Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.12.2022 Lausunnot

Lausunto komission maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia koskevasta direktiiviehdotuksesta

Oikeusministeriölle Dnro L2022-81 Lausuntopyyntönne: VN/33490/2022, 12.12.2022 KOMISSION MAKSUKYVYTTÖMYYSLAINSÄÄDÄNTÖJEN HARMONISOINTIA KOSKEVA DIREKTIIVIEHDOTUS (COM(2022) 702) Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ” Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Asianajajaliitto pitää sinänsä kannatettavana, että jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyslainsäädäntöjä pyritään harmonisoimaan. Jäsenvaltioiden lainsäädännöissä on nykyisellään merkittäviä eroavaisuuksia, mikä voi hankaloittaa rajat ylittävää liiketoimintaa ja erityisesti mahdollisuuksia hankkia kansainvälistä rahoitusta. Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-komission-maksukyvyttomyyslainsaadantojen-harmonisointia-koskevasta-direktiiviehdotuksesta/
17.10.2022 Oikeusuutiset

Aiemman testamentin saajilla katsottiin olleen erityiseen syyhyn perustuva oikeus kanteen nostamiseksi uuden testamentin pätevyydestä vaikka pesään oli määrätty jakaja

KKO:2022:57 Perintökaari – Pesänjakaja – Testamentti – Testamentin pätemättömyys – Oikeussuojan tarve A oli tehnyt testamentit vuosina 2005 ja 2011. A:n kuoltua hänen kuolinpesäänsä oli määrätty pesänjakaja. Vuonna 2005 tehdyn testamentin edunsaajat nostivat kanteen, jossa he vaativat vuonna 2011 tehdyn testamentin julistamista pätemättömäksi. Pesänjakajan toimivaltaan olisi kuulunut ratkaista testamentin saajien…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/aiemman-testamentin-saajilla-katsottiin-olleen-erityiseen-syyhyn-perustuva-oikeus-kanteen-nostamiseksi-uuden-testamentin-patevyydesta-vaikka-pesaan-oli-maaratty-jakaja/
3.12.2021 Oikeusuutiset

Vastuuvakuutusyhtiö oli menettänyt oikeutensa vedota tiekuljetussopimuslain mukaiseen vanhentumiseen

KKO:2021:85 Kuljetussopimus – Tiekuljetus – Vanhentuminen Alkutuotantoa harjoittava A oli tilannut puutarhasäätiön nimissä B Oy:ltä öljyä kasvihuonelaitokseensa, jonka A oli vuokrannut säätiölle. B Oy oli antanut öljyn toimittamisen ja lastin purkamisen C Oy:n tehtäväksi. Lastin purkamisen yhteydessä öljyä oli valunut maahan, mistä oli aiheutunut öljyvahinko. C Oy:llä oli vakuutusyhtiö D:n…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/vastuuvakuutusyhtio-oli-menettanyt-oikeutensa-vedota-tiekuljetussopimuslain-mukaiseen-vanhentumiseen/
29.12.2017 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

Kansainväliset ilmakuljetukset – Montrealin yleissopimus – 31 artikla – Rahdinkuljettajan vastuu kirjatun matkatavaran vahingoittumisesta – Rahdinkuljettajalle tehtävän kirjallisen muistutuksen muotoa ja sisältöä koskevat vaatimukset – Lentoyhtiön matkustajan pyynnöstä laatima todistus hänen matkatavaransa vahingoittumisesta matkustajan vakuutusyhtiölle esitettävää korvausvaatimusta varten Ennakkoratkaisupyyntö koskee eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä Montrealissa 28.5.1999 allekirjoitetun yleissopimuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-korkeimman-oikeuden-ennakkoratkaisupyyntoon/
14.12.2015 Oikeusuutiset

Isyyslain mukaista menettelyä on käytettävä, jos halutaan vahvistaa isyyteen perustuva perillisasema

KKO:2015:92 Perintö – Perinnönjako – Perintöosuus Isyys – Kanneoikeus Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen N:n vanhemmat olivat ottaneet avioliiton ulkopuolella vuonna 1955 syntyneen EV:n ottolapsekseen. EV oli kuollut ottovanhempiensa kuoleman jälkeen, jolloin hänen perillisiään olivat hänen biologisen äitinsä puolelta sisarpuoli K ja N, joka EV:n perintöön sovellettavan lain mukaan sai vain…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/isyyslain-mukaista-menettelya-on-kaytettava-jos-halutaan-vahvistaa-isyyteen-perustuva-perillisasema/
23.3.2015 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä valmistelemaan säännöksiä perinnönjaon peräytymisestä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lainsäädäntöä perinnönjaon peräytymisestä ja omaisuuden palautusvastuusta. Valmistelutyö liittyy vuoden 2016 alusta voimaan tulevaan uuteen isyyslakiin Uudessa isyyslaissa palautetaan kanneoikeus isyyden vahvistamiseksi niille, jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella ennen nykyisen isyyslain voimaantuloa. Lähtökohtana on, että perintöoikeus on tällöin sama kuin muillakin perillisillä. Kun nykyinen laki tuli…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/om-tyoryhma-valmistelemaan-saannoksia-perinnonjaon-peraytymisesta/
25.6.2014 Oikeusuutiset

OM: Isyyslaki uudistuu – isyyden tunnustaminen mahdollista avopareille jo neuvolassa

Hallitus esittää nykyisen, vuodesta 1976 voimassa olleen isyyslain ajanmukaistamista Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä selvissä tapauksissa, kuten silloin kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Jatkossa isyys olisi mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Merkittävä muutos olisi myös isyyden vahvistamista koskevan kanneoikeuden palauttaminen takautuvasti niille, jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/om-isyyslaki-uudistuu-isyyden-tunnustaminen-mahdollista-avopareille-jo-neuvolassa/
27.2.2014 Oikeusuutiset

OM: Isyyslain uudistaminen. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriö vastaanotti 55 lausuntoa isyyslain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Isyyslain kokonaisuudistusta pidetään tarpeellisena, ja mietinnön päälinjoihin ja työryhmän ehdotuksiin ollaan pääosin tyytyväisiä Isyysolettaman laajentaminen saa kannatusta, samoin isyyden selvittämisen käyttöalan laajentaminen. Äidin vastustusoikeudesta luopumista sekä kannatetaan että vastustetaan. Ennakollisen tunnustamisen mahdollisuus saa laajaa kannatusta. Osa pitää neuvolaa oikeana tahona ennakollisen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/om-isyyslain-uudistaminen-lausuntotiivistelma/
12.11.2013 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä ehdottaa isyyslain uudistamista – isyys olisi mahdollista tunnustaa jo ennen lapsen syntymää

Isyyslain uudistamista pohtinut työryhmä ehdottaa nykyisen, vuodesta 1976 voimassa olleen isyyslain kumoamista ja korvaamista uudella Uudessa isyyslaissa isyyden tunnustamista sujuvoitettaisiin ja äidin oikeudesta vastustaa isyyden selvittämistä luovuttaisiin.   Syynä lainsäädännön uudistamiseen ovat muun muassa perherakenteissa tapahtuneet muutokset. Vuonna 2012 avioliiton ulkopuolella syntyi yli 40 prosenttia lapsista. Näistä kolme neljästä syntyi…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/om-tyoryhma-ehdottaa-isyyslain-uudistamista-isyys-olisi-mahdollista-tunnustaa-jo-ennen-lapsen-syntymaa/