Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
27.9.2023 Oikeusuutiset

KKO: Luvattomasti Suomeen tuodut lapset palautettava Venäjälle

KKO:2023:66 Lapsen palauttaminen – Haagin sopimus Isä oli tuonut lapset luvattomasti Suomeen lasten asuinpaikkavaltiosta Venäjältä. Lasten äiti vaati, että lapset määrätään palautettaviksi. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, etteivät lasten koulunkäynnin olosuhteet Venäjällä olleet sellaiset, että palauttamisesta voitaisiin kieltäytyä sen perusteella, että olisi vakava vaara, että palauttaminen saattaisi lapset alttiiksi…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/kko-luvattomasti-suomeen-tuodut-lapset-palautettava-venajalle/
19.7.2023 Oikeusuutiset

EUT: Lapsen huollosta voi poikkeuksellisesti päättää muun jäsenmaan tuomioistuin kuin lapsen kotipaikan tuomioistuin

Judgment of the Court of 13 July 2023 in Case C-87/22 | TT (Wrongful removal of a child) Wrongful removal of a child: although the court of the Member State in which the child was habitually resident has jurisdiction to rule on rights of custody, it may exceptionally request the…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/eut-lapsen-huollosta-voi-poikkeuksellisesti-paattaa-muun-jasenmaan-tuomioistuin-kuin-lapsen-kotipaikan-tuomioistuin/
20.9.2022 Oikeusuutiset

Uusi Bryssel IIa asetus: Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat päätökset ovat suoraan täytäntöönpanokelpoisia toisissa EU-valtioissa

Avioeroa, vanhempainvastuuta sekä kansainvälistä lapsikaappausta koskevaa uutta EU-asetusta on alettu soveltaa elokuun alusta. Asetuksessa säädetään siitä, minkä jäsenvaltion tuomioistuin on näissä asioissa toimivaltainen ja miten päätökset tunnustetaan ja pannaan täytäntöön toisessa EU-valtiossa. Tämä niin sanottu ”uusi Bryssel IIa -asetus” (tai ”Bryssel IIb -asetus”) korvaa aiemman vastaavan asetuksen. Uudistuksella pyritään parantamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/uusi-bryssel-iia-asetus-lapsen-huoltoa-ja-tapaamisoikeutta-koskevat-paatokset-ovat-suoraan-taytantoonpanokelpoisia-toisissa-eu-valtioissa/
3.5.2022 Oikeusuutiset

AOA moittii Rajavartiolaitosta: lapsikaappaustilannetta ei tunnistettu

Kantelija arvosteli Helsinki-Pietari väliä liikennöivässä Allegro-junassa suoritettua rajatarkastusta. Kantelun mukaan Rajavartiolaitoksen virkamies oli huomannut, että äitinsä kanssa matkustaneella kantelijan lapsella ei ollut mukanaan Suomeen palaamiseen tarvittavia matkustusasiakirjoja ja huomauttanut tästä lapsen äidille. Lapsen äidillä ei myöskään ollut erillistä kirjallista lupaa huoltajalta (kantelija) viedä lasta pois maasta. Tästä huolimatta rajatarkastaja oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/aoa-moittii-rajavartiolaitosta-lapsikaappaustilannetta-ei-tunnistettu/
12.5.2020 Tiedotteet

Asianajajaliitto palkitsi vuoden 2019 parhaat oikeudelliset kirjoitukset

Asianajajaliiton hallitus on Defensor Legis -julkaisun toimituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille oikeudellisille kirjoituksille. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on myönnetty vuodesta 1988 lähtien. Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Vuonna 2019 julkaistuista kirjoituksista palkittiin seuraavat kirjoittajat: Virve Toivonen, OTT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Laura Kalliomaa-Puha, OTT, professori,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/asianajajaliitto-palkitsi-vuoden-2019-parhaat-oikeudelliset-kirjoitukset/
18.6.2019 Oikeusuutiset

EIT: Vantaalaismiehen perhe-elämää loukattiin, kun Venäjä ei palauttanut kaapattua lasta Suomeen

Vladimir Ushakov v. Russia (application no. 15122/17) The applicant, Vladimir Nikolayevich Ushakov, is a Russian national who was born in 1977 and lives in Vantaa (Finland). The case concerned proceedings over international child abduction. While living in Finland, Mr Ushakov married I.K., a Russian national, and together they had a…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/eit-vantaalaismiehen-perhe-elamaa-loukattiin-kun-venaja-ei-palautanut-kaapattua-lasta-suomeen/
1.9.2015 Oikeusuutiset

Lapsen äiti ei ollut syyllistynyt lapsikaappaukseen lomailemalla lasten kanssa ulkomailla isän tapaamisviikkojen aikana

KKO:2015:56 Lapsikaappaus Yhteishuoltajuudessa olleiden lasten äiti, jonka luona lapset asuivat, vei lapset noin kaksi viikkoa kestäneelle kesälomamatkalle Sveitsiin aikana, jolloin lasten isällä oli oikeus tavata lapsiaan ja pitää heitä luonaan. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että lasten äiti ei ollut menettelyllään syyllistynyt lapsikaappaukseen. KKO:2015:56

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/lapsen-aiti-ei-ollut-syyllistynyt-lapsikaappaukseen-lomailemalla-lasten-kanssa-ulkomailla-isan-tapaamisviikkojen-aikana/
10.12.2013 Oikeusuutiset

Syyte lapsikaappauksesta hylättiin

HelHO 2013:9: Lapsikaappaus – huostaanotto – tosiasiallinen huoltosuhde Kysymys lapsikaappausrikoksen tunnusmerkistön täyttymisestä. Kun sosiaalilautakunta oli mainitulla päätöksellä saanut oikeuden päättää lapsen huostaanotosta ja sijaisasumisesta, lapsi oli edelleen ollut äitinsä A:n huostassa ja asunut tämän kanssa Israelissa. Lapsen tosiasiallinen huoltosuhde ei siten ollut ennen hallinto-oikeuden antamaa päätöstä muuttunut, eikä se ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/syyte-lapsikaappauksesta-hylattiin/
27.11.2013 Oikeusuutiset

Lapsikaappauksesta vankeutta, sen yhteydessä ei tapahtunut erillistä vapaudenriisto-rikosta

KKO:2013:86 Lapsikaappaus Vapaudenriisto Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen A oli vienyt hänen ja B:n yhteishuollossa olleen 2-vuotiaan lapsensa ilman isän B:n suostumusta Belgiaan. Belgiassa lapsi oli elänyt tavanomaisissa oloissa äitinsä A:n kanssa. A oli ollut tuona aikana puhelimitse ja tekstiviestein yhteydessä Suomessa olevaan B:hen. B oli noin puolen vuoden kuluttua…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/lapsikaappauksesta-vankeutta-sen-yhteydessa-ei-tapahtunut-erillista-vapaudenriisto-rikosta/
22.9.2021 Lausunnot

Lausunto uutta Bryssel IIa -asetusta täydentävää kansallista sääntelyä koskevasta työryhmän mietinnöstä

Lausuntopyyntö VN/13480/2020 Suomen Asianajajaliiton lausunto uutta Bryssel IIa -asetusta täydentävää kansallista sääntelyä koskevasta työryhmän mietinnöstä Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää pyydettynä lausuntona seuraavan. Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella Bryssel IIa -asetuksen soveltamisen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Arvioitavana on ollut myös, onko Suomessa lapsen palauttamisesta annetun päätöksen täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä tarpeen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/lausunto-uutta-bryssel-iia-asetuksta-taydentavaa-kansallista-saantelya-koskevasta-tyoryhman-mietinnosta/