Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
4.4.2020 Oikeusuutiset

Eduskunnan lakivaliokunnan kannanotto oikeudenhoidon turvaamisesta koronavirusepidemian aikana

Lakivaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä, Syyttäjälaitokselta ja Tuomioistuinvirastolta selvitykset siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty oikeudenhoidon turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana.  Tuomioistuinviraston mukaan tuomioistuimille on annettu suositusluonteisia ohjeita, joiden pääviesti on, että kaikki tuomioistuinten käsiteltävänä olevat asiat tulisi tässäkin tilanteessa pyrkiä hoitamaan, kuitenkin siten, ettei henkilökunnan ja asian osaisten terveyttä vaaranneta altistamalla heitä koronavirustartunnoille.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/eduskunnan-lakivaliokunnan-kannanotto-oikeudenhoidon-turvaamisesta-koronavirusepidemian-aikana/
3.4.2020 Oikeusuutiset

OM: Yhtiökokousten lykkäys sallitaan, etäosallistuminen mahdollista

Oikeusministeriössä valmistellaan yhteisölainsäädäntöön muutosta, jolla yhtiökokoukset ja muut sääntömääräiset kokoukset voidaan järjestää, vaikka hallitus on rajoittanut kokoontumisia koronavirustilanteen vuoksi. Lakimuutoksella sallitaan yksiselitteisesti kokouksien lykkääminen määräajan yli. Kokousten järjestämistä myös helpotetaan etäosallistumisen ja valtuutusten avulla. Lisäksi oikeusministeriö kertoi jo aiemmin valmistelevansa hallituksen esitystä, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Ministeriö…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/om-yhtiokokousten-lykkays-sallitaan-etaosallistuminen-mahdollista/
3.4.2020 Oikeusuutiset

OM: Pikavippien enimmäiskorko puolitetaan nykyisestä 20 prosentista 10 prosenttiin ja niiden suoramarkkinointi kielletään

Oikeusministeriö valmistelee useita hallituksen esityksiä, joilla helpotetaan koronavirusepidemian takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden tilannetta. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että tarpeettomat konkurssit vältetään ja kuluttajaluottojen korkoja kohtuullistetaan. Työn alla on myös hallituksen esitys, jolla puolitetaan pikavippien enimmäiskorko nykyisestä 20 prosentista 10 prosenttiin. Myös pikavippien suoramarkkinointi kielletään. – Suomalaiset ovat nyt uuden edessä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/om-pikavippien-enimmaiskorko-puolitetaan-nykyisesta-20-prosentista-10-prosenttiin-ja-niiden-suoramarkkinointi-kielletaan/
31.3.2020 Oikeusuutiset

Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu mahdollisimman pian

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että tukea saava yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen. Tukea käytetään yksinyrittäjän maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu-mahdollisimman-pian/
28.3.2020 Oikeusuutiset

Oikeusministeriö valmistelee esitystä, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin

Oikeusministeriö on ryhtynyt valmistelemaan hallituksen esitystä, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Näin autetaan yrityksiä selviämään koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista. Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Konkurssilaissa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksella tämä olettama tilapäisesti poistetaan. Maksukyvyttömyyden pitää olla…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/oikeusministerio-valmistelee-esitysta-jolla-rajoitetaan-velkojan-oikeutta-hakea-yritys-konkurssiin/
27.3.2020 Oikeusuutiset

Rikosseuraamuslaitos lisää sähköisten palveluiden käyttöä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi

Rikosseuraamuslaitos kehittää jatkuvasti toimenpiteitä, joilla pyritään hillitsemään koronavirusepidemian leviämistä. Valtioneuvoston linjaukset aiheuttavat muutoksia kaikissa yksiköissä. Fyysisten tapaamisten vähentäminen on keskeinen keino koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä myös Rikosseuraamuslaitoksessa. Osa henkilökunnasta on määrätty etätöihin, mutta Rikosseuraamuslaitoksessa on paljon tehtäviä, joissa fyysinen vuorovaikutus on välttämätöntä esimerkiksi vankiloissa tai valvottuun koevapauteen liittyvässä valvonnassa. Kaikissa tilanteissa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/rikosseuraamuslaitos-lisaa-sahkoisten-palveluiden-kayttoa-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi/
20.3.2020 Oikeusuutiset

KKO:n koronavirustiedote

Korkein oikeus turvaa ydintoimintansa jatkuvuuden myös poikkeusoloissa. Valtaosa asioista käsitellään ja ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä. Vallitsevan tilanteen vuoksi kiireettömien asioiden käsittelyyn saattaa kuitenkin olla odotettavissa viivästyksiä. Asianosaisten ja todistajien läsnäoloa edellyttäviä suullisia käsittelyjä ei toistaiseksi järjestetä muutoin kuin välttämättömästä syystä. Korkein oikeus on peruuttanut ja siirtänyt myöhemmäksi vierailut ja muut tilaisuudet…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/kkon-koronavirustiedote/
20.3.2020 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeuden päivitetty tiedote koronavirustilanteesta

Hovioikeuden on otettava toiminnassaan huomioon koronaviruksen leviämisen vaatimat toimenpiteet. Valtioneuvoston asettama rajoitus yli 10 henkilön kokoontumisille ei sinänsä koske tuomioistuinten toimintaa, mutta hovioikeuden on toiminnassaan otettava rajoituksen perusteena olevat syyt huomioon ja vältettävä usean henkilön läsnäoloa samassa tilassa. Hovioikeudessa sovitut pääkäsittelyt pyritään toistaiseksi pitämään, mutta niissä on ryhdytty erityistoimenpiteisiin tartuntariskin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/helsingin-hovioikeuden-paivitetty-tiedote-koronavirustilanteesta/
19.3.2020 Oikeusuutiset

TIVI: Kaikki tuomioistuimissa käsiteltävät asiat pyritään hoitamaan vaarantamatta kenenkään terveyttä

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to suo­sit­te­lee, että kaik­ki tuo­miois­tui­mis­sa kä­si­tel­tä­vät asiat py­ri­tään hoi­ta­maan käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la re­surs­seil­la, jos se vain on mah­dol­lis­ta al­tis­ta­mat­ta tuo­miois­tuin­ten hen­ki­lö­kun­taa ja tuo­miois­tui­mis­sa asioi­via ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le. Poik­keus­o­lois­ta huo­li­mat­ta oi­keu­den­käyn­tei­hin liit­ty­viin mää­rä­ai­koi­hin ei ole sää­det­ty muu­tok­sia. Tuo­miois­tui­men kut­su­jen ja ke­ho­tus­ten si­säl­tö on en­nal­laan, el­lei asiak­kaal­le ole muu­ta il­moi­tet­tu. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to an­toi uu­den oh­jeis­tuk­sen tuo­miois­tui­mil­le…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/tivi-kaikki-tuomioistuimissa-kasiteltavat-asiat-pyritaan-hoitamaan-vaarantamatta-kenenkaan-terveytta/
18.3.2020 Oikeusuutiset

Lyhyiden vankeusrangaistusten aloitusta siirretään koronaviruksen vuoksi

Oikeusministeriö on eilen antanut asetuksen vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon ryhtymisen siirtämisestä, (122/2020). Vankiloissa siirretään lyhyiden rangaistusten täytäntöönpanon aloitusta koronaviruksen vuoksi. Oikeusministeriö on antanut asetuksen, jonka mukaan sakon muuntorangaistusten ja enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistusten täytäntöönpanoa ei aloiteta 19.3.-19.6.2020 välisenä aikana. Tarkoituksena on vähentää vankiloihin tulevien lyhytaikaisvankien määrää ja näin pienentää koronaviruksen leviämisen riskiä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/lyhyiden-vankeusrangaistuisten-taytantoonpanoa-lykataan/