Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.12.2022 Oikeusuutiset

Korkein oikeus muutti kantaansa: liiketoimintakiellosta voidaan armahtaa

KKO:2022:78 Armahdus – Liiketoimintakielto Korkein oikeus katsoi lausunnossaan, että liiketoimintakielto on sellainen muu rikosoikeudellinen seuraamus, josta perustuslain 105 §:n 1 momentin mukaan voidaan armahtaa. (Ään.) Vrt. KKO:1998:43 Täysistunto, äänestys 9 – 6 KKO:2022:78  

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/korkein-oikeus-muutti-kantaansa-liiketoimintakiellosta-voidaan-armahtaa/
25.2.2022 Oikeusuutiset

Ihmiskauppaa tutkineen hankkeen tulosten julkistamisseminaari 4.3.2022

Ihmiskauppaan ja sen lähirikoksiin perehtynyt tutkimushanke esittelee tutkimustuloksensa ja toimenpidesuosituksensa päätösseminaarissa perjantaina 4.3.2022. Ihmiskauppaa ja sen lähirikosten soveltamiskäytäntöä käsittelevä laaja VN Teas-tutkimushanke on saatettu päätökseen. Tulokset esitellään päätösseminaarissa, joka järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa perjantaina 4.3.2022 klo 9.30­–13.00. Professori Sakari Melanderin johtama tutkimusryhmä on syventynyt alitutkittuun aiheeseen, sillä Suomessa ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/ihmiskauppaa-tutkineen-hankkeen-tulosten-julkistamisseminaari-4-3-2022/
23.4.2020 Oikeusuutiset

Liiketoimintakielto ei estä yrityksen puhevallan käyttöä tuomioistuimessa

THO:2020:2 Näringsförbud – Näringsförbudets innehåll – Drivande av rörelse – Talerätt – Målsägandens talerätt Liiketoimintakielto – Liiketoimintakiellon sisältö – Liiketoiminnan harjoittaminen – Puhevalta – Asianomistajan puhevalta Fråga om näringsförbud utgör hinder för målsägandebolagets enda ägare, ordinarie styrelsemedlem och verkställande direktör att i brottmålsrättegång använda bolagets talerätt och framställa dess yrkanden.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/liiketoimintakielto-ei-esta-yrityksen-puhevallan-kayttoa-tuomioistuimessa/
30.10.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus rajasi liiketoimintakiellon koskemaan vain toimialaa, jolla rikokset oli tehty

VaaHO:2019:4 Liiketoimintakielto – Liiketoimintaan kohdistuva luottamus – Erityiset syyt liiketoimintakiellon sisällön rajaamiseen A:n syyksi on luettu törkeä kirjanpitorikos ja törkeä veropetos siten, että hän on asiakasyritystensä taloushallintotehtäviä hoitaessaan laiminlyönyt osaksi oman yrityksensä kirjanpitovelvollisuuden ja välttänyt lähes 65.000 euron verot. A:n harjoittamaan liiketoimintaan kohdistuvan luottamuksen ylläpitämiseksi A tuli määrätä liiketoimintakieltoon, vaikka…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hovioikeus-rajasi-liiketoimintakiellon-koskeman-vain-toimialaa-jolla-rikokset-oli-tehty/
6.6.2019 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös ympäristön turmelemisesta ja rikoshyödyn menettämisestä

KKO:2019:52 Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen – Törkeä ympäristön turmeleminen – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen – Liiketoimintakielto A oli vastuussa siitä, että yhtiön toiminnassa oli muun ohella otettu I-luokan pohjavesialueella sijaitsevalta soranottoalueelta maa-ainesta lupamääräysten vastaisesti sekä läjitetty samalle alueelle jätemaata. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/ennakkopaatos-ympariston-turmelemisesta-ja-rikoshyodysta-menettamisesta/
23.2.2019 Oikeusuutiset

Liiketoimintakieltoa koskeva valtakunnan laki on voimassa myös Ahvenanmaalla

THO:2019:4 Näringsförbud Lagstiftningsbehörighet – Åland Liiketoimintakielto Lainsäädäntövalta – Ahvenanmaa Fråga om huruvida näringsförbud faller inom rikets eller landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet och huruvida näringsförbud på Åland kan meddelas på basis av lagen om näringsförbud (13.12.1985/1059). Kysymys siitä, kuuluuko liiketoimintakieltoa koskeva lainsäädäntövalta valtakunnan vai Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan sekä siitä, voidaanko liiketoimintakielto Ahvenanmaalla…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/liiketoimintakieltoa-koskeva-valtakunnan-laki-on-voimassa-myos-ahvenanmaalla/
16.11.2017 Oikeusuutiset

Liiketoimintakieltoa tehostetaan

Liiketoimintakieltoa koskevan lain soveltamisala laajenee ammattitoimintaa harjoittaviin yksityisiin elinkeinonharjoittajiin. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutos tulemaan voimaan 15. tammikuuta 2018. Nykyisin liiketoimintakieltoon voidaan määrätä vain liiketoimintaa harjoittava yksityinen elinkeinonharjoittaja. Liike- ja ammattitoiminnan harjoittajien kohtelun yhdenmukaistaminen perustuu muun muassa siihen, että vastaavanlainen uudistus on aiemmin tehty kirjanpitolakiin. Lakia uudistetaan myös niin,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/liiketoimintakieltoa-tehostetaan/
26.1.2017 Oikeusuutiset

Liiketoimintakieltoa aiotaan tehostaa

Lain soveltamisalaa laajennettaisiin ammattitoimintaa harjoittaviin yksityisiin elinkeinonharjoittajiin Hallitus esittää lainmuutoksia liiketoimintakiellon tehostamiseksi. Lain soveltamisalaa laajennettaisiin ammattitoimintaa harjoittaviin yksityisiin elinkeinonharjoittajiin, kun nykyisin liiketoimintakieltoon voidaan määrätä vain liiketoimintaa harjoittava yksityinen elinkeinonharjoittaja. Liiketoimintakielto voidaan määrätä mm. sillä perusteella, että henkilö on olennaisesti laiminlyönyt liiketoimintaan liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia, kuten veroja ja maksuja. Esityksen mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/liiketoimintakieltoa-aiotaan-tehostaa/
10.12.2016 Oikeusuutiset

Markkinointirikoksesta liiketoimintakielto ja 1,5 miljoonan euron hyötykonfiskaatio

KKO:2016:85 Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen Liiketoimintakielto Markkinointirikos A oli osakeyhtiön määräysvaltaa käyttäneenä omistajana, toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä syyllistynyt markkinointirikokseen antamalla yhtiön nimissä sen myyjähenkilöstön välityksellä lukuisten yritysten edustajille harhaanjohtavia tietoja siitä, miten yhtiön ammattimaisesti markkinoimasta yritystietopalvelusta yrityksiltä perittävät maksut määräytyivät. Hovioikeus oli tuominnut A:n 5 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Kysymys A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/markkinointirikoksesta-liiketoimintakielto-ja-15-miljoonan-euron-hyotykonfiskaatio/
28.4.2016 Lausunnot

Lausunto tehokkaasta maksukyvyttömyysjärjestelmästä EU:ssa

Dnro 22/2016 Lausuntopyyntönne: OM 1/482/2016, 6.4.2016LAUSUNTO TEHOKKAASTA MAKSUKYVYTTÖMYYSJÄRJESTELMÄSTÄ EU:SSA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuu seuraavaa: Komission tiedustelussa esitettyihin harmonisoinnin kohteisiin ei kohdistu suomalaisissa maksukyvyttömyysmenettelyissä suuria tai kiireellisiä sääntelyn muutostarpeita. Säädösten harmonisointi helpottaisi kuitenkin maksukyvyttömyystilanteiden hoitamista ja näin myös jossain määrin parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa sekä vähentäisi rajat ylittävistä maksukyvyttömyysmenettelyistä aiheutuvia kustannuksia.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/lausunto-tehokkaasta-maksukyvyttomyysjarjestelmasta-eussa/