Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
9.2.2023 Oikeusuutiset

Elatusapu vuoroasumistilanteessa – Työryhmän ehdotus

Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen vuoroasuvan lapsen elatusavun määrittämisessä huomioon otettavista näkökohdista. Ehdotetulla ohjeella täydennettäisiin vuonna 2007 julkaistua ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (OM 2007:2). Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan kumpikin vanhempi vastaa lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vuoroasumistilanteessa elatusapua maksava vanhempi voi olla kumpi tahansa vanhemmista. Työryhmän ehdotuksen mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/elatusapu-vuoroasumistilanteessa-tyoryhman-ehdotus/
2.12.2020 Oikeusuutiset

Hovioikeuden päätös elatusavusta lasten vuoroasumistilanteessa

THO:2020:10 Lapsen elatus – Vuoroasuminen – Asumiskustannukset Kysymys elatusavun määrän laskemisesta vuoroasumistilanteessa ja erityisesti asumiskustannusten huomioon ottamisesta.   ”Elatusavun tarkoituksena on hyvittää toiselle vanhemmalle lapsen välttämättömiä elinkustannuksia, jotka muodostuvat toisen vanhemman maksettavaksi. Harkittaessa D:n maksettavaksi määrättävän kohtuullisen rahallisen elatusavun määrää on otettava huomioon se riidaton seikka, että A ja B…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/hovioikeuden-paatos-elatusavusta-lasten-vuoroasumistilanteessa/
21.4.2016 Oikeusuutiset

Osallistu lapsenhuoltolain uudistamiseen – verkkokeskustelu alkanut

Oikeusministeriö käynnistänyt verkkokeskustelun lainvalmistelun tueksi Tapaamisoikeuden vahvistaminen on nykyisin mahdollista vain lapsen ja vanhemman välille. Olisiko laissa säädettävä mahdollisuus vahvistaa tapaamisoikeus myös lapsen ja isovanhemman tai muun lapselle erityisen läheisen henkilön välille? Joissakin tilanteissa vanhempi saattaa pyrkiä rajoittamaan lapsen ja toisen vanhemman välistä yhteyttä (ns. vieraannuttaminen). Tulisiko laissa säätää nykyistä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/osallistu-lapsenhuoltolain-uudistamiseen-verkkokeskustelu-alkanut/
21.5.2014 Oikeusuutiset

STM:n selvitys: Suomen otettava aktiivisempi rooli EU:n sosiaaliturvan koordinaatiossa

Ensimmäiset johtopäätökset Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamista tarkastelevasta selvityksestä ovat valmistuneet Vaikka sosiaaliturvan koordinaatioon EU-maiden välillä liittyy myös ongelmia, ne eivät selvitystä tekevien varatuomari Jukka Ahtelan ja Kelan suunnittelupäällikkö Essi Rentolan mukaan ole niin suuria, että Suomen asumisperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä olisi pikaisen tai suuren remontin tarpeessa. Julkisuudessa on arvosteltu…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/stmn-selvitys-suomen-otettava-aktiivisempi-rooli-eun-sosiaaliturvan-koordinaatiossa/
27.6.2018 Oikeusuutiset

Lapsenhuoltolakiin tulossa lapsen asemaa parantavia uudistuksia

Ehdotetuilla muutoksilla parannettaisiin lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn ja korjattaisiin lakia vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia, kuten perhetilanteiden monimuotoistumista. Hallitus esittää lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistamista. Uudistuksella pyritään myös tehostamaan lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvien asioiden oikeuskäsittelyä. – Lapsenhuoltolain uudistaminen on yksi hallituksen merkittävimmistä lapsia koskevista hankkeista.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/lapsenhuoltolakiin-tulossa-lapsen-asemaa-parantavia-uudistuksia/
10.5.2017 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Unionin kansalaisuus – SEUT 20 artikla – Sosiaaliavustuksen ja lapsilisän saamisen edellytykseksi asetettu oikeus oleskella jäsenvaltiossa – Kolmannen maan kansalainen, joka vastaa alaikäisen lapsensa, joka on kyseisen jäsenvaltion kansalainen, päivittäisestä ja tosiasiallisesta huollosta – Kolmannen maan kansalaisen velvollisuus osoittaa, ettei toinen vanhempi, joka on mainitun jäsenvaltion kansalainen, kykene huolehtimaan lapsesta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/eun-tuomioistuimen-tuomio-euroopan-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa-4/
15.2.2016 Lausunnot

Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Dnro 05/2016 Lausuntopyyntönne: OM 31/41/2015, 26.1.2016 LAPSEN HUOLTOA JA TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 26.1.2016 päivätyn lausuntopyynnön lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Asianajajaliitto lausuu esityksen johdosta seuraavaa. 2. Lapsen tapaamisoikeus 2.1. Vuoroasumisjärjestelyt Oikeuskäytännössä vuoroasuminen on voitu vahvistaa yleensä vain sellaisissa tilanteissa, joissa lapsen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-lapsen-huoltoa-ja-tapaamisoikeutta-koskevan-lainsaadannon-uudistamisesta/
24.4.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläisten sosiaaliturva – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 13 artiklan 2 kohta ja 17 artikla – Satunnainen työskentely jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossa – Sovellettava lainsäädäntö – Asuinvaltion päätös olla myöntämättä lapsilisiä ja alentaa vanhuuseläkettä Ennakkoratkaisupyynnön  oli  esittänyt Centrale Raad van Beroep (Alankomaat). Ennakkoratkaisupyyntö koskee sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-siirtotyolaisen-sosiaaliturvaa-koskevassa-asiassa-5/
30.12.2013 Oikeusuutiset

SM: Ulkomaalaisten työntekoa koskevaa säätelyä selvennetään

EU-maiden ulkopuolelta tuleville kolmansien maiden kansalaisille myönnetään jatkossa oleskelua ja työskentelyä varten yhdistelmälupadirektiivin tarkoittama lupa Muutos liittyy direktiiviin, jonka tavoitteena on ulkomaisten työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu EU-jäsenvaltion omiin kansalaisiin nähden. Valtioneuvosto esitti lain muutosten vahvistamista tänään ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 30.12.2013. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2014. Direktiivillä on vaikutuksia…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/sm-ulkomaalaisten-tyontekoa-koskevaa-saatelya-selvennetaan/
26.9.2013 Oikeusuutiset

SM: Suomeen töihin tulevien ulkomaalaisten asema paranee

Esityksellä ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on tarkoituksena saattaa voimaan direktiivi, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa sekä työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua jäsenvaltion omiin kansalaisiin nähden Oleskelulupien perusteet säilyvät ennallaan Sisäministeriön hallinnonalalla direktiivin tuoma keskeinen muutos koskisi työperusteisten oleskelulupien käsittelyaikaa: viranomaisen olisi tehtävä kolmansien…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/sm-suomeen-toihin-tulevien-ulkomaalaisten-asema-paranee/