Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
9.11.2022 Oikeusuutiset

EIT kiinnostunut kiinteistön lunastuskorvauksen tasosta – valitus Suomen hallituksen vastattavaksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lähettänyt Suomen hallituksen vastattavaksi valituksen, jossa katsotaan, että kiinteistöstä maksettu pakkolunastuskorvaus on niin vähäinen, että kyse on omaisuuden suojan loukkauksesta. Kyse myös lunastuksen perusteen hyväksyttävyydestä. Lunastuskorvaus oli 3,25 miljoonaa euroa, kun valittajat olivat vaatineet korvauksena 13,3 miljoonaa euroa. Kyseessä on vasta toinen Suomen hallituksen vastattavaksi lähetetty valitus…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/eit-kiinnostunut-kiinteiston-lunastuskorvauksen-tasosta-valitus-suomen-hallituksen-vastattavaksi/
2.9.2021 Oikeusuutiset

KKO: Kaupungin lunastaessa tontista katualuetta on lunastuskorvausta määrättäessä lähdettävä siitä, että tonttin jokainen osa on samanarvoinen

KKO:2021:63 Lunastuslaki – Lunastuskorvaus – Kohteenkorvaus – Maankäyttö- ja rakennuslaki – Samanarvoisuusperiaate Kaupunki oli lunastanut asunto-osakeyhtiöiden omistamista tonteista osia asemakaavan mukaiseksi katualueeksi. Lunastusta edeltänyt asemakaavan muutos ei ollut vähentänyt tonttien rakennusoikeuden määrää, ja lunastus oli kohdistunut asemakaavan mukaisen rakennusalan ulkopuoliseen tonttien osaan. Lunastettavista alueista suoritettiin korvausta siten, että perusteena käytettiin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/kko-kaupungin-lunastaessa-tontista-katualuetta-on-lunastuskorvausta-maarattaessa-lahdettava-siita-etta-tonttin-jokainen-osa-on-samanarvoinen/
17.7.2021 Oikeusuutiset

Lakiluonnos lunastuslain korvausperusteiden uudistamisesta lausunnolle

Lunastuslain korvausperusteisiin ehdotetaan uudistuksia. Tavoitteena on turvata nykyistä paremmin lunastettavan omaisuuden haltijan asema ja varmistaa, että lunastuskorvaus täyttää perustuslain edellyttämän täyden korvauksen vaatimuksen. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti tarkoituksena on toteuttaa maanomistajan oikeusturvaa parantava ja kuntien maapolitiikan turvaava lunastuslain uudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi on lähetetty lausunnolle. Lakiluonnoksen mukaan lunastettavasta omaisuudesta…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/lakiluonnos-lunastuslain-korvausperusteiden-uudistamisesta-lausunnolle/
24.5.2019 Oikeusuutiset

Kun rakennuspaikat muodostuivat rakennuskaavan vahvistamisella, haitankorvauksia ei voitu perustaa siihen, että paikkaan olisi aikaisemmin voitu rakentaa omarantaisia pientaloja

KKO:2019:49 Lunastuslaki – Korvauksen määrääminen – Lunastuskorvaus – Haitankorvaus Maankäyttö – ja rakennuslaki Ennestään rakentamattomalta asemakaava-alueelta oli luovutettu määräaloja, jotka sisälsivät kaavan mukaisen rakennuspaikan ja siihen rajoittuvaa rantapuistoksi osoitettua aluetta. Lohkomisessa rakennuspaikasta ja puistoalueen osasta oli muodostettu eri kiinteistöt. Myöhemmin kunta lunasti puistoalueella sijaitsevat tilat. Korkein oikeus katsoi, että asuinkiinteistö…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/kun-rakennuspaikat-muodostuivat-rakennuskaavan-vahvistamisella-haitankorvauksia-ei-voitu-perustaa-siihen-etta-paikkaan-olisi-aikaisemmin-voitu-rakentaa-omarantaisia-pientaloja/
25.3.2019 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa lunastuslain korvausperusteiden uudistamista

Tarkoituksena on varmistaa, että lunastuskorvaus täyttää perustuslain edellyttämän täyden korvauksen vaatimuksen kaikissa tilanteissa. Lunastettavasta omaisuudesta suoritettavan korvauksen tulisi ehdotuksen mukaan perustua markkina-arvoon nyt perusteena olevan käyvän arvon sijasta. Markkina-arvoon perustuva korvaus sisältäisi myös odotusarvot, jotka perustuvat omaisuuden mahdolliseen käyttötavan muutokseen. Lisäksi markkina-arvon määrittäminen voisi perustua nykyistä monipuolisemmin erilaisten arviointimenetelmien hyödyntämiseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/tyoryhma-ehdottaa-lunastuslain-korvausperusteiden-uudistamista/
23.9.2016 Lausunnot

Lausunto lunastuslainsäädännön uudistamistarpeista

Dnro 45/2016 Lausuntopyyntönne: OM21/41/2015, 22.8.2016 LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTARPEET (OM:N SELVITYKSIÄ JA OHJEITA 33/2016) Oikeusministeriö on pyytänyt 22.8.2016 päivätyllä kirjeellään Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ” Asianajajaliitto”) lausuntoa lunastuslainsäädännön uudistamistarpeista sekä arviota muutosten taloudellisista ja muista vaikutuksista. Lausuntonaan Asianajaliitto esittää seuraavaa: Lausuntopyyntö liittyy pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan sisältyvän Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun -kärkihankkeen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/lausunto-lunastuslainsaadannon-uudistamistarpeista/
17.4.2014 Oikeusuutiset

Kaksi ennakkopäätöstä maantietoimituksesta

Kyse huolto-asemien omistajien oikeudesta lunastukseen ja korvauksiin KKO:2014:23 MaantietoimitusLunastuslaki – LunastuskorvausVahingonkorvaus Maantietoimituksen yhteydessä huoltamoyrityksen suora ajoliittymä maantielle poistui ja tilan pinta-ala pieneni. Yritys lopetti toiminnan kiinteistöllä. Liittymälupa oli myönnetty lupaehtojen mukaan tilapäisenä noin 40 vuotta sitten ja liittymä oli ollut siitä lähtien käytössä. Liittymän poistumisella ja kiinteistön pinta-alan pienentymisellä ei…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/kaksi-ennakkopaatosta-maantietoimituksesta/
27.11.2013 Oikeusuutiset

Lunastuskorvaus oli määrättävä ottamatta huomioon rakennusoikeuden korotusta

KKO:2013:87 Maantietoimitus Lunastuslaki – Lunastuskorvaus – Kohteenkorvaus Asemakaavaa oli tiesuunnitelmaa silmällä pitäen muutettu siten, että osa kiinteistöstä oli osoitettu maantiealueeksi. Samalla asemakaavan muutoksella kiinteistön omistajalle jääneen kiinteistön osan rakennusoikeutta oli lisätty. Maantietoimituksessa kiinteistön omistajalle maksettava lunastuskorvaus oli määrättävä ottamatta huomioon rakennusoikeuden korotusta. KKO:2013:87

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/lunastuskorvaus-oli-maarattava-ottamatta-huomioon-rakennusoikeuden-korotusta/
18.3.2019 Oikeusuutiset

Luovutusvoittoverotusta toimitettaessa ratkaisevaa oli se, mitä oli maksettu kuolinpesän ulkopuolisilla varoilla

KHO:2019:38 Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Maatila ‒ Omaisuuden luovutus – Kuolinpesän ulkopuoliset varat Perittävän veljenpoika D sai pesänjakajan toimittamassa perinnönjaossa perittävän sisaren A:n vastustuksesta huolimatta maatilan perintökaaren 25 luvun mukaisessa jaossa käyvän hinnan alittavaa lunastuskorvausta vastaan. Luovutusvoittoverotusta toimitettaessa A:n katsottiin luovuttaneen jaossa omaisuutta D:lle siltä osin kuin D…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/luovutusvoittoverotusta-toimitettaessa-ratkaisevaa-oli-se-mita-oli-maksettu-kuolinpesan-ulkopuolisilla-varoilla/