Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.2.2023 Oikeusuutiset

ELY-keskuksella laaja harkintavalta arvioida, olivatko edellytyksiä yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen

KHO:2023:19 Luonnonsuojelu – Yksityinen luonnonsuojelualue – Perustamistarkoitus – Poikkeaminen rauhoitusmääräyksestä – Hakijan selvitysvelvollisuus – Viranomaisen harkintavalta – Ulkoilureitin valaistus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) oli myöntänyt kaupungille luvan poiketa yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksestä alueella sijaitsevan ulkoilureitin pinnoituksen kunnostamiseksi. ELY-keskus oli samalla hylännyt kaupungin hakemuksen ulkoilureitille asennettavan valaistuksen osalta sillä perusteella, että…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/ely-keskuksella-laaja-harkintavalta-arvioida-olivatko-edellytyksia-yksityisen-luonnonsuojelualueen-rauhoitussaannoksista-poikkeamiseen/
12.4.2022 Oikeusuutiset

Poikkeuslupaa ilveksen metsästykseen ei ollut perusteltu direktiivissä edellytetyllä tavalla

KHO:2022:48 Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Ilveksen rauhoituksesta poikkeaminen – Kannanhoidollinen metsästys – Poikkeusluvan myöntämiseen oikeuttava päämäärä – Päätöksen perusteleminen Suomen riistakeskus oli myöntänyt metsästyslain 41 a §:n 3 momentin nojalla poikkeusluvan yhden ilveksen metsästykseen Varsinais-Suomessa sijaitsevalle noin 627 neliökilometrin suuruiselle alueelle. Päätöksen mukaan poikkeuslupaa ei ollut myönnetty vahingon…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/poikkeuslupaa-ilveksen-metsastykseen-ei-ollut-perusteltu-direktiivissa-edellytetylla-tavalla/
11.3.2022 Oikeusuutiset

Vesitalouslupaa täytäntöön pantaessa oli myönnetyistä oikeuksista riippumatta noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa säädettiin

KHO:2022:37 Luonnonsuojelu – Hallintopakko – Pesien tahallinen vahingoittaminen – Lintujen tahallinen häiritseminen – Pesäpuun rauhoittaminen – Vesitalouslupa – Olosuhteiden muutos – Luottamuksensuoja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) oli kieltänyt Rauman kaupunkia ja Rauman Satama Oy:tä jatkamasta harmaahaikaran ja merimetson pesiä vahingoittavia ja hävittäviä sekä näitä lintuja häiritseviä pengertien rakentamistöitä ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/vesitalouslupaa-taytantoon-pantaessa-oli-myonnetyista-oikeuksista-riippumatta-noudatettava-mita-luonnonsuojelulaissa-saadettiin/
12.3.2019 Oikeusuutiset

Kasvihuonepäästöjen vähentymistä ei voitu intressivertailussa huomioida yleisen edun kannalta merkityksellisenä hyötynä

KHO:2019:37 Vesitalousasia – Pohjavesi – Energiakaivo – Maalämpöjärjestelmä – Pohjaveden laatu – Pilaantuminen – Intressivertailu – Yleinen etu – Ilmastonmuutos – Kasvihuonekaasupäästöt Hankkeen tarkoituksena oli korvata valittajien omistamalla kiinteistöllä sijaitsevan asuinrakennuksen öljylämmitysjärjestelmä maalämmöllä energiakustannusten pienentämiseksi. Hanketta varten kysymyksessä olevan kiinteistön kallioperään oli tarkoitus porata energiakaivo noin 180 metrin syvyyteen. Energiakaivo…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/kasvihuonepaastojen-vahentymista-ei-voitu-intressivertailussa-huomioida-yleisen-edun-kannalta-merkityksellisena-hyotyna/
23.9.2016 Lausunnot

Lausunto lunastuslainsäädännön uudistamistarpeista

Dnro 45/2016 Lausuntopyyntönne: OM21/41/2015, 22.8.2016 LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTARPEET (OM:N SELVITYKSIÄ JA OHJEITA 33/2016) Oikeusministeriö on pyytänyt 22.8.2016 päivätyllä kirjeellään Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ” Asianajajaliitto”) lausuntoa lunastuslainsäädännön uudistamistarpeista sekä arviota muutosten taloudellisista ja muista vaikutuksista. Lausuntonaan Asianajaliitto esittää seuraavaa: Lausuntopyyntö liittyy pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan sisältyvän Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun -kärkihankkeen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/lausunto-lunastuslainsaadannon-uudistamistarpeista/
5.10.2015 Oikeusuutiset

OM: Luonnonsuojelurikoksia koskevaa sääntelyä aiotaan tarkistaa – törkeä luonnonsuojelurikos lisättäväksi lakiin

Hallitus esittää luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia koskevien säännösten muuttamista. Tavoitteena on, että luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia arvioitaessa otettaisiin entistä paremmin huomioon rikosten luonne talousrikoksina ja että niistä määrättävät seuraamukset vastaisivat paremmin rikosten moitittavuutta Eduskunnalle 1.10. annetun lakiesityksen mukaan rikoslakiin lisättäisiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös. Nykyisin luonnonsuojelurikoksesta ei ole säädetty törkeää tekomuotoa.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/om-luonnonsuojelurikoksia-koskevaa-saantelya-aiotaan-tarkistaa-torkea-luonnonsuojelurikos-lisattavaksi-lakiin/
26.3.2015 Oikeusuutiset

OM: Luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännösten tarkistaminen. Lausuntotiivistelmä

Ehdotukseen suhtauduttiin erittäin myönteisesti. Kaikki kantansa ilmoittaneet lausunnonantajat pitivät uudistusta kannatettavana, tarpeellisena tai perusteltuna Lausuntopyynnön kohteena olleessa mietinnössä ehdotetaan, että rikoslain 48 lukuun lisättäisiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva rangaistussäännös. Törkeää ympäristön turmelemista koskevaan rangaistussäännökseen lisättäisiin kaksi ankaroittamisperustetta ja muutoksen johdosta yksi peruste kumottaisiin. Lisäksi mietinnössä ehdotetaan ympäristön turmelemista ja tuottamuksellisen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/om-luonnonsuojelu-ja-ymparistorikossaannosten-tarkistaminen-lausuntotiivistelma/
28.10.2014 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa säännöstä törkeästä luonnonsuojelurikoksesta

Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia koskevien säännösten muuttamiseksi Tavoitteena on, että luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia arvioitaessa otettaisiin entistä paremmin huomioon rikosten suunnitelmallisuus ja taloudellisen hyödyn tavoittelu. – Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Törkeän luonnonsuojelurikoksen säätäminen korostaisi näiden rikosten vakavuutta. Ympäristö- ja luonnonsuojelurikosten arvioinnissa on…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/tyoryhma-ehdottaa-saannosta-torkeasta-luonnonsuojelurikoksesta/
3.3.2014 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä tarkistamaan luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännöksiä

Tavoitteena on, että säännökset kattaisivat nykyistä paremmin huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelun ja rikosten suunnitelmallisuuden Työryhmä selvittää tarvetta säätää rikoslakiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös. Nykyisin luonnonsuojelurikoksesta ei ole säädetty törkeää tekomuotoa. Yksittäiset rikokset voivat kuitenkin käytännössä kohdistua useisiin eläin- tai kasvilajeihin, osoittaa huomattavaa suunnitelmallisuutta ja olla luonteeltaan kansainvälisiä. Työryhmän tehtävänä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/om-tyoryhma-tarkistamaan-luonnonsuojelu-ja-ymparistorikossaannoksia/
13.3.2023 Oikeusuutiset

Hallintotuomioistuin ei voi kunnallisvalituksen johdosta sisällöllisesti muuttaa muutoksenhaun kohteena olevaa päätöstä

KHO:2023:24 Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Kaavan kumoaminen osittain – Kaavan voimaantulon johdosta kumoutuvien kaavamerkintöjen saattaminen uudelleen voimaan – Kaavan asiallinen muuttaminen – Hallinto-oikeuden toimivalta – Kunnallisvalitus Maakuntavaltuusto oli hyväksynyt Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan, joka tulisi korvaamaan alueella aikaisemmin voimassa olleet maakuntakaavat muun ohella luonnonsuojelualueita ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvia…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/hallintotuomioistuin-ei-voi-kunnallisvalituksen-johdosta-sisallollisesti-muuttaa-muutoksenhaun-kohteena-olevaa-paatosta/