Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.8.2022 Oikeusuutiset

Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voitiin jättää tutkimatta kun muutoksenhakija oli saanut toissijaista suojelua Saksassa, vaikka oleskelulupa Saksaan oli umpeutunut

KHO:2022:97 Ulkomaalaisasia – Toissijainen suojelu – Toisen jäsenvaltion myöntämä suojeluasema – Perheelle Suomessa myönnetty suojeluasema – Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkimatta jättäminen Asiassa oli ratkaistava, oliko muutoksenhakijan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voitu jättää tutkimatta ulkomaalaislain 103 §:n 3 kohdan nojalla tilanteessa, jossa muutoksenhakija oli saanut toissijaista suojelua Saksassa mutta hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/kansainvalista-suojelua-koskeva-hakemus-voitiin-jattaa-tutkimatta-kun-muutoksenhakija-oli-saanut-toissijaista-suojelua-saksassa-vaikka-oleskelulupa-saksaan-oli-umpeutunut/
7.4.2022 Oikeusuutiset

Oleskelulupa voitiin jättää myöntämättä perheelliselle, koska tällä ei ollut kotimaansa matkustusasiakirjaa

KHO:2022:45 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Matkustusasiakirjavaatimuksesta poikkeaminen – Kokonaisharkinta – Perhe-elämän suoja – Lapsen etu Kysymys oli perhesideperusteisesta oleskeluluvasta, jonka kohdalla oli ratkaistavana, olivatko perhe-elämän suojaa koskevat ja lasten etuun liittyvät näkökohdat niin painavia, että niiden vuoksi tuli poiketa matkustusasiakirjan voimassaoloa koskevasta vaatimuksesta.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/oleskelulupa-voitiin-jattaa-myontamatta-perheelliselle-koska-talla-ei-ollut-kotimaansa-matkustusasiakirjaa/
20.12.2021 Oikeusuutiset

Vieraskielisen ulkomaalaisen ruotsinkieliseen oleskelulupahakemukseen tuli antaa päätös ruotsiksi

En chilensk medborgare hade gjort en ansökan om uppehållstillstånd på svenska. Migrationsverket avgjorde ansökan på finska. A sökte ändring i Migrationsverkets beslut och yrkade bland annat att förvaltningsdomstolen ska taställning till om Migrationsverkets tolkning av språklagen är felaktig. A hade i sin ansökan valt svenska som handläggningsspråk i ärendet. Migrationsverket…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/vieraskielisen-ulkomaalaisen-ruotsinkieliseen-oleskelulupahakemukseen-tuli-antaa-paatos-ruotsiksi/
1.12.2021 Oikeusuutiset

Henkilö joka oli menettänyt Suomen kansalaisuutensa annettuaan vääriä tietoja, oli entinen Suomen kansalainen hakiessaan oleskelulupaa

KHO:2021:167 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Entinen Suomen kansalainen – Kansalaisuuden menettäminen – Väärien tietojen antaminen – Maahantulosäännösten kiertäminen A oli Suomessa ollessaan hakenut oleskelulupaa entisenä Suomen kansalaisena. Hän oli aiemmin menettänyt kansalaisuutensa kansalaisuuslain 33 §:ssä tarkoitetulla tavalla väärien tietojen antamisen perusteella. Maahanmuuttovirasto ei tämän vuoksi pitänyt häntä tosiasiallisena entisenä Suomen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/henkilo-joka-oli-menettanyt-suomen-kansalaisuutensa-annettuaan-vaaria-tietoja-oli-entinen-suomen-kansalainen-hakiessaan-oleskelulupaa/
16.11.2021 Oikeusuutiset

Pelkkä rikosepäily ei estä pysyvää oleskelulupaa, asiassa tulee tehdä kokonaisharkinta mm. epäillyn rikoksen laadun perusteella

KHO:2021:157 Ulkomaalaisasia – Pysyvä oleskelulupa – Rikosepäily – Pysyvän oleskeluluvan myöntämisen este – Kokonaisharkinta A oli epäiltynä ulkomaalaislain 57 §:n 1 momentissa tarkoitusta rikoksesta, josta oli säädetty rangaistukseksi vankeutta. Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt A:lle pysyvää oleskelulupaa, koska pysyvän oleskeluluvan myöntämiselle oli A:ta koskevan rikosepäilyn vuoksi este. Asiassa oli kysymys siitä,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/pelkka-rikosepaily-ei-esta-pysyvaa-oleskelulupaa-asiassa-tulee-tehda-kokonaisharkinta-mm-epaillyn-rikoksen-laadun-perusteella/
30.8.2021 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus kumosi tutkijan oleskelulupaa koskevan päätöksen

Hallinto-oikeus on kumonnut tutkijan lupaa koskevan Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi. Asiassa oli kyse siitä, olisiko valittajalle tullut myöntää jatkolupa kahdeksaa kuukautta pidemmäksi ajaksi. Tutkijaa lupaa koskevan lain esitöiden perusteluiden mukaan jatko-oleskeluluvan pituuden osalta noudatettaisiin samaa menettelyä kuin ulkomaalaislain perusteella myönnettävissä oleskeluluvissa. Ulkomaalaislain perusteella uusi määräaikainen oleskelulupa myönnetään…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/hallinto-oikeus-kumosi-tutkijan-oleskelulupaa-koskevan-paatoksen/
7.7.2021 Oikeusuutiset

Maahantulokiellon päättyminen ei merkinnyt, ettei sen perusteena olleilla seikoilla olisi merkitystä haettaessa uutta oleskelulupaa

KHO:2021:102 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen – Maahantulokiellon päättyminen – Aikaisemman karkottamispäätöksen perusteena olleet seikat Hakijan perhesideperusteinen oleskelulupa oli hylätty yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisen perusteella. Hänet oli aikaisemmin karkotettu kotimaahansa hänen syyllistyttyään törkeään huumausainerikokseen. Hänelle määrätty maahantulokielto oli päättynyt. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/maahantulokiellon-paattyminen-ei-merkinnyt-ettei-sen-perusteena-olleilla-seikoilla-olisi-merkitysta-haettaessa-uutta-oleskelulupaa/
16.11.2020 Oikeusuutiset

Karkottamispäätöksen jälkeen jätetyn oleskelulupahakemuksen perusteet eivät osoittaneet karkotuspäätöksen täytäntäntöönpanoa suhteettomaksi

KHO:2020:117 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Kokonaisharkinta – Suhteellisuusperiaate – Uusi oleskelulupahakemus Maahanmuuttovirasto oli määrännyt A:n karkotettavaksi kotimaahansa Albaniaan, koska hänelle ei ollut myönnetty unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana ainoastaan kysymys siitä, oliko ulkomaalaislain 146 §:n 1 momentin mukaista karkottamisen kokonaisharkintaa arvioitava tässä tapauksessa jälkikäteen toisin yksinomaan sillä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/karkottamispaatoksen-jalkeen-jatetyn-oleskelulupahakemuksen-perusteet-eivat-osoittaneet-karkotuspaatoksen-taytantantoonpanoa-suhteettomaksi/
18.6.2020 Oikeusuutiset

Oleskelulupaa haettaessa esitetty väärennetty asiakirja ilmensi maahantulosäännösten kiertämistä. Jatkolupa voitiin evätä.

KHO: Ulkomaalaisasia – Jatko-oleskelulupa – Yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle – Maahantulosäännösten kiertäminen – Väärennetty asiakirja  Uzbekistanin kansalaiselle oli myönnetty ensimmäinen oleskelulupa Suomessa työnteon perusteella. Oleskelulupahakemuksen yhteydessä hän oli esittänyt kotivaltionsa oppilaitoksen todistuksen, jonka mukaan hän oli suorittanut ammattitutkinnon. Jatko-oleskelulupahakemuksen käsittelyn yhdessä Maahanmuuttovirasto oli saanut selvitystä, jonka perusteella se katsoi olevan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/oleskelulupaa-haettaessa-esitetty-vaarennetty-asiakirja-ilmensi-maahantulosaannosten-kiertamista-jatkolupa-voitiin-evata/
5.6.2020 Oikeusuutiset

Pysyvä oleskelulupa raukea pysyvän maahanmuuton seurauksena, vaikka henkilö kävisi Suomessa alle kahden vuoden välein

KHO:2020:65 Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Muuttaminen pysyvästi pois maasta – Käynnit Suomessa alle kahden vuoden välein – Pysyvä oleskelulupa Asiassa oli ratkaistavana, oliko Maahanmuuttovirasto voinut katsoa valittajina olleiden aviopuolisoiden ulkomaalaislain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla muuttaneen pysyvästi pois maasta ja peruuttaa heidän pysyvät oleskelulupansa. Asiassa oli myös kysymys…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/pysyva-oleskelulupa-raukea-pysyvan-maahanmuuton-seurauksena-vaikka-henkilo-kavisi-suomessa-alle-kahden-vuoden-valein/