Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.11.2022 Oikeusuutiset

Rahanpesudirektiivin säännös tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen olemisesta suuren yleisön saatavilla on perusoikeuskirjan kannalta pätemätön

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-37/20 | Luxembourg Business Registers ja C-601/20 | Sovim Rahanpesudirektiivi: säännös, jonka mukaan jäsenvaltioiden alueelle perustettujen yhtiöiden tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat tiedot ovat kaikissa tapauksissa suuren yleisön saatavilla, on pätemätön. Kyseisestä toimenpiteestä aiheutuva puuttuminen perusoikeuskirjassa taattuihin oikeuksiin ei rajoitu täysin välttämättömään, eikä se ole…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/rahanpesudirektiivin-saannos-tosiasiallisia-omistajia-ja-edunsaajia-koskevien-tietojen-olemisesta-suuren-yleison-saatavilla-on-perusoikeuskirjan-kannalta-patematon/
3.2.2021 Oikeusuutiset

Yhtiö tuomittiin yhteisösakkoon kun sen toiminnassa joku oli syyllistynyt tuottamukselliseen rahanpesuun

KKO:2021:6 Tuottamuksellinen rahanpesu – Oikeushenkilön rangaistusvastuu – Anonyymi tekijä Rahapeliyhdistys oli tehnyt asiakkaansa pelaamisesta rahanpesuilmoituksen keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukseen. Rahanpesuilmoituksen mukaan asiakas oli pelannut rahapelejä käytettävissä olleisiin varoihinsa nähden suurilla summilla, hän työskenteli kirjanpitäjänä ja hänellä oli pääsy asiakkaidensa rahavaroihin. Rahanpesuilmoituksen tekemisen jälkeen asiakas oli saanut jatkaa pelaamista noin yhdeksän kuukauden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/yhtio-tuomittiin-yhteisosakkoon-kun-sen-toiminnassa-joku-oli-syyllistynyt-tuottamukselliseen-rahanpesuun/
18.12.2020 Oikeusuutiset

Esirikoksen avunantaja voitiin tuomita myös rahanpesusta esirikoksen kohteena olleeseen omaisuuteen kohdistuneiden toimien johdosta

KKO:2020:98 Rahanpesu – Törkeä rahanpesu – Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Rikokseen osallisuus – Avunanto A oli ottanut Y Oy:n nimiin vastikkeetta ajoneuvokalustoa X Oy:stä, vaikka hänen oli täytynyt tietää tai ainakin pitää varsin todennäköisenä, että X Oy:tä edustanut B syyllistyy luovutuksella rikokseen. A oli sittemmin siirtänyt ajoneuvokaluston…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/esirikoksen-avunantaja-voitiin-tuomita-myos-rahanpesusta-esirikoksen-kohteena-olleeseen-omaisuuteen-kohdistuneiden-toimien-johdosta/
10.12.2020 Oikeusuutiset

Rahanpesusäännöksiä täydennetään rikoslaissa

Rikoslakiin tehdään EU:n rahanpesurikosdirektiivin edellyttämät täydennykset. Niiden myötä rikoshyödyn peittelystä tulee nykyistä laajemmin rangaistavaa. Omalla rikoksella saatuun hyötyyn kohdistuvasta rahanpesusta, niin sanotusta itsepesusta, voidaan tuomita nykyistä laajemmin. Jos rikokseen syyllistynyt ryhtyy erityisiin järjestelyihin rikoksella saamiensa varojen peittelemiseksi, häntä voidaan rangaista esirikoksen lisäksi myös rahanpesusta. Eräitä vakavia rikoksia pidetään rahanpesun tai…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/rahanpesusaannoksia-taydennetaan-rikoslaissa/
3.4.2020 Tiedotteet

Rahanpesulain edellyttämä vuosikertomus julkaistu

Asianajajaliitolla on rahanpesulaissa todettu velvollisuus laatia vuosittain kertomus sen suorittamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen toimista. Nyt julkaistu raportti on ensimmäinen vuosikertomus vuonna 2019 tehdyistä valvontahavainnoista. Asianajajaliitolla on velvollisuus valvoa rahanpesulain säännösten ja määräysten noudattamista asianajajien osalta. Rahanpesulain velvoitteita koskeva erityinen tarkastus suoritetaan vuosittain noin 80 asianajotoimistossa. Tämän lisäksi noin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/rahanpesulain-edellyttama-vuosikertomus-julkaistu/
19.12.2019 Oikeusuutiset

KKO arvioi rahanpesun tekotavan moitittavuutta ja aiemman rikoksen vaikutusta rangaistuslajiin

KKO:2019:110 Rahanpesu – Törkeä rahanpesu – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen A oli syyllistynyt törkeään rahanpesuun rikoksen kautta saadun omaisuuden arvon ollessa 19 600 euroa. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta. (Ään.)   KKO:2019:110    

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/kko-arvioi-rahanpesun-tekotavan-moitittavuutta-ja-aiemman-rikoksen-vaikutusta-rangaistuslajiin/
1.7.2019 Lausunnot

Lausunto rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Dnro 10/2019    Lausuntopyyntönne: VN/3411/2018, 10.5.2019 RAHANPESUDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ (OM:N MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 2019:13)   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1673 rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin annettiin 23.10.2018.   Oikeusministeriö asetti 21.8.2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää. Työryhmän toimikausi päättyi 31.3.2019.   Työryhmä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/lausunto-rahanpesudirektiivin-taytantoonpanoa-valmistelleen-tyoryhman-mietinnosta/
9.4.2019

Rahanpesun ja terrorismin torjunta

Rahanpesun ja terrorismin torjunta Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja paljastaminen ovat osa yhteiskuntavastuun kantamista. Rahanpesulain (444/2017) säännöksiä sovelletaan tietyillä aloilla toimiviin elinkeinonharjoittajiin, joita myös asianajajat ovat. Rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 12 kohdassa on määritelty ne toimeksiannot, joita hoitaessaan asianajajan on noudatettava rahanpesulain säännöksiä. Oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan tehtäviä hoitavaan…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/yhteiskuntavastuu/rahanpesun-ja-terrorismin-torjunta/
12.9.2018 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Terrorismin ja rikollisuuden rahoitusta vastaan

Mepit haluavat tehostaa terrorismin ja rikollisuuden vastaista taistelua tarkemmalla rahavirtojen kontrollilla ja rahanpesun vastaisilla toimilla Tiukemmat, yhtenäisemmät säännöt rahanpesua vastaan Arvioiden mukaan rikollisin keinoin tuotetaan EU:ssa vuosittain 110 miljardia euroa, mikä vastaa yhtä prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Rikollinen ja rahanpesusta peräisin oleva raha saattaa päätyä terrorismin rahoitukseen. Rahanpesu on rikos kaikissa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/euroopan-parlamentti-terrorismin-ja-rikollisuuden-rahoitusta-vastaan/