Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.12.2022 Oikeusuutiset

Oikeusasiamies moittii Digi- ja väestötietovirastoa kompuroinnista holhoustoimen digitalisaatiossa

EOA Jääskeläinen: Oikeusasiamiehen kansliaan saapui vuonna 2020 ja etenkin vuoden 2021 aikana ja edelleen kuluvana vuonna yhteensä noin 40 kantelua edunvalvonta-asioiden käsittelyajoista Digi- ja väestötietovirastossa. Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n nojalla otin omasta aloitteesta tutkittavaksi edunvalvonta-asioiden käsittelyajat Digi- ja väestötietovirastossa eli viraston toiminnan nimenomaan holhoustoimesta annetun lain mukaisena holhousviranomaisena.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/oikeusasiamies-moittii-digi-ja-vaestotietovirastoa-kompuroinnista-holhoustoimen-digitalisaatiossa/
16.7.2019 Oikeusuutiset

Hakemusasian peruuttaminen johti vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuteen

KKO:2019:63 Oikeudenkäyntikulut – Holhoustoimi – Edunvalvojan määrääminen Edunvalvojan määräämistä heikentyneen terveydentilan perusteella koskevan asian käsittely oli jäänyt sillensä sen vuoksi, että hakemus oli peruutettu sen jälkeen kun edunvalvontaan haetun antama edunvalvontavaltuutus oli vahvistettu. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla asiassa ei ollut erityistä syytä poiketa pääsäännöstä, jonka mukaan hakemuksensa peruuttanut hakija…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/hakemusasian-peruuttaminen-johti-vastapuolen-oikeudenkayntikulujen-korvausvelvollisuuteen/
19.5.2016 Oikeusuutiset

KKO määräsi edunvalvojan valvomaan perintöomaisuuden tulevien omistajien oikeutta

KKO:2016:30 Holhoustoimi – Edunvalvojan määrääminen Perintökaari – Perintöoikeus – Keskinäinen testamentti – Testamentin tulkinta Aviopuolisot olivat määränneet keskinäisessä hallintaoikeustestamentissaan, että heidän perillisensä saivat omistusoikeuden hallintaoikeuden alaiseen omaisuuteen vasta kummankin puolison kuoltua. Kysymys rintaperillisittä ensiksi kuolleen puolison sukulaisten oikeudesta hakea edunvalvojan määräämistä valvomaan omaisuuden tulevien omistajien oikeutta sekä hakemuksen hyväksymisen edellytyksistä.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/kko-maarasi-edunvalvojan-valvomaan-perintoomaisuuden-tulevien-omistajien-oikeutta/
8.9.2015 Oikeusuutiset

Biologisella isällä ei ollut muutoksenhakuoikeutta maistraatin haettua edunvalvojan sijaista lapselle isyyden selvittämistä varten

KKO:2015:59 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntiväite – Oikeusvoima – Tutkimatta jättäminen Hakemusasia – Väliintulo – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Holhoustoimi – Edunvalvojan määrääminen Isyys – Isyyden kumoaminen Maistraatti oli vaatinut käräjäoikeudessa, että alaikäiselle lapselle määrätään edunvalvojan sijainen edustamaan lasta isyyden selvittämistä ja mahdollista kumoamista koskevissa oikeustoimissa. Käräjäoikeudessa asiaan osallisena kuultu mies, joka piti…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/biologisella-isalla-ei-ollut-muutoksenhakuoikeutta-maistraatin-haettua-edunvalvojan-sijaista-lapselle-isyyden-selvittamista-varten/
15.4.2015 Oikeusuutiset

Edunvalvonnan yksityistäminen ei ollut riittävä peruste vaihtaa edunvalvojaa

KKO:2015:31 Holhoustoimi – Edunvalvojan vapauttaminen – Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Oikeusaputoimisto oli tehnyt lakiasiaintoimiston kanssa sopimuksen edunvalvontapalvelujen tuottamisesta. Käräjäoikeuteen tekemässään hakemuksessa oikeusaputoimisto vaati, että sen yleinen edunvalvoja vapautetaan X:n edunvalvojan tehtävästä ja että X:n edunvalvojaksi määrätään lakiasiaintoimiston yleinen edunvalvoja. Perusteeksi oikeusaputoimisto ilmoitti, että sen yleisillä edunvalvojilla oli toimiston voimavaroihin nähden liikaa edunvalvontatehtäviä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/edunvalvonnan-yksityistaminen-ei-ollut-riittava-peruste-vaihtaa-edunvalvojaa/
26.3.2015 Oikeusuutiset

THO: Kuolleelle henkirikoksen uhrille voitiin määrätä edunvalvoja

THO:2015:1 Holhoustoimi – Edunvalvojan määrääminen Esitutkinta Rikoskomisario K on hakenut kuolleelle A:lle edunvalvojaa esitutkintaa varten, koska A:n äiti B on A:n ainoa tiedetty oikeudenomistaja ja epäiltynä hänen surmaamisestaan. A:n isä on tuntematon. B on siten ainoa henkilö, joka olisi oikeutettu käyttämään A:n puhevaltaa. Edunvalvojaa on haettu muun muassa siksi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/tho-kuolleelle-henkirikoksen-uhrille-voitiin-maarata-edunvalvoja/
28.6.2013 Oikeusuutiset

Maistraatin lupa kiinteistön myymisestä on täytäntöönpanokelpoinen vasta lainvoimaisena ellei muuta määrätä

Kuopion HaO: Oikeusturva Päätöksen sisältö Päätöksen perusteleminen Hallintovalitus Täytäntöönpano Holhoustoimi Lupa kiinteistön myymiseen Oikeudenkäyntikulut Maistraatin holhoustoimilain mukainen lupapäätös oli lähtökohtaisesti täytäntöönpantavissa vasta lainvoimaisena. Maistraatti ei ollut nyt maininnut päätöksessään mitään täytäntöönpanosta ja kiinteistö oli myyty ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Päämies ei ollut saanut täytäntöönpanoasiaa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Päämies ei saanut oikeusturvaa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/maistraatin-lupa-kiinteiston-myymisesta-on-taytantoonpanokelpoinen-vasta-lainvoimaisena-ellei-muuta-maarata/
10.11.2020 Oikeusuutiset

EOA arvioi voiko henkilölle määrätty edunvalvoja päättää päämiehen antaman asianajotoimeksiannon

Kantelija (asianajaja) pyysi tutkimaan edunvalvontatoimiston yleisen edunvalvojan menettelyä asianajotoimeksiannon päättämistä koskevassa asiassa. Kantelija kertoi yleisessä edunvalvonnassa olleen päämiehen antaneen hänelle asianajotoimeksiannon muun muassa päämiehen asumista koskeneessa asiassa. Toimeksiannon johdosta kantelija oli lähettänyt edunvalvojalle kirjeen. Sen mukaan kantelijalle oli toimitettu hyvinvointikuntayhtymän päätös siitä, että päämiehelle oli myönnetty tehostetun palveluasumisen paikka. Päämies…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/eoa-arvioi-voiko-henkilolle-maaratty-edunvalvoja-paattaa-paamiehen-antaman-asianajotoimeksiannon/
2.10.2020 Oikeusuutiset

Kiinteistön ostajalla ei ollut valitusoikeutta kun maistraatti oli jättänyt myöntämättä edunvalvojalle luvan kiinteistön myyntiin

KHO:2020:103 Holhoustoimen edunvalvonta – Kiinteistön kauppa – Holhoustoimilain mukainen lupa – Valitusoikeus – Välittömät ja välilliset oikeusvaikutukset – Oikeustoimen vastapuoli Asiassa oli ratkaistavana, oliko holhoustoimilain 35 §:n mukaista lupa-asiaa koskevalla päätöksellä sellaisia välittömiä vaikutuksia luvanvaraisen oikeustoimen vastapuolen oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun, että hänellä olisi ollut valitusoikeus lupa-asiassa annetusta päätöksestä. Edunvalvoja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/kinteiston-ostajalla-ei-ollut-valitusoikeutta-kun-maistraatti-oli-jattanyt-myontamatta-edunvalvojalle-luvan-kiinteiston-myyntiin/
29.10.2018 Oikeusuutiset

Esitutkintalain mukaiselle asianomistajan edunvalvojalle maksettiin palkkio holhoustoimilain perusteiden mukaan, tässä 220 €/h + alv

KKO:2018:69 Esitutkinta – Edunvalvoja – Palkkio Alaikäiselle asianomistajalle esitutkintalain 4 luvun 8 §:n nojalla määrätylle edunvalvojalle valtion varoista maksettava palkkio määrättiin noudattaen holhoustoimesta annetun lain 44 §:stä ilmeneviä periaatteita. (Ään.) KKO:2018:69

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/esitutkintalain-mukaiselle-asianomistajan-edunvalvojalle-maksettiin-palkkio-holhoustoimilain-perusteiden-mukaan-tassa-220-e-h-alv/