Generic filters
Exact matches only
1.6.2024 Oikeusuutiset

Yhtiön taseessa olleita asunto-osakkeita ei huomioitu sukupolvenvaihdoshuojennuksessa

Vaa­san HaO: Lahjaverotus – Ennakkoratkaisu – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Taseaukaisu – Yritysvarallisuus A:n oli tarkoitus lahjoittaa lapselleen B:lle 20 prosentin osuus osakeyhtiö X:n osakkeista. Yhtiön liikevaihdosta pääosa muodostui kiinteistöhuolto- ja siivouspalveluista. B olisi jatkanut lahjana saamallaan omaisuudella yritystoiminnan harjoittamista. A oli hakenut Verohallinnolta ennakkoratkaisua siitä, mikä oli lahjasta suoritettavan lahjaveron määrä.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/yhtion-taseessa-olleita-asunto-osakkeita-ei-huomioitu-sukupolvenvaihdoshuojennuksessa/
29.4.2024 Oikeusuutiset

KHO arvioi edellytyksiä sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamiselle sijoitusyhtiöön yrityksenä

KHO:2024:68 Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Perintö- ja lahjaverolaissa tarkoitettu yritys – Sijoitusyhtiö – Arvopaperikauppa – Kokonaisarvio Asiassa oli kysymys sukupolvenvaihdokseen liittyvästä lahjaveron huojennuksesta. Ennakkoratkaisun hakijan oli tarkoitus lahjoittaa sijoitustoimintaa harjoittavan X Oy:n osakekanta kahdelle lapselleen. Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan huojennus myönnetään, jos veronalaiseen lahjaan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/kho-arvioi-edellytyksia-sukupolvenvaihdoshuojennuksen-soveltamiselle-sijoitusyhtioon-yrityksena/
14.4.2024 Oikeusuutiset

KHO äänesti minkä ajankohdan vertailuarvoa tuli sukupolvenvaihdoshuojennukseen käyttää, kun yhtiön tilikausi ei ollut kalenterivuosi

KHO:2024:55 Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritysvarallisuuden arvostaminen – Lahjoituksen kohteena olevan yhtiön verovuosi – Arvostamisen perusteena käytettävä tilinpäätös – Kalenterivuodesta poikkeava tilikausi – Yhtiön osakkeen vertailuarvo Asiassa oli ratkaistava, minkä verovuoden verotuspäätöksen mukaista yhtiön osakkeen vertailuarvoa oli käytettävä laskettaessa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 2 momentissa tarkoitettu veronhuojennus, kun lahjan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/kho-aanesti-minka-ajankohdan-vertailuarvoa-tuli-sukupolvenvaihdoshuojennukseen-kayttaa-kun-yhtion-tilikausi-ei-ollut-kalenterivuosi/
10.4.2024 Oikeusuutiset

Lomamökkien vuokraustoiminta ei ollut yritystoimintaa, johon olisi voitu soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä

Hä­meen­lin­nan HaO: Ennakkoratkaisu – Lahjavero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yrityksen käsite – Lomamökkien ja juhlatilan lyhytaikainen vuokraus Lahjanantajat olivat harjoittaneet omistamallaan kiinteistöllä lomamökkien ja juhlatilan lyhytaikaista vuokraustoimintaa, jonka lisäpalveluina oli huolehdittu muun ohella kohteiden siivouksesta ja kunnossapidosta. Lahjanantajien vuodelta 2021 antaman veroilmoituksen mukaan toiminnan myynti oli ollut 84 690,26 euroa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/lomamokkien-vuokraustoiminta-ei-ollut-yritystoimintaa-johon-olisi-voitu-soveltaa-syukupolvenvaihdoshuojennusta-koskevia-saannoksia/
8.11.2022 Oikeusuutiset

Rintaperillisten osittaiset luopumiset testamenttisaannoista olivat päteviä – sijaantuloperilliset maksavat saannostaan perintöveron

Hel­sin­gin hallinto-oikeus: Perintöverotusta koskeva ennakkoratkaisu – Testamentti – Osittainen luopuminen – Veronkierto Asiassa oli Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen johdosta arvioitavana, onko testamentintekijän rintaperillisten osittaista testamentista luopumista pidettävä perintö- vai testamenttisaantona. Asiassa oli myös arvioitavana, sovelletaanko tapaukseen veron kiertämistä koskevaa perintö- ja lahjaverolain 33 a §:n säännöstä. Perittävältä jäi kaksi rintaperillistä sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/rintaperillisten-osittaiset-luopumiset-testamenttisaannoista-olivat-patevia-sijaantuloperilliset-maksavat-saannostaan-periontoveron/
13.10.2022 Oikeusuutiset

Lahjansaajien lahjojen arvoista oli lahjaverotuksessa vähennettävä heidän äideilleen pidätetyn tuotto- ja hallintaoikeuden arvo

Hel­sin­gin HAO : Lahjavero – Hallintaoikeuden pidättäminen määräajaksi – Kapitalisaatiosopimus – Lahjakirjan ehdot – Tuotto kertakorvauksena – Tuoton irtoaminen Asiassa oli kysymys siitä, oliko kapitalisaatiosopimukseen kohdistuva määräaikainen tuotto- ja hallintaoikeus perintö- ja lahjaverolain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu velvoitus, jonka arvo oli vähennettävä lahjansaajan omaisuuden arvosta. Isoäiti K oli 3.9.2019…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/lahjansaajien-lahjojen-arvoista-oli-lahjaverotuksessa-vahennettava-heidan-aideilleen-pidatetyn-tuotto-ja-hallintaoikeuden-arvo/
5.9.2022 Oikeusuutiset

KHOn ratkaisu miten lahjat on laskettava yhteen, kun A on kummankin lahjan osalta oikeutettu sukupolvenvaihdoshuojennukseen

KHO:2022:105 Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Lahjaveron peruste – Kolmen vuoden kuluessa saadut lahjat – Lahjojen kumulointi – Aikaisemmin suoritetun lahjaveron vähentäminen A oli 29.12.2015 saanut isältään lahjaksi 30 B Oy:n osaketta, joiden käypä arvo oli ollut 1 772 456,70 euroa ja perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 2 momentissa tarkoitettu arvo eli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/khon-ratkaisu-miten-lahjat-on-laskettava-yhteen-kun-a-on-kummankin-lahjan-osalta-oikeutettu-sukupolvenvaihdoshuojennukseen/
14.2.2022 Oikeusuutiset

Sukupolvenvaihdoshuojennus ei tullut kyseeseen, kun lahjoitus olisi tehty lasten omistamalle osakeyhtiölle

Vaa­san HAO: Lahjavero – Ennakkoratkaisu– Lahjoittaminen osakeyhtiölle – Sukupolvenvaihdoshuojennus– Yritystoiminnan jatkaminen A ja B olivat hakeneet ennakkoratkaisuja muun muassa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n tarkoittaman sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamisesta tilanteessa, jossa A ja B lahjoittaisivat lastensa C:n ja D:n omistamille X ja Y Oy:lle vähintään 10 prosentin osuuden Z Oy:n osakekannasta ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/sukupolvenvaihdoshuojennus-ei-tullut-kyseeseen-kun-lahjoitus-olisi-tehty-lasten-omistamalle-osakeyhtiolle/
30.6.2021 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikirjaratkaisu sukupolvenvaihdoksena annetun osakelahjan arvostuksesta

KHO:2021:92 Lahjaverotus – Ennakkoratkaisu – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Nettovarallisuuden laskennassa noudatettujen perusteiden mukainen arvo – Yritysvarallisuudessa tapahtunut muutos – Osakkuusyhtiön osakkeiden myynti – Olennainen muutos Äiti lahjoitti huhtikuussa 2019 lapsilleen samalla luovutuksella kaikki yksin omistamansa X Oy:n osakkeet. Lahjoituksiin sovellettiin perintö- ja lahjaverolain 55 §:n mukaista sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaa säännöstä ja 56…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/khon-vuosikirjaratkaisu-sukupolvenvaihdoksena-annetun-osakelahjan-arvostuksesta/
5.6.2020 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus arvioi perintö- ja lahjaverolain mukaista vaihtosopimuksen käsitettä osakevaihtotilanteessa

Pohjois-Suomen HAO : Lahjavero – Vaihtosopimus – Osakevaihto – Vastike – Käyvän arvon alittava hinta Valittaja aikoi osakevaihdossa luovuttaa A Oy:n osakkeita B Oy:lle, jonka osakkaita olivat valittajan lisäksi hänen aviopuolisonsa ja neljä lastaan. Vaihtosuhde oli tarkoitus ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan määrittää siten, että valittaja sai luovuttamiensa osakkeiden sijaan B Oy:n liikkeelle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/hallinto-oikeus-arvioi-perinto-ja-lahjaverolain-mukaista-vaihtosopimuksen-kasitetta-osakevaihtotilanteessa/