Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.12.2016 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Työkyvyttömyyseläkkeen lakkauttaminen lainsäädäntömuutoksen johdosta muodosti omaisuuden suojan loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Unkari loukkasi valittajan oikeutta omaisuuden suojaan, kun se oli säätänyt lain, jonka perusteella valittajan työkyvyttömyyseläke lakkautettiin kokonaisuudessaan. EIT:n lehdistötiedotteesta: In today’s Grand Chamber judgment in the case of Béláné Nagy v. Hungary (application no. 53080/13) the European Court of…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/eitn-suuri-jaosto-tyokyvyttomyyselakkeen-lakkauttaminen-lainsaadantomuutoksen-johdosta-muodosti-omaisuuden-suojan-loukkauksen/
9.8.2016 Oikeusuutiset

EIT: Kreikan valtionobligaation pakkovaihtaminen vähempiarvoisiin obligaatioihin ei loukannut omaisuuden suojaa eikä ollut syrjivä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on hiljattain antamassaan tuomiossa katsonut, että niiden yksityishenkilöiden, jotka vuonna 2012 voimaan tulleella lailla pakotettiin osallistumaan Kreikan valtionobligaatioiden vaihtamiseen vähempiarvoisiin obligaatioihin, omaisuudensuojaa ei ollut loukattu. EIT kiinnitti asiassa huomiota mm. siihen, että arvopapereihin sijoittaminen ei koskaan ole riskitöntä ja että Kreikan valtion toimet olivat välttämättömiä talouskriisissä valtion…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/eit-kreikan-valtionobligaation-pakkovaihtaminen-vahempiarvoisiin-obligaatioihin-ei-loukannut-omaisuuden-suojaa-eika-ollut-syrjiva/
12.7.2016 Oikeusuutiset

EIT: Tekijänoikeusjärjestön velvoittaminen solmimaan lisenssisopimukset radioasemien kanssa kohtuullisella rojaltilla ei loukannut omaisuuden suojaa tai oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossaan katsonut, että latvialaiset tuomioistuimet olivat ottaneet huomioon riittävällä tavalla niin tekijänoikeuksien haltijoiden kuin radioasemienkin intressit, kun ne olivat määränneet tekijänoikeusjärjestö SIA AKKA/LAA:n (SIA “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” – Copyright and Communication Consulting Agency ltd./Latvian Authors Association) tekemään sopimukset sellaisten radioasemien…

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/eit-tekijanoikeusjarjeston-velvoittaminen-solmimaan-lisenssisopimukset-radioasemien-kanssa-kohtuullisella-rojaltilla-ei-loukannut-omaisuuden-suojaa-tai-oikeutta-oikeudenmukaiseen-oikeudenkayntiin/
24.3.2015 Oikeusuutiset

EIT: Adoption mitätöiminen adoptiovanhemman kuoleman jälkeen loukkasi lapsen oikeutta perhe-elämän ja omaisuuden suojaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että adoption mitätöimisessä 31 vuotta sen vahvistamisesta ja 18 vuotta sen jälkeen, kun adoptioäiti oli kuollut, ei ollut otettu huomioon lapsen etua eikä päätöstä ollut perusteltu asian luonteen vaatimalla huolellisuudella. EIT:n lehdistötiedotteesta: In today’s Chamber judgment in the case of Zaieţ v.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/eit-adoption-mitatoiminen-adoptiovanhemman-kuoleman-jalkeen-loukkasi-lapsen-oikeutta-perhe-elaman-ja-omaisuuden-suojaan/
7.12.2022 Lausunnot

Lausunto Digitalisaation edistämisen ohjelmasta (Digiohjelma)

Valtionvarainministeriö Dnro L2022-76 Lausuntopyyntönne: VN/22906/2020, 22.11.2022 DIGITALISAATION EDISTÄMISEN OHJELMAN (DIGIOHJELMA) LAINSÄÄDÄNTÖTYÖRYHMÄN KOONTI JA NÄKEMYKSET DIGITALISAATION SÄÄDÖSTILANTEESTA JA MUUTOSEHDOTUKSISTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) toteaa, että, vaikka Asianajajaliitolle ei ole lähetetty lausuntopyyntöä digitalisaation edistämisen ohjelman lainsäädännön soveltamisen ja edistämisen työryhmän loppuraportista, hanke on erittäin tärkeä, koska nykyisen lainsäädännön raportissakin esiin nostetut puutteet,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-digitalisaation-edistamisen-ohjelmasta-digiohjelma/
9.11.2022 Oikeusuutiset

EIT kiinnostunut kiinteistön lunastuskorvauksen tasosta – valitus Suomen hallituksen vastattavaksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lähettänyt Suomen hallituksen vastattavaksi valituksen, jossa katsotaan, että kiinteistöstä maksettu pakkolunastuskorvaus on niin vähäinen, että kyse on omaisuuden suojan loukkauksesta. Kyse myös lunastuksen perusteen hyväksyttävyydestä. Lunastuskorvaus oli 3,25 miljooaan euroa, kun valittajat olivat vaatineet korvauskena 13,3 miljoonaa euroa. Kyseessä on vasta toinen Suomen hallituksen vastattavaksi lähetetty valitus…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/eit-kiinnostunut-kiinteiston-lunastuskorvauksen-tasosta-valitus-suomen-hallituksen-vastattavaksi/
22.6.2021 Oikeusuutiset

KKO: ”oikeudenkäyntikuluriskin pitkään jatkunut kasvu ja sen vaikutukset prosessikynnyksen kohoamiseen edellyttävät lainsäätäjältä viipymättä tehokkaita lainsäädännöllisiä toimenpiteitä”

Korkeimman oikeuden lausunto oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja rii­ta-asiois­sa kos­ke­vas­ta ar­vio­muis­tios­ta ”oikeudenkäyntiasiamiehet ja -avustajat eivät aina hahmota asian ratkaisemisen kannalta oleellisia oikeuskysymyksiä, minkä vuoksi riita-asioissa laaditaan tarpeettoman laajoja oikeudenkäyntikirjelmiä ja nimetään asiaan vaikuttamatonta todistelua.” 9. Laajoja riita-asioita ratkaistaan tällä hetkellä tuomioistuimissa alle 10 000 juttua vuodessa. Euroopan neuvoston pysyvän Cepej-komitean raportin (European Judicial Systems,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/kko-oikeudenkayntikuluriskin-pitkaan-jatkunut-kasvu-ja-sen-vaikutukset-prosessikynnyksen-kohoamiseen-edellyttavat-lainsaatajalta-viipymatta-tehokkaita-lainsaadannollisia-toimenpiteita/
1.9.2020 Oikeusuutiset

EOA:lta kaksi ratkaisua oikeusapupalkkioiden maksatuksen viivästymisen johdosta

”Elinkeinon harjoittamisen vapauteen, omaisuuden suojaan ja yhdenvertaisuuteen liittyvät seikat puoltaisivat nähdäkseni sitä, ettei valtion varoista maksettavaan avustajanpalkkioon sovellettaisi maksun määräämisen jälkeisissä viivästymistilanteissa eri säännöksiä kuin  esimerkiksi syyttäjän tai julkisen oikeusavustajan valtiolta saamaan kuukausipalkkaan ja sen viivästymiseen.”   Palkkion maksun viivästyminen (pdf) 1.9.2020, dnro 3043/2019   Palkkion maksun viivästyminen ym. (pdf)…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/eoalta-kaksi-ratkaisua-oikeusapupalkkioiden-maksatuksen-viivastymisen-johdosta/
31.3.2020 Lausunnot

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö (”TEM”) on pyytänyt lausuntoa 28.2.2020 päivätystä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (13.4.2012/172 muutoksineen; ”yritysostolaki”) muuttamisesta (hallituksen esityksen luonnos ja lopullinen versio yhdessä kumpikin ”HE”). Lakiin ehdotetaan lisättäviksi muun muassa uudet säännökset Euroopan unioniin (”EU”) tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/lausunto-tyo-ja-elinkeinoministerion-lausuntopyyntoon-koskien-luonnosta-hallituksen-esitykseksi-ulkomaalaisten-yritysostojen-seurannasta-annetun-lain-muuttamisesta/
15.10.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta

Dnro 67/2018 Lausuntopyyntönne: VM012:00/2018, 11.9.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI SIJOITUSPALVELULAIN JA KAUPANKÄYNNISTÄ RAHOITUSVÄLINEILLÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI NIIHIN LIITTYVIKSI LAEIKSI Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusväleillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (VM012:00/2018). Pyydettynä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/lausunto-he-luonnoksesta-laeiksi-sijoituspalvelulain-ja-kaupankaynnista-rahoitusvalineilla-annetun-lain-muuttamisesta/