Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
27.6.2022 Oikeusuutiset

KKO äänesti onko Teoston palautettava kohtuullisen tekijänoikeuskorvauksen ylittävä määrä

KKO:2022:44 Tekijänoikeus – Perusteettoman edun palautus Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry oli toimittanut televisioyhtiölle tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttämiseen perustuvia korvauksia koskevat laskut, jotka televisioyhtiö oli pääosin maksanut. Markkinaoikeus vahvisti televisioyhtiön kanteen perusteella tekijänoikeuskorvauksille tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain 35 §:n 2 momentin mukaisen kohtuullisen määrän, joka oli televisioyhtiön maksamaa määrää pienempi. Korkeimman…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/kko-aanesti-onko-teoston-palautettava-kohtuullisen-tekijanoikeuskorvauksen-ylittava-maara/
15.10.2021 Oikeusuutiset

Vuosikausia jatkunut taukokäytäntö työpaikalla oli tullut osaksi työsuhteen ehtoja

KKO:2021:76 Työsopimus – Työsuhteen ehdot – Työnjohto-oikeus – Perusteettoman edun palautus Työpaikalla oli vuodesta 1995 noudatettu käytäntöä, jonka mukaan raskasta lajittelutyötä tekevät työntekijät saivat päivittäin pitää lakisääteisiä ja työehtosopimuksessa määrättyjä taukoja pidemmät yhteensä 23 minuutin pituiset palkalliset, työaikaan kuuluvat tauot. Työnantaja päätti vuonna 2016, että taukokäytännöstä luovutaan. Korkein oikeus katsoi,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/vuosikausia-jatkunut-taukokaytanto-tyopaikalla-oli-tullut-osaksi-tyosuhteen-ehtoja/
24.1.2018 Oikeusuutiset

Avopuolisolla oli oikeus saada korvaus kiinteistöön sijoittamastaan huomattavasta työpanoksesta

HelHO:2017:14 Perusteettoman edun palautus Avoliitto Asiassa on ollut kysymys siitä, oliko B saanut perusteetonta etua entisen avopuolisonsa A:n kustannuksella A:n B:n omistamalla vapaa-ajan kiinteistöllä tekemien rakennustöiden ja rakentamiseen liittyvien kustannusten maksamisen johdosta. HelHO:2017:14

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/avopuolisolla-oli-oikeus-saada-korvaus-kiinteistoon-sijoittamastaan-huomattavasta-tyopanoksesta/
20.1.2017 Oikeusuutiset

Vaikeavammaisen kunnalta saama perusteeton korvaus määrättiin palautettavaksi kohtuullistamatta määrää

KHO:2017:9 Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Omainen – Sunnuntai- ja arkipyhäkorvaukset – Perusteettoman edun palautus – Kohtuullistaminen X:n kunta oli myöntänyt vaikeavammaiselle A:lle henkilökohtaista apua. Kunnalle oli vuonna 2013 selvinnyt, että A:n yhtenä henkilökohtaisena avustajana oli 1.12.2009 lähtien toiminut A:n muualla asuva tytär. Tytärtä oli pidettävä A:n perheenjäsenenä, johon ei…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/vaikeavammaisen-kunnalta-saama-perusteeton-korvaus-maarattiin-palautettavaksi-kohtuullistamatta-maaraa/
13.11.2015 Oikeusuutiset

Osituksen oikeusvoima ulottuu kommandiittiyhtiöön, jonka yhtiömiehiä puolisot olivat.

VaaHO:2015:11 Perusteettoman edun palautus Ositus Oikeusvoima Pesänjakaja on 30.6.2011 toimittanut osituksen A:n ja B:n välillä. Osituksessa on ratkaistu puolisoiden väliset taloudelliset suhteet myös Kiinteistö Oy D:n osakkeiden ja C Ky:n osalta. Osituksessa pesänjakaja on katsonut puolisoiden omistavan yhdessä puoliksi (½) Kiinteistö Oy D:n osakkeet 11411 – 14130, jotka ovat oikeuttaneet…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/osituksen-oikeusvoima-ulottuu-kommandiittiyhtioon-jonka-yhtiomiehia-puolisot-olivat/
11.9.2020 Oikeusuutiset

Avoliittolain hyvityssäännöstä tulkittava siten, että soveltaminen vastaa perusteettoman edun palautusta koskevia tulkintoja. Avopuolisot vastaavat jakajan palkkiosta henkilökohtaisilla varoillaan.

KKO:2020:65 Avoliitto – Omaisuuden erottelu – Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta – Sovittelu – Pesänjakajan palkkio   Avopuoliso B oli ostanut puoliosuuden kiinteistöstä, josta avopuoliso A ennestään omisti puolet ja jolla sijaitsevassa omakotitalossa avopuolisot asuivat. A ja B olivat yhdessä ottaneet pankkilainan, joka pääosin oli käytetty B:n ostaman kiinteistöosuuden kauppahinnan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/avoliittolain-hyvityssaannosta-tulkittava-siten-etta-soveltaminen-vastaa-perusteettoman-edun-palautusta-koskevia-tulkintoja-avopuolisot-vastaavat-jakajan-palkkiosta-henilokohtaisilla-varoillaan/
8.12.2017 Oikeusuutiset

Valtion saaman perusteettoman edun palauttamista koskeva vaatimus jätettiin tutkimatta yleisen tuomioistuimen toimivaltaan kuulumattomana. Vahingonkorvausvaatimus vanhentunut.

KKO:2017:84 Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu Euroopan unionin oikeus Tuomioistuimen toimivalta Väylämaksulakien 1028/1980 ja 708/2002 mukaan ulkomaanliikenteen aluksilta perittävät väylämaksut olivat määräytyneet eri perustein kuin kotimaanliikenteen väylämaksut. Varustamoyhtiöt vaativat 30.12.2010 vireille panemallaan kanteella valtiolta perusteettoman edun palautusta tai vahingonkorvausta sillä perusteella, että ne olivat maksaneet vuosilta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/valtion-saaman-perusteettoman-edun-palauttamista-koskeva-vaatimus-jatettiin-tutkimatta-yleisen-tuomioistuimen-toimivaltaan-kuulumattomana-vahingonkorvausvaatimus-vanhentunut/
6.3.2017 Lausunnot

Lausunto potilasvakuutustyöryhmän loppuraportista

Dnro 02/2017 Lausuntopyyntönne: STM129:00/2014, 23.1.2017 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTISTA Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliiton (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa koskien potilasvakuutustyöryhmän loppuraporttia. Kuultuaan vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden asiantuntijaryhmää Asianajajaliitto haluaa lausua seuraavaa. Loppuraportti on laadittu hallituksen esitysluonnoksen muotoon. Esityksellä uudistettaisiin potilasvakuutusjärjestelmään sovellettava lainsäädäntö, joka koostuisi kolmesta uudesta laista. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi potilasvakuutuslaki,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/lausunto-potilasvakuutustyoryhman-loppuraportista/