Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
9.6.2022 Oikeusuutiset

Hallintopäätöksistä valittamiseen ehdotetaan muutosta

Hallitus esittää, että useimmista viranomaisen hallintopäätöksistä valitettaisiin jatkossa hallinto-oikeuteen eikä suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Myös tietyistä yleisten tuomioistuinten hallintopäätöksistä valitettaisiin hallinto-oikeuteen. Ehdotettu valitustie vastaisi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain pääsääntöä eli viranomaisten tekemistä hallintopäätöksistä valitettaisiin jatkossa hallinto-oikeuteen ja vain valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  Lisäksi suullisten käsittelyjen julkisuussääntely ulotettaisiin kattamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/hallintopaatoksista-valittamiseen-ehdotetaan-muutosta/
18.10.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne: VM027:00/2021, VN/2538/2021 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN 18 A JA 18 B §:N MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnok-sesta hallituksen esitykseksi laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (”EVL”) 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta (”HE-luonnos”). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Tasevertailuun perustuva poikkeus…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/59029/
14.5.2020 Oikeusuutiset

Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminta sähköistyy

Hal­lin­to- ja eri­tyis­tuo­miois­tui­mis­sa otet­tiin mer­kit­tä­vä as­kel koh­ti ko­ko­naan säh­köis­tä oi­keu­den­käyn­ti­pro­ses­sia, kun säh­köi­sen oi­keu­den­käyn­ti­pro­ses­sin mah­dol­lis­ta­van HAI­PA-tie­to­jär­jes­tel­män käyt­tö aloi­tet­tiin tou­ko­kuun alus­sa. Näi­tä tuo­miois­tui­mia ovat kor­kein hal­lin­to-oi­keus, alu­eel­li­set hal­lin­to-oi­keu­det, Ah­ve­nan­maan hal­lin­to­tuo­miois­tuin, va­kuu­tusoi­keus, mark­ki­na­oi­keus ja työ­tuo­miois­tuin. Oikeusministeriön HAIPA-hankkeessa on luotu HAIPA-tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa oikeudenkäyntiprosessiin liittyvien asiakirjojen käsittelemisen sähköisesti asian vireille tulosta tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantoon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/hallinto-ja-erityistuomioistuinten-toiminta-sahkoistyy/
17.3.2020 Tiedotteet

Kooste oikeudenhoidon toimijoiden poikkeustiedotteista liittyen koronaepidemiaan

(päiv. 30.10.2020) Olemme koostaneet tähän jatkuvasti päivittyvän ajankohtaislinkkilistan, josta voit seurata suoraan tärkeimpien oikeudenhoidon alan toimijoiden ja tuomioistuinten koronaepidemiaan liittyviä poikkeustiedotteita alueittain/asioittain. Mikäli huomaat, että tästä puuttuu oleellinen alaan liittyvä ajankohtaistiedote, ole ystävällinen ja välitä puuttuva tieto meille tänne viestintään osoitteella viestinta@asianajajaliitto.fi.    Tuomioistuinvirasto Maskien käyttö tuomioistuimissa (30.10.2020) Tuomioistuinviraston palautumissuunnitelmassa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/kooste-oikeudenhoidon-toimijoiden-poikkeustiedotteista-liittyen-koronaepidemiaan/
10.2.2020 Oikeusuutiset

Hallintotuomioistuimet julkaisivat ”Pienen hallintotuomioistuinsanaston”

Hallintotuomioistuimet jäävät helposti yleisiä tuomioistuimia tuntemattomammiksi. Riita tai rikos on usein kiinnostavampi aihe kuin hallintovalitus, purku tai viranomaisen vääräksi koettu päätös. Hallintotuomioistuimissa on pitkään pohdittu niiden työn avaamista ja nyt se on tehty. Pieni hallintotuomioistuinsanasto on valmis. Viranomaisten hallintoasioissa käyttämä kieli erikoistermeineen tuntuu usein vaikealta. Tuomioistuimissa käytettävä lakikieli on tietyn…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/hallintotuomioistuimet-julkaisivat-pienen-hallintotuomioistuinsanaston/
22.9.2017 Oikeusuutiset

EU:n hallintotuomioistuimet huolissaan Puolan tuomioistuinten tilasta

Euroopan unionin ylimpien hallintotuomioistuinten järjestö on ilmaissut tukensa Puolan korkeimmalle hallinto-oikeudelle. ACA-Europe on puheenjohtajansa kirjeellä komission ensimmäiselle varapuheenjohtaja Frans Timmermansille jakanut komission syvän huolen Puolan oikeuslaitoksen perustuslaillisen aseman vaarantumisesta. ACA-Europe on ilmaissut tukensa jäsentuomioistuimelleen Puolan korkeimmalle hallinto-oikeudelle. ”We fully support the Polish member of ACA-Europe, the Supreme Administrative Court, whose…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/eun-hallintotuomioistuimet-huolissaan-puolan-tuomioistuinten-tilasta/
30.9.2014 Oikeusuutiset

OPTL: Lapsen asema oikeudenkäynnissä kaipaa kehittämistä

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa tarkasteltiin, kuinka lapsen etu ja oikeus osallistua itseään koskevan asian käsittelyyn toteutuvat huostaanottoasioiden hallinto-oikeuskäsittelyssä Lähtökohtana oli lastensuojelulain ja kansainvälisen lapsen oikeuksien sopimuksen asettamat velvoitteet. Suomi on saanut lapsen oikeuksien sopimusta valvovalta komitealta toistuvasti moitteita siitä, ettei lapsia kuulla eikä lapsen etua arvioida riittävästi lapsia koskevassa päätöksenteossa. Tutkimuksen aineistona…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/optl-lapsen-asema-oikeudenkaynnissa-kaipaa-kehittamista/
11.3.2014 Oikeusuutiset

Hallintotuomioistuimiin tuhat valitusta edellisvuotta enemmän

Hallintotuomioistuimet vertaavat omaa budjettiaan virheellisesti yksityisten avustajien oikeusapumäärärahoihin Sosiaali- ja terveydenhuolto, ulkomaalaisasiat ja verot työllistävät hallintotuomioistuimia. Hallintotuomioistuinten yhteisen toimintakertomuksen mukaan kolmannes käsiteltävistä asioista koski viime vuonna sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Vajaa viidennes käsitteli ulkomaalaisasioita ja veroasioiden osuus oli hiukan yli kymmenen prosenttia. Hallintotuomioistuinten toimintaan vaikutti merkittävästi myös vireillä oleva rakenneuudistus. Markkinaoikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/hallintotuomioistuimiin-tuhat-valitusta-edellisvuotta-enemman/
5.2.2014 Oikeusuutiset

Verohallitus: Verovalitusmenettelyä koskeva ohje

Ohje korvaa 7.1.2013 annetun samannimisen Verohallinnon ohjeen. Tässä ohjeessa on otettu huomioon vuoden 2014 alusta sovellettavasta ennakkopäätösvalitusmenettelystä johtuvat muutokset Hallinto-oikeus johtaa useimmissa verolajeissa valitusprosessia valituksen vireille tulemisesta alkaen. Korkein hallinto-oikeus johtaa valitusprosessia kaikissa verolajeissa. Verovalitusten käsittelyä koskevia menettelyjä on kehitetty yhdessä Verohallinnon, oikeusministeriön ja tuomioistuinlaitoksen kanssa. Tässä ohjeessa käsitellään verovalituksiin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/verohallitus-verovalitusmenettelya-koskeva-ohje/
27.3.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio ryhtyy analysoimaan jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä aiempaa laajemmin

Euroopan komissio julkaisi tänään uuden vertailuvälineen, EU:n oikeusalan tulostaulun. Sillä edistetään toimivia oikeusjärjestelmiä Euroopan unionissa. EU:n oikeusalan tulostaulu” tarjoaa puolueettomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja oikeusjärjestelmien toiminnasta EU:n 27 jäsenvaltiossa. Oikeusjärjestelmien laadun, riippumattomuuden ja toimivuuden parantaminen on jo nyt osa EU-ohjausjakson mukaista talouspolitiikan koordinointia, jolla luodaan perusta talouskasvun elpymiselle ja työpaikkojen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/euroopan-komissio-ryhtyy-analysoimaan-jasenvaltioiden-oikeusjarjestelmia-aiempaa-laajemmin/