Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.5.2021 Oikeusuutiset

Avustajalle oli korvattava tulkkaamisesta aiheutunut kulu, kun neuvottelussa annettiin ulkomaalaiselle päämiehelle tiedoksi päätös hänen asiassaan

KHO: Oikeusapu ulkomaalaisasiassa – Avustajan vaatimus hallinto-oikeuden päätöksen tulkkauksesta jälkitoimena – Hallinto-oikeuden päätös hylätä vaatimus perusteettomana – Päämiehen oikeus saada itseään koskevasta päätöksestä tieto – Äidinkieli tai muu kieli – Päämiehen oikeusturvatakeet Avustajan päämiehen ulkomaalaislain mukainen muutoksenhakuasia oli käsitelty hallinto-oikeudessa suomen kielellä ja asiasta oli annettu suomenkielinen päätös. Hallinto-oikeus hylkäsi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/avustajalle-oli-korvattava-tulkkaamisesta-aiheutunut-kulu-kun-neuvottelussa-annettiin-ulkomaalaiselle-paamiehelle-tiedoksi-paatos-hanen-asiassaan/
8.9.2020 Oikeusuutiset

Turvapaikkaa hakeneelle naiselle olisi tullut järjestää naispuhuttelija ja naistulkki kun kyse oli mm. seksuaalisesta väkivallasta

KHO:2020:91 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Somalia – Turvapaikkamenettely – Erityiset menettelylliset takeet – Seksuaalinen väkivalta – Naishakija – Miespuhuttelija ja -tulkki Somalian kansalainen A, joka oli nainen, oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua. A oli hänelle järjestetyssä turvapaikkapuhuttelussa vedonnut turvapaikkaperusteenaan muun ohella häneen al-Shabaabin taholta kohdistuneeseen toistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan. Puhuttelijana…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/turvapaikkaa-hakeneelle-naiselle-olisi-tullut-jarjestaa-naispuhuttelija-ja-naistulkki-kun-kyse-oli-mm-seksuaalisesta-vakivallasta/
20.9.2019 Oikeusuutiset

EUT: Syytetyn oikeuksia koskevat direktiivit koskevat myös menettelyä, jossa syyntakeeton määrätään tahdosta riippumattomaan hoitoon

… Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1) Tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 22.5.2012 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2012/13/EU ja oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/eut-syytetyn-oikeuksia-koskevat-direktiivit-koskevat-myos-menettelya-jossa-syyntakeeton-maarataan-tahdosta-riippumattomaan-hoitoon/
28.1.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Direktiivi 2011/95/EU – Vaatimukset kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi – Toissijainen suojelu – 19 artikla – Toissijaisen suojeluaseman peruuttaminen – Perustelujen ulottuvuus – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan toissijainen suojeluasema on peruutettava sillä perusteella, että hallinto on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-turvapaikkapolitiikkaa-koskevassa-asiassa-4/
26.3.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: EU:sta houkuttelevampi kohde ulkomaalaisille opiskelijoille ja tutkijoille

Komissio on 25.3tehnyt ehdotuksen, jolla helpotetaan EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden, tutkijoiden ja eräiden muiden ryhmien maahantuloa ja yli kolme kuukautta kestävää oleskelua EU:ssa ja tehdään siitä houkuttelevampaa Uudessa lainsäädännössä asetetaan kansallisille viranomaisille selvemmät aikarajat, joiden kuluessa niiden on käsiteltävä hakemukset. Lisäksi mahdollisuuksia päästä oleskelun aikana työmarkkinoille lisätään ja helpotetaan liikkumista…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/euroopan-komissio-eusta-houkuttelevampi-kohde-ulkomaalaisille-opiskelijoille-ja-tutkijoille/