Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
19.9.2022 Oikeusuutiset

Väärinkäytöksistä ilmoittaville vahvempaa suojaa – whistleblower-direktiivi lopulta täytäntöön

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Ilmoittajansuojelulailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskeva niin sanottu whistleblower -direktiivi. Lailla kielletään ilmoittajaan kohdistuvat vastatoimet. Ilmoittajansuojeludirektiivin ja kansallisen lainsäädännön tavoitteena on mm. luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työnsä yhteydessä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/vaarinkaytoksista-ilmoittaville-vahvempaa-suojaa-whistleblower-direktiivi-lopulta-taytantoon/
31.5.2016 Oikeusuutiset

Ehdotus lausunnolle: korruptiota torjuttaisiin kriminalisoimalla vaikutusvallan väärinkäyttö

Lakiluonnoksen mukaan vaikutusvallan kauppaamisrikokseen syyllistyisi se, joka tarjoaa toiselle palkkion siitä, että tämä vaikuttaisi epäasiallisesti virkamiehen tai kansanedustajan tai heihin rinnastettavien henkilöiden päätöksentekoon. Oikeusministeriössä on valmisteltu lakiluonnos, jossa kriminalisoitaisiin vaikutusvallan väärinkäyttö. Rikosnimikkeenä olisi vaikutusvallan kauppaamisrikos. Vaikutusvallan kauppaamisrikosta koskisi myös oikeushenkilön rangaistusvastuu, jolloin rikoksesta vastuuseen voisi joutua myös yritys tai yhteisö.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/ehdotus-lausunnolle-korruptiota-torjuttaisiin-kriminalisoimalla-vaikutusvallan-vaarinkaytto/
27.8.2015 Oikeusuutiset

Poliisiammattikorkeakoulu: Julkiset hankinnat, rakentaminen ja politiikka korruption riskikohteita

Julkiset hankinnat, poliittinen toimintaympäristö sekä rakennusala ja yhdyskuntasuunnittelu ovat korruption riskikohteita 2010-luvun Suomessa. Poliisiammattikorkeakoulun tuoreessa raportissa kartoitettiin korruption riskikohteita tutkimushavaintojen ja asiantuntijahaastattelujen perusteella Nyky-Suomessa korruptio näkyy esimerkiksi julkisissa hankinnoissa mittavina tarjouskartelleina, rakennus- ja kaavoitustoiminnassa monimutkaisina suunnittelukokonaisuuksina sekä politiikassa omia etuja ajavina korkean tason verkostoina. – Korruption riski liittyy useimmiten liike-elämän…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/poliisiammattikorkeakoulu-julkiset-hankinnat-rakentaminen-ja-politiikka-korruption-riskikohteita/
4.2.2014 Oikeusuutiset

Euroopan komissio julkaisee EU:n ensimmäisen korruptiontorjuntakertomuksen

Korruptio on Euroopalle edelleen haaste. Se vaikuttaa kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin ja aiheuttaa Euroopan taloudelle vuosittain noin 120 miljardin euron kustannukset Jäsenvaltiot ovat viime vuosina tehneet monia aloitteita korruption ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi, mutta tulokset ovat epätasaisia ja lisätoimia tarvitaan. Nämä päätelmät on poimittu Euroopan komission tänään julkaisemasta EU:n korruptiontorjuntakertomuksesta, joka on…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/euroopan-komissio-julkaisee-eun-ensimmaisen-korruptiontorjuntakertomuksen/
10.4.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Miten sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanossa on edistytty

Sisäisen turvallisuuden uhkia tarkastellaan komission EU:n sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanoa koskevassa vuosikertomuksessa Järjestäytynyt rikollisuus on yhä yksi suurimmista uhkista EU:n sisäiselle turvallisuudelle. Muita uhkia ovat tietoverkkorikollisuus, ihmiskauppa, väkivaltaisten ääriliikkeiden kasvu, rahanpesu ja korruptio. Toisessa vuosikertomuksessa tarkastellaan edistystä seuraavilla aloilla: Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta: Komissio ehdotti uusia sääntöjä rikollisin keinoin saatujen varojen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/euroopan-komissio-miten-sisaisen-turvallisuuden-strategian-taytantoonpanossa-on-edistytty/
2.4.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Europolista EU:n lainvalvonta-alan yhteistyön ja koulutuksen keskus

Komission ehdotuksentarkoituksena on tehostaa EU:n lainvalvontaviraston (Europol) toimintaa tietojen keräämisessä ja analysoinnissa ja näiden analyysien jakamisessa jäsenvaltioiden kanssa Näin Europol voi tarjota kansallisille lainvalvontaviranomaisille konkreettisempaa ja kohdennetumpaa tukea rajatylittävässä yhteistyössä ja tutkimuksissa. Ehdotus myös lisää Europolin vastuuvelvollisuutta suhteessa Euroopan parlamenttiin ja kansallisiin parlamentteihin ja parantaa henkilötietojen suojaa. Lisäksi uusi asetus…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/euroopan-komissio-europolista-eun-lainvalvonta-alan-yhteistyon-ja-koulutuksen-keskus/
7.12.2023 Oikeusuutiset

KHO:n presidentti Kuusiniemi huolestunut laillisuusvalvontaan ja oikeuslaitokseen kohdistetusta kritiikistä

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi Vallanjako ja oikeusvaltion puolustaminen – puhe ylituomaripäivillä Helsingissä 7.12.2023 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ylituomaripäivien osanottajat, ärade deltagare i överdomaredagen, perinteisesti olemme ylituomaripäivillä ottaneet luvun ja katsoneet, onko joukossa tapahtunut muutoksia. Ja onhan taas yksi muutos tapahtunut ja meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Juhana Niemi.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/khon-presidentti-kuusiniemi-huolestunut-laillisuusvalvontaan-ja-oikeuslaitokseen-kohdistetusta-kritiikista/
5.7.2023 Oikeusuutiset

EU:n oikeusvaltiokertomus 2023: Suomi edistynyt merkittävästi uuden kansallisen korruptionvastaisen strategian täytäntöönpanossa

Komissio on tänään julkaissut neljännen vuotuisen oikeusvaltiokertomuksensa, jossa kartoitetaan kunkin EU-maan oikeusvaltiotilannetta. Vaikka joissakin EU-maissa on edelleen oikeusvaltioon liittyviä ongelmia, oikeusvaltiokertomuksesta on tullut keskeinen muutoksen ja myönteisten uudistusten edistäjä. Itse asiassa 65 prosenttia viime vuoden suosituksista on toteutettu kokonaan tai osittain. Tämä osoittaa, että jäsenmaissa on käynnissä merkittäviä toimia viimevuotisten…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/eun-oikeusvaltiokertomus-2023-suomi-edistynyt-merkittavasti-uuden-kansallisen-korruptionvastaisen-strategian-taytantoonpanossa/
19.5.2023 Oikeusuutiset

Unionin tuomioistuimelle esitetty ennakkoratkaisupyyntö ei estä ennakkoratkaisua pyytänyttä tuomioistuinta jatkamasta pääasian käsittelyä osittain

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-176/22 | BK ja ZhP (Pääasian käsittelyn lykkääminen osittain) Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin voi toteuttaa menettelyllisiä toimia, joita se pitää tarpeellisina (kuten kerätä todisteita) ja jotka eivät estä sitä noudattamasta unionin tuomioistuimen myöhempää vastausta Bulgarian syyttäjäviranomainen on syyttänyt kahta poliisitutkijaa korruptiosta. Toinen heistä on riitauttanut syyttäjän tekemän…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/unionin-tuomioistuimelle-esitetty-ennakkoratkaisupyynto-ei-esta-ennakkoratkaisua-pyytanytta-tuomioistuinta-jatkamasta-paaasian-kasittelya-osittain/
5.4.2023 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta lautamiesten valintatavasta

Oikeusministeriö Dnro L2023-10 Lausuntopyyntönne: VN/16552/2022, 3.3.2023 ARVIOMUISTIO LAUTAMIESTEN VALINTATAVASTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. 1. Pitäisikö lautamiesten valintatapaa muuttaa nykyisestä? Miksi? Asianajajaliitto katsoo, että lautamiesten valinta tulisi siirtää pois kunnanvaltuustoilta ja puolueilta samoin perusteluin, kuin mitä eduskunnan oikeusasiamies on lausunnossaan 370/5/15 todennut. Valintamenettely tulisi esimerkiksi Euroopan neuvoston…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/arviomuistio-lautamiesten-valintatavasta/