Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.5.2020 Oikeusuutiset

Osakassopimus ei osoittanut osakkaan suostuneen osakkeen lunastushintaan

KKO:2020:34 Osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen – Yhtiökokouksen päätöksen moite – Osakassopimus Osakassopimuksen mukaan osakeyhtiön osakkeenomistajalla oli velvollisuus tarjota omistamansa yhtiön osakkeet muiden osakkeenomistajien lunastettavaksi, kun hänen päätoiminen työskentelynsä yhtiössä päättyy. Yhtiöllä oli osakassopimuksen mukaan viime kädessä velvollisuus lunastaa osakkeet. Osakkeenomistajan A työsuhteen yhtiöön päätyttyä yhtiö oli ylimääräisessä yhtiökokouksessa päättänyt A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/osakassopimus-ei-osoittanut-osakkaan-suostuneen-osakkeen-lunastushintaan/
31.3.2020 Lausunnot

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö (”TEM”) on pyytänyt lausuntoa 28.2.2020 päivätystä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (13.4.2012/172 muutoksineen; ”yritysostolaki”) muuttamisesta (hallituksen esityksen luonnos ja lopullinen versio yhdessä kumpikin ”HE”). Lakiin ehdotetaan lisättäviksi muun muassa uudet säännökset Euroopan unioniin (”EU”) tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/lausunto-tyo-ja-elinkeinoministerion-lausuntopyyntoon-koskien-luonnosta-hallituksen-esitykseksi-ulkomaalaisten-yritysostojen-seurannasta-annetun-lain-muuttamisesta/
1.7.2016 Oikeusuutiset

Lahjana annettujen osakkeiden verotusarvosta vähennettiin rahasto, jonka varat lahjanantaja oli pidättänyt itsellään ja asiasta osakassopimus

KHO:2016:104 Lah­ja­ve­ro­tus – Käy­pä ar­vo – Vä­hen­nys – Osak­keet – SVOP-ra­has­to – Lah­ja­kir­jan eh­to – Osa­kas­so­pi­mus A:n isä B oli luo­vut­ta­nut A:lle osa­keyh­tiön osak­kei­ta. Lah­ja­kir­jan mu­kaan lah­jaan ei si­säl­ty­nyt lah­ja­nan­ta­jan osuus si­joi­te­tun va­paan oman pääo­man ra­has­toon, jo­ka muo­dos­ti lah­joi­tuk­sen ai­kaan suu­rim­man osan yh­tiön va­ral­li­suu­des­ta. A omis­ti ky­sei­sen yh­tiön osak­kei­ta myös…

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/lahjana-annettujen-osakkeiden-verotusarvosta-vahennettiin-rahasto-jonka-varat-lahjanantaja-oli-pidattanyt-itsellaan-ja-asiasta-osakassopimus/
16.2.2016 Oikeusuutiset

KHO:n ennakkopäätös asianajotoimiston osakkeiden verotusarvosta

KHO:2016:18 Henkilökohtaisen tulon verotus – Työsuhteeseen perustuva oikeus ostaa yhtiön osakkeita – Käypä arvo – Naken in naken ut – Substanssiarvo – Asiantuntijapalveluita tarjoava yhtiö – Asianajotoimisto – Osakassopimus A oli vuonna 2009 ostanut 13 asianajotoimintaa harjoittavan B Oy:n osaketta kauppahinnoilla, jotka olivat vastanneet osakassopimuksessa niin sanotun naken in naken…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/khon-ennakkopaatos-asianajotoimiston-osakkeiden-verotusarvosta/