Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.10.2022 Oikeusuutiset

Poissaolosakko voitiin tuomita kun vastaaja ei ollut esitänyt selvitystä laillisesta esteestä pääkäsittelyyn, joka peruutettiin hänen pyynnöstään.

KKO:2022:60 Oikeudenkäyntimenettely – Poissaolo oikeudesta vastaajana – Poissaolosakko A oli haastettu rikosasian pääkäsittelyyn käräjäoikeudessa henkilökohtaisesti sakon uhalla. A:n avustajan ilmoitettua A:n olevan estynyt saapumaan pääkäsittelyyn käräjäoikeus oli peruuttanut ennakollisesti pääkäsittelyn, määrännyt uuden käsittelypäivän ja kehottanut A:ta esittämään peruutetun pääkäsittelyn osalta selvityksen laillisesta esteestä saapua käräjäoikeuteen. Kun selvitystä ei esitetty, käräjäoikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/poissaolosakko-voitiin-tuomita-kun-vastaaja-ei-ollut-esitanyt-selvitysta-laillisesta-esteesta-paakasittelyyn-joka-peruutettiin-hanen-pyynnostaan/
13.6.2022 Oikeusuutiset

Hovioikeuden päätökseen jättää valitus sillensä valittajan poissaolon johdosta voitiin hakea muutosta KKO:lta valituslupaa pyytämällä – kutsun tiedoksisaantiolettama voidaan kumota, jos vastaanottaja saattaa todennäköiseksi, ettei se ole saapunut perille

KKO:2022:40 Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Tiedoksianto Hovioikeus oli jättänyt päätöksellään rikosasian vastaajan A:n valituksen sillensä, koska A oli jäänyt pois pääkäsittelystä. Muutoksenhakuohjauksen mukaan päätökseen ei saanut hakea muutosta, mutta valittajalla oli oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 22 §:n mukaisesti oikeus saattaa valitus uudelleen käsiteltäväksi, mikäli hänellä oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/hovioikeuden-paatokseen-jattaa-valitus-sillensa-valittajan-poissaolon-johdosta-voitiin-hakea-muutosta-kkolta-valituslupaa-pyytamalla-kutsun-tiedoksisaantiolettama-voidaan-kumota-jos-vastaanottaja/
29.5.2022 Oikeusuutiset

Avopuolison itsemurha päivää ennen lausumamääräajan päättymistä katsottiin lailliseksi esteeksi tyytymättömyyden ilmoittamiselle

Vaa­HO:2022:7 Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Laillinen este Ylimääräisen muutoksenhaun hakija B ei ollut lapsen asumista koskevassa asiassa toimittanut käräjäoikeudelle lausumaa, koska hänen avopuolisonsa oli tehnyt itsemurhan määräajan päättymistä edeltäneenä päivänä. Käräjäoikeus oli tämän johdosta hyväksynyt B:n vastapuolen hakemuksen ja muuttanut asianosaisten yhteisen lapsen asumisen B:n luota isänsä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/avopuolison-itsemurha-paivaa-ennen-lausumamaaraajan-paattymista-katsottiin-lailliseksi-esteeksi-tyytymattomyyden-ilmoittamiselle/
29.7.2021 Oikeusuutiset

EIT: Muutoksenhakutuomioistuimen olisi tullut lykätä myymälävarkautta koskevan istunnon käsittelyä kun vastaajalla oli työeste

X v. the Netherlands (application no. 72631/17) The case concerns the refusal by the Arnhem-Leeuwarden Court of Appeal to adjourn her appellate hearing following a conviction for shoplifting, despite her being abroad for professional reasons. The hearing took place in her absence. Relying on Article 6 §§ 1 (right to…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/eit-muutoksenhakutuoimioistuimen-olisi-tullut-lykata-myymalavarkautta-koskevan-istunnon-kasittelya-kun-vastaajalla-oli-tyoeste/
29.9.2020 Oikeusuutiset

Määräaika hakea menetetyn määräajan palauttamista oli asian olosuhteissa alkanut vasta, kun hovioikeuden päätös jättää valitus myöhässä saapuneena tutkimatta oli saanut lainvoiman

KKO:2020:73 Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen A:n asiamies oli toimittanut valituksen käräjäoikeuden tuomiosta käräjäoikeuteen valitusajan viimeisenä päivänä virka-ajan päättymisen jälkeen. Hovioikeus oli myöntänyt asiassa jatkokäsittelyluvan ja vasta asian valmistelua jatkaessaan havainnut, että valitus oli saapunut myöhässä. Hovioikeuden varattua A:lle tilaisuuden lausuman antamiseen A oli hakenut menetetyn määräajan palauttamista esittäen,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/maaraaika-hakea-menetetyn-maaraajan-palauttamista-oli-asian-olosuhteissa-alkanut-vasta-kun-hovioikeuden-paatos-jattaa-valitus-myohassa-saapuneena-tutkimatta-oli-saanut-lainvoiman/
29.4.2019

Tapaohjeet

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 26.1.2023)   1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa (Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 33 § 1 momentti).   1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet Hyvä asianajajatapa ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/
9.9.2018 Oikeusuutiset

Vastaajalla oikeus kannella noutomäääryksestä. Kiinniotettuna olo oli laillinen este.

THO:2018:14 Laillinen este – Laillisesta esteestä ilmoittaminen – Uhkasakko, Muutoksenhaku – Kantelu – Poissaolo oikeudesta vastaajana – Noutomääräys Hovioikeudessa oli kysymys noudettavaksi määrätyn vastaajan oikeudesta kannella noutomääräyksestä. Hovioikeus katsoi, että vaikka muutoksenhausta rikosasian vastaajaa koskevaan noutomääräykseen ei ole erikseen säädetty, vastaajalla oli erityisesti tilanteessa, jossa hänellä oli ollut laillinen este…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/vastaajalla-oikeus-kannella-noutomaaaryksesta-kiinniotettuna-olo-oli-laillinen-este/
8.12.2016 Oikeusuutiset

KKO arvioi pitkäaikaisen sairauden muodostamaa estettä saapua pääkäsittelyyn

KKO:2016:84 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Poissaolo oikeudesta vastaajana Laillinen este Törkeästä kavalluksesta ja väärennyksestä ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittu A valitti hovioikeuteen ja vaati muun muassa, että syyte hylätään. A pyysi pääkäsittelyn toimittamista ja ilmoitti haluavansa tulla kuulluksi asiassa. Hovioikeus päätti toimittaa pääkäsittelyn, johon A kutsuttiin henkilökohtaisesti. Pääkäsittely peruutettiin hovioikeudessa kaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/kko-arvioi-pitkaaikaisen-sairauden-muodostamaa-estetta-saapua-paakasittelyyn/
30.3.2016 Oikeusuutiset

Ruotsin HD: avopuolison itsemurhayritys ja korkea itsemurhariski muodostivat laillisen esteen

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut laillisen esteen olemassaoloa tilanteessa, jossa valittajan avopuoliso oli otettu sairaalahoitoon itsemurhayrityksen johdosta ja valittajaa oli kehotettu pysyttelemään avopuolison kanssa kotona seuraavat kolme päivää. Toisin kuin hovioikeus katsoi HD, että kyseessä oli laillinen este. HD:n ratkaisun perusteluista: 8. Av lagmotiven framgår att som…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/ruotsin-hd-avopuolison-itsemurhayritys-ja-korkea-itsemurhariski-muodostivat-laillisen-esteen/
27.8.2015 Oikeusuutiset

Valitus oli tutkittava kun valittaja ei tosiasiallisesti tiennyt pääkäsittelyn ajankohtaa johon ei saapunut eikä tiennyt tarpeesta ilmoittaa esteestään

KKO:2015:55 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Asianosaisen kuuleminen – Poissaolo oikeudesta vastaajana – Tutkimatta jättäminen Laillinen este – Laillisesta esteestä ilmoittaminen Rikosasian vastaaja A, joka oli valittaessaan käräjäoikeuden tuomiosta vaatinut muun muassa eräiden syytteiden hylkäämistä, oli oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 28 §:n mukaisesti kutsuttu hovioikeuden pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti uhalla, että valitus hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/valitus-oli-tutkittava-kun-valittaja-ei-tosiasiallisesti-tiennyt-paakasittelyn-ajankohtaa-johon-ei-saapunut-eika-tiennyt-tarpeesta-ilmoittaa-esteestaan/