Generic filters
Exact matches only
3.6.2023 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön muistiot hallitusneuvotteluihin kertovat oikeudenhoidon tulevaisuudesta

Oikeusapupalkkion korotus jäämässä vain 10 %:iin.  Oikeusministeriön hallitusneuvotteluihin toimittamat muistiot kertovat siitä, mitä on luvassa. Yksityisten avustajien oikeusapupalkkioihin on varauduttu tekemään vain 8 miljoonan euron lisäys, mikä tarkoittaa vain 10 % korotusta nykyisiin vuoden 2014 alusta noudattettuihin palkkioihin. Kun inflaatio tänä aikana on ollut yli 20 %, ei ministeriön tavoitteena…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/oikeusministerion-muistiot-hallitusneuvotteluihin-kertovat-oikeudenhoidon-tulevaisuudesta/
9.6.2022 Oikeusuutiset

Hallintopäätöksistä valittamiseen ehdotetaan muutosta

Hallitus esittää, että useimmista viranomaisen hallintopäätöksistä valitettaisiin jatkossa hallinto-oikeuteen eikä suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Myös tietyistä yleisten tuomioistuinten hallintopäätöksistä valitettaisiin hallinto-oikeuteen. Ehdotettu valitustie vastaisi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain pääsääntöä eli viranomaisten tekemistä hallintopäätöksistä valitettaisiin jatkossa hallinto-oikeuteen ja vain valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  Lisäksi suullisten käsittelyjen julkisuussääntely ulotettaisiin kattamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/hallintopaatoksista-valittamiseen-ehdotetaan-muutosta/
18.10.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne: VM027:00/2021, VN/2538/2021 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN 18 A JA 18 B §:N MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnok-sesta hallituksen esitykseksi laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (”EVL”) 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta (“HE-luonnos”). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Tasevertailuun perustuva poikkeus…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/59029/
14.5.2020 Oikeusuutiset

Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminta sähköistyy

Hal­lin­to- ja eri­tyis­tuo­miois­tui­mis­sa otet­tiin mer­kit­tä­vä as­kel koh­ti ko­ko­naan säh­köis­tä oi­keu­den­käyn­ti­pro­ses­sia, kun säh­köi­sen oi­keu­den­käyn­ti­pro­ses­sin mah­dol­lis­ta­van HAI­PA-tie­to­jär­jes­tel­män käyt­tö aloi­tet­tiin tou­ko­kuun alus­sa. Näi­tä tuo­miois­tui­mia ovat kor­kein hal­lin­to-oi­keus, alu­eel­li­set hal­lin­to-oi­keu­det, Ah­ve­nan­maan hal­lin­to­tuo­miois­tuin, va­kuu­tusoi­keus, mark­ki­na­oi­keus ja työ­tuo­miois­tuin. Oikeusministeriön HAIPA-hankkeessa on luotu HAIPA-tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa oikeudenkäyntiprosessiin liittyvien asiakirjojen käsittelemisen sähköisesti asian vireille tulosta tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantoon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/hallinto-ja-erityistuomioistuinten-toiminta-sahkoistyy/
17.3.2020 Tiedotteet

Kooste oikeudenhoidon toimijoiden poikkeustiedotteista liittyen koronaepidemiaan

(päiv. 30.10.2020) Olemme koostaneet tähän jatkuvasti päivittyvän ajankohtaislinkkilistan, josta voit seurata suoraan tärkeimpien oikeudenhoidon alan toimijoiden ja tuomioistuinten koronaepidemiaan liittyviä poikkeustiedotteita alueittain/asioittain. Mikäli huomaat, että tästä puuttuu oleellinen alaan liittyvä ajankohtaistiedote, ole ystävällinen ja välitä puuttuva tieto meille tänne viestintään osoitteella viestinta@asianajajaliitto.fi.    Tuomioistuinvirasto Maskien käyttö tuomioistuimissa (30.10.2020) Tuomioistuinviraston palautumissuunnitelmassa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/kooste-oikeudenhoidon-toimijoiden-poikkeustiedotteista-liittyen-koronaepidemiaan/
10.2.2020 Oikeusuutiset

Hallintotuomioistuimet julkaisivat “Pienen hallintotuomioistuinsanaston”

Hallintotuomioistuimet jäävät helposti yleisiä tuomioistuimia tuntemattomammiksi. Riita tai rikos on usein kiinnostavampi aihe kuin hallintovalitus, purku tai viranomaisen vääräksi koettu päätös. Hallintotuomioistuimissa on pitkään pohdittu niiden työn avaamista ja nyt se on tehty. Pieni hallintotuomioistuinsanasto on valmis. Viranomaisten hallintoasioissa käyttämä kieli erikoistermeineen tuntuu usein vaikealta. Tuomioistuimissa käytettävä lakikieli on tietyn…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/hallintotuomioistuimet-julkaisivat-pienen-hallintotuomioistuinsanaston/
11.3.2014 Oikeusuutiset

Hallintotuomioistuimiin tuhat valitusta edellisvuotta enemmän

Hallintotuomioistuimet vertaavat omaa budjettiaan virheellisesti yksityisten avustajien oikeusapumäärärahoihin Sosiaali- ja terveydenhuolto, ulkomaalaisasiat ja verot työllistävät hallintotuomioistuimia. Hallintotuomioistuinten yhteisen toimintakertomuksen mukaan kolmannes käsiteltävistä asioista koski viime vuonna sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Vajaa viidennes käsitteli ulkomaalaisasioita ja veroasioiden osuus oli hiukan yli kymmenen prosenttia. Hallintotuomioistuinten toimintaan vaikutti merkittävästi myös vireillä oleva rakenneuudistus. Markkinaoikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/hallintotuomioistuimiin-tuhat-valitusta-edellisvuotta-enemman/
5.2.2014 Oikeusuutiset

Verohallitus: Verovalitusmenettelyä koskeva ohje

Ohje korvaa 7.1.2013 annetun samannimisen Verohallinnon ohjeen. Tässä ohjeessa on otettu huomioon vuoden 2014 alusta sovellettavasta ennakkopäätösvalitusmenettelystä johtuvat muutokset Hallinto-oikeus johtaa useimmissa verolajeissa valitusprosessia valituksen vireille tulemisesta alkaen. Korkein hallinto-oikeus johtaa valitusprosessia kaikissa verolajeissa. Verovalitusten käsittelyä koskevia menettelyjä on kehitetty yhdessä Verohallinnon, oikeusministeriön ja tuomioistuinlaitoksen kanssa. Tässä ohjeessa käsitellään verovalituksiin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/verohallitus-verovalitusmenettelya-koskeva-ohje/
27.3.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio ryhtyy analysoimaan jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä aiempaa laajemmin

Euroopan komissio julkaisi tänään uuden vertailuvälineen, EU:n oikeusalan tulostaulun. Sillä edistetään toimivia oikeusjärjestelmiä Euroopan unionissa. EU:n oikeusalan tulostaulu” tarjoaa puolueettomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja oikeusjärjestelmien toiminnasta EU:n 27 jäsenvaltiossa. Oikeusjärjestelmien laadun, riippumattomuuden ja toimivuuden parantaminen on jo nyt osa EU-ohjausjakson mukaista talouspolitiikan koordinointia, jolla luodaan perusta talouskasvun elpymiselle ja työpaikkojen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/euroopan-komissio-ryhtyy-analysoimaan-jasenvaltioiden-oikeusjarjestelmia-aiempaa-laajemmin/
13.2.2013 Oikeusuutiset

Verohallinto: Verovalitusmenettelyä koskeva ohje

Ohjeessa käsitellään verovalituksiin liittyviä menettelykysymyksiä siltä osin kuin niillä on vaikutuksia hallintotuomioistuimien, Verohallinnon ja muutoksenhakijoiden menettelyihin sekä näiden väliseen asiakirjaliikenteeseen Tämä ohje korvaa 15.12.2010 annetun samannimisen Verohallinnon ohjeen. Tässä ohjeessa on otettu huomioon vuoden 2013 alusta voimaantulleet eri verolakien muutoksenhakumenettelyä koskevien säännösten muutokset samoin kuin oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/verohallinto-verovalitusmenettelya-koskeva-ohje/