Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.8.2019 Oikeusuutiset

KKO piti ennallaan toimittajan kotiin tehtyä kotietsintää koskevan hovioikeuden päätöksen

Korkein oikeus ei muuttanut Helsingin hovioikeuden ratkaisun lopputulosta Helsingin Sanomien toimittajan kotona tehtyä kotietsintää ja takavarikkoa koskevassa asiassa. Hovioikeus oli katsonut, että pakkokeinoille oli lailliset edellytykset. Asian taustalla oli Helsingin Sanomissa 16.12.2017 julkaistu artikkeli puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta. Puolustusvoimat oli tehnyt artikkelista keskusrikospoliisille tutkintapyynnön, koska se katsoi artikkelin paljastaneen Suomen turvallisuuden takia…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/kko-piti-ennallaan-toimittajan-kotiin-tehtya-kotietsintaa-koskevan-hovioikeuden-paatoksen/
4.10.2018 Oikeusuutiset

EIT: Kreikassa rikottu ihmisoikeussopimusta kun asianajajan toimistossa tehtiin kotietsintä

Procedural defects in a search of a lawyer’s office: violation of the right to respect for one’s home In today’s Chamber judgment1 in the case of Leotsakos v. Greece (application no. 30958/13) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 8 (right…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/eit-kreikassa-rikottu-ihmisoikeussopimusta-kun-asianajajan-toimistossa-tehtiin-kotietsinta/
2.2.2017 Oikeusuutiset

EIT: Ilman kotiestintämääräystä tehty kotietsintä loukkasi yksityisyyden suojaa, mutta ei tehnyt oikeudenkäynnistä epäoikeudenmukaista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on Belgiaa koskeneessa tuoreessa ratkaisussaan arvioinut tilannetta, jossa tutkintatuomari oli antanut kotietsintämääräyksen tiettyyn asuntoon, mutta poliisi oli paikalle mennessään tehnyt etsinnän myös kerrostalossa sijainneeseen toiseen asuntoon. Koska ykstyisyyden suojaan puuttumisen poikkeuksia tulee tulkita ahtaasti, oli menettelyllä loukattu EIS 8 artiklaa. EIT kuitenkin toisti kantansa siitä, että yksityisyyden suojan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/eit-ilman-kotiestintamaaraysta-tehty-kotietsinta-loukkasi-yksityisyyden-suojaa-mutta-ei-tehnyt-oikeudenkaynnista-epaoikeudenmukaista/
12.4.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus rikosoikeudellista yhteistyötä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla – Direktiivi 2014/41/EU – Oikeusviranomaisen antama eurooppalainen tutkintamääräys – Menettelyt ja takeet määräyksen antaneessa valtiossa – Eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamisen aineelliset perusteet – Oikeussuojakeinojen puuttuminen määräyksen antaneessa jäsenvaltiossa – Prosessiautonomia – Vastaavuus- ja tehokkuusperiaate – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Direktiivin 2014/41 14…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-rikosoikeudellista-yhteistyota-koskevassa-asiassa/
8.3.2019 Oikeusuutiset

Kun auto ei nauttinut kotirauhan suojaa, ei siellä tehtyä etsintää voinut saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi

KKO:2019:23 Pakkokeino – Etsintä – Kotietsintä – Paikanetsintä Oikeudenkäyntimenettely –Tutkimatta jättäminen A:n kuljettamassa henkilöautossa oli suoritettu paikanetsintä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että A:lla ei ollut oikeutta saattaa paikanetsintää tuomioistuimen tutkittavaksi. KKO:2019:23

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/kun-auto-ei-nauttinut-kotirauhan-suojaa-ei-siella-tehtya-etsintaa-voinut-saattaa-tuomioistuimen-tutkittavaksi/
29.11.2018 Oikeusuutiset

Puhelimella tehty ilmoitus kotietsinnästä käynnisti määräajan asian saattamiselle tuomioistuimeen

KKO:2018:80 Pakkokeino – Etsintä – Kotietsintä A:n kesämökillä oli 25.12.2015 toimitettu kotietsintä, jossa hän ei ollut ollut läsnä ja josta hänelle ei ollut annettu etukäteen tietoa. A oli 29.2.2016 pannut vireille vaatimuksen kotietsinnän saattamisesta tuomioistuimen tutkittavaksi. Käräjäoikeus ja hovioikeus jättivät vaatimuksen myöhään saapuneena tutkimatta katsottuaan, että A oli saanut tiedon…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/puhelimella-tehty-ilmoitus-kotietsinnasta-kaynnisti-maaraajan-asian-saattamiselle-tuomioistuimeen/
23.11.2018 Oikeusuutiset

Laite-etsinnät on oikeus saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, etsinnöille oli lailliset edellytykset

KKO:2018:77 Pakkokeino – Etsintä – Erityinen kotietsintä – Laite-etsintä Oikeudenkäyntimenettely Poliisilaitoksella oli toimitettu erityinen kotietsintä ja laite-etsintä, jotka kohdistuivat rikoksesta epäillyn poliisimiehen hallinnassa oleviin tiloihin ja teknisiin laitteisiin. Lisäksi oli toimitettu erillinen laite-etsintä, joka kohdistui poliisimiehen käyttämiin sähköisiin tietojärjestelmiin ja tietovarastoihin. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että poliisimiehellä oli…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/laite-etsinnat-on-oikeus-saattaa-tuomioistuimen-tutkittavaksi-etsinnoille-oli-lailliset-edellytykset/
19.6.2017 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 25/2017 Lausuntopyyntönne: SMDno-2015-1509; SM047:00/2015, 24.4.2017 EHDOTUS SIVIILITIEDUSTELUA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI; TYÖRYHMÄN MIETINTÖ 8/2017 Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut sisäministeriöltä 24.4.2017 päivätyn lausuntopyynnön koskien siviilitiedustelulakityöryhmän mietintöä siviilitiedustelulainsäädännöstä (sisäministeriön julkaisu 8/2017). Asianajajaliitto lausuu mietinnön johdosta seuraavaa. 1. Yleistä Asianajajaliitolla on ollut edustus mietinnön laatineessa työryhmässä ja voi todeta, että esitetyt näkemykset…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-ehdotuksesta-siviilitiedustelua-koskevaksi-lainsaadannoksi/
9.6.2017 Oikeusuutiset

Myös paikanetsintä toimistossa voidaan saattaa jälkikäteen tuomioistuimen arvioitavaksi pakkokeinolain sanamuodosta huolimatta

KKO:2017:40 Pakkokeino – Etsintä – Kotietsintä – Paikanetsintä Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Tilitoimisto A Oy:n toimitiloissa oli yhtiön edustajaan kohdistuneiden rikosepäilyjen vuoksi suoritettu paikanetsintä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että yhtiöllä oli oikeus saattaa etsintä tuomioistuimen tutkittavaksi. Kysymys myös siitä, olisiko etsintä tullut toimittaa erityisenä kotietsintänä. KKO:2017:40

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/myos-paikanetsinta-toimistossa-voidaan-saattaa-jalkikateen-tuomioistuimen-arvioitavaksi-pakkokeinolain-sanamuodosta-huolimatta/