien vaaliluettelon edellisten vaalien vaaliluettelon pohjalta siten, että päätöksestä tarkemmin ilmeneviä henkilöitä ei merkitä vaaliluetteloon. Muutoksenhakija kuului näiden joukkoon eikä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/saamelaiskarajien-vaalilautakunnan-paatoksesta-vaaliluettelosta-ei-voitu-hakea-suoraan-muutosta-khosta/
13.4.2022 Oikeusuutiset

Saamelaiset voittivat kalastuskiistan: kalastuslaki ja -asetus perustuslain vastaisia, jätettiin soveltamatta

Korkein oikeus on hylännyt kahdessa asiassa syytteet, jotka koskivat paikallisten saamelaisten oikeutta kalastaa Tenojoen vesistöön kuuluvissa Utsjoessa ja Vetsijoessa. KKO piti näin ennallaan Lapin käräjäoikeuden antamat ratkaisut. Syyttäjä vaati toisessa jutussa paikalliselle saamelaiselle rangaistusta kalastusrikkomuksesta. Mies oli kalastanut lohta seisovalla verkolla Utsjoessa sallitun kalastuskauden ulkopuolella elokuussa vuonna 2017. Kalastaminen kyseisenä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/saamelaiset-voittivat-kalastuskiistan-kalastuslaki-ja-asetus-perustuslain-vastaisia-jatettiin-soveltamatta/
11.10.2019 Oikeusuutiset

Hallintolaki edellytää, että oikaisuvaatimukseen annettu päätös sisältää yksilökohtaiset perustelut

KHO:2019:128 Saamelaiskäräjävaalit – Merkitseminen vaaliluetteloon – Oikaisuvaatimuksen hylkääminen – Oikeus saada perusteltu päätös – Muutoksenhaku Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkitsemistä koskevassa asiassa oli ratkaistavana, voitiinko valittajaa pitää hänen esittämillään perusteilla saamelaiskäräjistä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuna saamelaisena. Korkeimman hallinto-oikeuden oli kuitenkin tätä ennen arvioitava, täyttivätkö saamelaiskäräjien hallituksen päätöksen perustelut hallintolain 45 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hallintolaki-edellytaa-etta-oikaisuvaatimukseen-annettu-paatos-sisaltaa-yksilokohtaiset-perustelut/
26.9.2019 Oikeusuutiset

Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut osan saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kohdistuneista valituksista

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut ensimmäiset päätökset valituksista, jotka koskevat saamelaiskäräjien vaalien vuoden 2019 vaaliluetteloon hakeutuneiden henkilöiden äänioikeutta. Yksi päätöksistä on julkaistu vuosikirjapäätöksenä. Tänään antamallaan vuosikirjapäätöksellä korkein hallinto-oikeus kumosi saamelaiskäräjien hallituksen valittajaa koskevan päätöksen ja määräsi, että valittaja oli merkittävä saamelaiskäräjien vaalien vaaliluetteloon äänioikeutettuna. Saamelaiskäräjien hallituksen 27.8.2019 tekemistä päätöksistä on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/korkein-hallinto-oikeus-on-ratkaissut-osan-saamelaiskarajien-vaaliluetteloon-kohdistuneista-valituksista/
5.7.2019 Oikeusuutiset

KHO: Ilmeisen väärä lainsoveltaminen tarkoittaa sitä, että lakia oli sovellettu selvästi ja kiistatta päätöksen antamisen aikaan vallinneen oikeustilan vastaisesti

KHO:2019:90 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Saamelaiskäräjävaalit – YK:n ihmisoikeuskomitea – KP-sopimus – Kansainvälisen yleissopimuksen loukkaus – Purun edellytykset – Merkitseminen vaaliluetteloon – Alkuperäiskansa – Saamelaismääritelmä – Itseidentifikaatio – Ryhmähyväksyntä – Kokonaisarviointi Saamelaiskäräjien hallitus oli hakemuksessaan vaatinut muun ohella kolmen korkeimman hallinto-oikeuden antaman saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ottamista koskevan lainvoimaisen päätöksen purkamista.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/ilmeisen-vaara-lainsoveltaminen-tarkoitaa-sita-etta-paatoksessa-lakia-oli-sovellettu-selvasti-ja-kiistatta-paatoksen-antamisen-aikaan-vallinneen-oikeustilan-vastaisesti/
30.9.2015 Oikeusuutiset

KHO:sta ratkaisuja saamelaisten vaaliluettelovalituksista

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi noin puolet saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kohdistuneista valituksista. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tuli ajalla 24.8. – 17.9.2015 yhteensä 182 valitusta, jotka kohdistuivat saamelaiskäräjien hallituksen päätökseen olla hyväksymättä valittajia vuoden 2015 vaaliluetteloon. Korkein hallinto-oikeus hyväksyi valituksista 93. Lisäksi saamelaiskäräjien hallitus haki kymmenen vuoden 2011 vaaliluetteloon merkityn henkilön osalta oman päätöksensä purkamista. Korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/khosta-ratkaisuja-saamelaisten-vaaliluettelovalituksista/
25.9.2014 Oikeusuutiset

OM: Saamelaiskäräjiä koskeva lakiesitys eduskunnalle

Hallituksen esitys saamelaiskäräjälain tarkistamiseksi annettiin tänään eduskunnalle. Uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea parantaa saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon toimivuutta sekä saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä Saamelaisen määritelmän lisäksi lakiin tehtäisiin useita tarkistuksia. Vuonna 1996 voimaan tullut saamelaiskäräjälaki sisältää säännöksiä saamelaiskäräjien vaaleista samoin kuin käräjien kokoonpanosta, tehtävistä ja toimivallasta sekä saamelaiskäräjien toimielimistä ja toiminnasta. Esityksen mukaan tavoitteena…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/om-saamelaiskarajia-koskeva-lakiesitys-eduskunnalle/