Generic filters
Exact matches only
16.6.2023 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmassa ei asianajajalain uudistusta eikä perustuslain tarkistamista riippumattomuuden varmistamiseksi

Tänään julkistetussa hallitusohjelmassa on monia lupauksia oikeudenhoidon alalle. Etukäteen keskustelussa olleista asioista ohjelmaan eivät kuitenkaan päätyneet esimerkiksi perustuslain tarkistaminen oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaamiseksi. Asianajajalain kokonaisuudistus ei kuulu hallituksen ohjelmaan, ei myöskään yksityisten avustajien oikeusapupalkkioiden korotus. Pienriitamenettely ei myöskään näy tavoitteiden joukossa, eikä julkisuuslain uudistaminen tai rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamislainsäädännön uudistaminen. Nämä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/hallitusohjelmassa-ei-asianajajalain-uudistusta-eika-perustuslain-tarkistamista-riippumattomuuden-varmistamiseksi/
24.11.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeus edellytti yleisen turvaamistoimen vaateen tueksi todennäköisyysnäyttöä

Hel­HO:2021:11 Turvaamistoimi – Yleinen turvaamistoimi – Turvaamistoimi – Vaade-edellytys Kysymys oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä säädetyn yleisen turvaamistoimen vaade-edellytyksen näyttökynnyksestä muussa kuin etukäteisnautintatilanteessa. Hovioikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että vaade-edellytyksen tueksi edellytetään tällaisessa tilanteessa todennäköisyysnäyttöä. Hel­HO:2021:11

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/hovioikeus-edellytti-yleisen-turvaamistoimen-vaateen-tueksi-todennakoisyysnayttoa/
5.5.2020 Oikeusuutiset

Rangaistuksen koventamisperusteen edellytyksistä vaaditaan yhtä vahva näyttö kuin syyllisyydestä

KKO:2020:32 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Koventamisperusteet – Todistelu – Näytön arviointi   Oliko rikos tehty ihonväriin tai etniseen alkuperään perustuvasta vaikuttimesta? Kysymys näyttökynnyksestä ja näytön arvioinnista. (Ään.)   10. Edellä esitetyn perusteella Korkein oikeus katsoo, että kysymyksessä olevan koventamisperusteen soveltamisen tueksi vedottuja seikkoja arvioitaessa on perusteltua noudattaa näyttövaatimusta,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/rangaistuksen-koventamisperusteen-edellytyksista-vaaditaan-yhta-vahva-naytto-kuin-syyllisyydesta/
20.8.2019 Oikeusuutiset

KHO arvioi turvapaikanhakijan seksuaali-identiteetistä saatavilla olevaa näyttöä ja riittävän selvityksen määrää

KHO:2019:99 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Tietty yhteiskunnallinen ryhmä – Seksuaalinen suuntautuminen – Sukupuoli-identiteetin määrittely Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko Irakin kansalainen A uskottavasti osoittanut kuuluvansa sellaiseen seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, jolla suuntautuneisuutensa vuoksi oli perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan. Maahanmuuttovirasto ei ollut hyväksynyt A:n kertomusta seksuaalisesta suuntautumisestaan. Hallinto-oikeus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/kho-arvioi-turvapaikanhakijan-seksuaali-identiteetista-saatavilla-olevaa-nayttoa-ja-riittavan-selvityksen-maaraa/
21.5.2018 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeus hylkäsi Metsähallituksen kanteen puukartelliasiassa

Riittävä näyttö vahingosta ei ollut se, että hintavaikutusta voitiin pitää asianosaisten esittämien analyysien perusteella mahdollisena Helsingin hovioikeuden käsiteltävänä oli Metsähallituksen Stora Enso Oyj:tä, Metsäliitto Osuuskuntaa ja UPM-Kymmene Oyj:tä (jäljempänä Metsäyhtiöt) vastaan ajama vahingonkorvausvaatimus, joka perustui markkinaoikeuden päätöksessä 3.12.2009 todettuun Suomen raakapuumarkkinoilla vuodesta 1997 alkuvuoteen 2004 vallinneeseen kilpailunrajoitukseen. Käräjäoikeus oli 22.6.2016…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/helsingin-hovioikeus-hylkasi-metsahallituksen-kanteen-puukartelliasiassa/
17.5.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus eurooppalaisen pidätysmääräyksen kieltäytymisperusteiden tulkinnasta

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – 3 artiklan 2 alakohta ja 4 artiklan 3 alakohta – Eurooppalainen pidätysmääräys – Kieltäytymisperusteet – Samasta teosta annetun lopullisen tuomion käsite – Etsitty henkilö – Todistajan asema täytäntöönpanojäsenvaltiossa Tämä Županijski Sud u Zagrebun (Zagrebin maakunnallinen tuomioistuin, Kroatia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö tarjoaa unionin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-eurooppalaisen-pidatysmaarayksen-kieltaytymisperusteiden-tulkinnasta/
20.4.2017 Oikeusuutiset

Ruotsin HD arvioi näyttötaakkaa testamentin repimistä koskevassa asiassa

Ruotsin korkein oikeus (HD) on antanut ratkaisun siitä, kenellä on näyttötaakka tilanteessa, jossa testamentti sinänsä on löytynyt, mutta se on ollut revitty. Pääsääntönä näyttötaakasta HD totesi, että näyttötaakka on sillä, joka väittää testamenttia peruutetuksi tuhoamalla/repimällä sen. Toisaalta HD korosti, että käsillä olevan tapauksen kaltaisissa tilanteissa, joissa ulkopuolisillakin henkilöillä on ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/ruotsin-hd-arvioi-nayttotaakkaa-testamentin-repimista-koskevassa-asiassa/
16.3.2017 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös huumausainerikoksen näytön arvioinnista

KKO:2017:12 Todistelu – Näytön arviointi Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Kysymys näytön arvioinnista törkeässä huumausainerikoksessa. Näytön harkinnan lähtökohdista 7. Näyttö vastaajan syyllistymisestä huumausainerikokseen koostuu usein, kuten tässäkin tapauksessa, monista riidattomista tai asiassa esitetyn näytön perusteella selvitetyiksi katsotuista seikoista, jotka ainoastaan niistä tehtävien johtopäätösten kautta välillisesti todistavat syytteessä kuvatusta teosta. Tällaiseen niin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/ennakkopaatos-huumausainerikoksen-nayton-arvioinnista/