Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.10.2022 Oikeusuutiset

Aiemman testamentin saajilla katsottiin olleen erityiseen syyhyn perustuva oikeus kanteen nostamiseksi uuden testamentin pätevyydestä vaikka pesään oli määrätty jakaja

KKO:2022:57 Perintökaari – Pesänjakaja – Testamentti – Testamentin pätemättömyys – Oikeussuojan tarve A oli tehnyt testamentit vuosina 2005 ja 2011. A:n kuoltua hänen kuolinpesäänsä oli määrätty pesänjakaja. Vuonna 2005 tehdyn testamentin edunsaajat nostivat kanteen, jossa he vaativat vuonna 2011 tehdyn testamentin julistamista pätemättömäksi. Pesänjakajan toimivaltaan olisi kuulunut ratkaista testamentin saajien…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/aiemman-testamentin-saajilla-katsottiin-olleen-erityiseen-syyhyn-perustuva-oikeus-kanteen-nostamiseksi-uuden-testamentin-patevyydesta-vaikka-pesaan-oli-maaratty-jakaja/
13.5.2022 Oikeusuutiset

Oikeusneuvos Pertti Välimäki on kuollut

Oikeusneuvos, dosentti Pertti Välimäki on kuollut 71-vuotiaana. Hänet nimitettiin korkeimman oikeuden jäseneksi vuonna 2000. Sitä ennen hän toimi mm. siviilioikeuden apulaisprofessorina ja asianajajana vuosina 1977 – 1989. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2017, mutta jatkoi vielä oikeustieteen parissa. Viime vuonna häneltä ilmestyi monografia nimeltä Pesänjakaja. Hänen väitöskirjansa aiheena oli osituksen sovittelu.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/oikeusneuvos-pertti-valimaki-on-kuollut/
12.2.2022 Oikeusuutiset

Pesänselvittäjänä ja -jakajana toiminut emeritusprofessori vapautui korvausvastuusta

Helsingin käräjäoikeus oli 15.1.2021 antamallaan tuomiolla katsonut kuolinpesän pesänselvittäjänä ja -jakajana toimineen lakimiehen aiheuttaneen asiassa kantajana olleelle kuolinpesän osakkaalle 787.426,21 euron suuruisen vahingon ja oli velvoittanut hänet korvaamaan kantajalle tämän määrän korkoineen. Testamentissa oli määrätty, että kantaja oli oikeutettu saamaan lainvoimaisen perinnönjaon jälkeen täyden omistus- ja hallintaoikeuden lakiosaansa vastaavaan osuuteen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/pesanselvittajana-ja-jakajana-toiminut-emeritusprofessori-vapautui-korvausvastuusta/
25.2.2020 Oikeusuutiset

Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisasia ei ollut toissijaisten vaatimusten tueksi esitettyjen uusien seikkojen johdosta muuttunut toiseksi.

KKO:2020:18 Oikeudenkäyntimenettely – Kanteen muuttaminen – Avoliitto – Pesänjakaja – Omaisuuden erottelu Pesänjakaja oli toimittanut avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa tarkoitetun omaisuuden erottelun ja päätöksellään hylännyt A:n vaatimuksen B:n velvoittamisesta suorittamaan A:lle mainitun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua hyvitystä. Käräjäoikeudessa vireille panemassaan moitekanteessa A uudisti hyvitysvaatimuksensa ja asian valmistelun…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/avopuolisoiden-yhteistalouden-purkamisasia-ei-ollut-toissijaisten-vaatimusten-tueksi-esitettyjen-uusien-seikkojen-johdosta-muuttunut-toiseksi/
27.11.2018 Oikeusuutiset

Avioeron jälkeenkin puolison lapsen hyväksi tehdyn testamentin perusteella kyseinen puolison lapsi oli pesän osakas

KKO:2018:78 Perintökaari – Pesänselvittäjä – Pesänjakaja – Hakijavaltuus Aviopuolisot C ja D olivat määränneet keskinäisessä testamentissaan, että toisen heistä kuoltua eloonjäänyt puoliso saa kaiken vainajan omaisuuden täydellä omistusoikeudella. Testamentin toissijaismääräyksen mukaan molempien kuoltua C:n omaisuus meni D:n lapselle K:lle. Puolisot tuomittiin avioeroon, jolloin sovellettavaksi tuli perintökaaren 11 luvun 8 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/avioeron-jalkeenkin-puolison-lapsen-hyvaksi-tehdyn-testamentin-perusteella-kyseinen-puolison-lapsi-oli-pesan-osakas/
22.1.2018 Oikeusuutiset

Tasingon maksaminen vähemmistöosakkeina oli kohtuutonta

VaaHO:2017:9 Osituksen moite Tasinko Tasingoksi määrättävä omaisuus Kohtuuttomuus tai shikaanimaisuus Pesänjakaja oli toimittanut A:n ja B:n välillä toimitusosituksen, jossa B:n oli sallittu luovuttaa tasinkona kahdeksan kappaletta omistamansa X Oy:n osaketta. A on katsonut, että osakkeiden luovuttaminen tasinkona olisi kohtuutonta tai shikaanimaista, minkä takia pesänjakajan ei olisi tullut hyväksyä tasingon maksamista…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/tasingon-maksaminen-vahemmistoosakkeina-oli-kohtuutonta/
12.12.2017 Oikeusuutiset

Tasinkoa ei tarvinnut maksaa kun avioero-ositus oli kesken toisen kuolessa. Kun jälkimmäinenkin kuoli, tämä oikeus oli voimassa myös hänen kuolinpesänsä hyväksi

KKO:2017:87 Avioliitto – Omaisuuden ositus – Osituksen moite Puolisot A ja B oli tuomittu avioeroon, ja pesänjakaja oli määrätty toimittamaan ositus heidän välillään. Ositustoimituksen kestäessä A kuoli. Korkein oikeus katsoi, että B:llä oli oikeus kieltäytyä luovuttamasta omaisuuttaan tasinkona A:n perillisille. B:n kuoltua osituksen moitetta koskevan oikeudenkäynnin aikana tämä oikeus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/tasinkoa-ei-tarvinnut-maksaa-kun-avioero-ositus-oli-kesken-toisen-kuolessa-kun-jalkimmainenkin-kuoli-tama-oikeus-oli-voimassa-myos-hanen-kuolinpesansa-hyvaksi/
13.11.2017 Oikeusuutiset

Perintökaaren 25 luvun mukaisesti toimitettua maatilan perinnönjakoa ei ollut pidettävä tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna luovutuksena

Helsingin HAO: Tulovero – Tuloverolaki 45 § – Luovutus – Luovutusvoittovero – Perintö – Perinnönjako – Perintökaari 25 luku – Maatila – Tilanpidonjatkaja – Rahakorvaus – Ulkopuoliset vara Perintökaaren 25 luvun mukaisesti toimitettua maatilan perinnönjakoa ei pidetty tuloverolaissa tarkoitettuna luovutuksena, eikä perillisen tilanpidonjatkajalta saama korvaus ollut hänen omaisuudesta saamaansa luovutushintaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/perintokaaren-25-luvun-mukaisesti-toimitettua-maatilan-perinnonjakoa-ei-ollut-pidettava-tuloverolain-45-%c2%a7n-1-momentissa-tarkoitettuna-luovutuksena/
18.1.2017 Oikeusuutiset

Eloonjääneen puolison ei katsottu voivan avioeroon perustuvassa osituksessa vedota oikeuteen olla luovuttamatta omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille

HelHO:2016:15 Avioliitto Omaisuuden ositus Puolisoiden avioeron tultua vireille ositusta toimittamaan oli määrätty pesänjakaja. Sen jälkeen, kun puolisot oli tuomittu lainvoimaisesti avioeroon, toinen heistä kuoli ennen osituksen saattamista päätökseen. Eloonjääneen puolison ei katsottu voivan osituksessa vedota avioliittolain 103 §:n 2 momentin mukaiseen oikeuteen olla luovuttamatta omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille. (Ään.) HelHO:2016:15…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/eloonjaaneen-puolison-ei-katsottu-voivan-avioeroon-perustuvassa-osituksessa-vedota-oikeuteen-olla-luovuttamatta-omaisuuttaan-ensiksi-kuolleen-puolison-perillisille/
13.11.2015 Oikeusuutiset

Osituksen oikeusvoima ulottuu kommandiittiyhtiöön, jonka yhtiömiehiä puolisot olivat.

VaaHO:2015:11 Perusteettoman edun palautus Ositus Oikeusvoima Pesänjakaja on 30.6.2011 toimittanut osituksen A:n ja B:n välillä. Osituksessa on ratkaistu puolisoiden väliset taloudelliset suhteet myös Kiinteistö Oy D:n osakkeiden ja C Ky:n osalta. Osituksessa pesänjakaja on katsonut puolisoiden omistavan yhdessä puoliksi (½) Kiinteistö Oy D:n osakkeet 11411 – 14130, jotka ovat oikeuttaneet…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/osituksen-oikeusvoima-ulottuu-kommandiittiyhtioon-jonka-yhtiomiehia-puolisot-olivat/