Generic filters
Exact matches only
14.6.2023 Oikeusuutiset

Mahdollisuus edustajakanteiden nostamiseen alkaa – Kuluttajajärjestöt voivat hakea oikeutta toimia kuluttajien edustajina

Kuluttajansuojaa vahvistavien edustajakanteiden nostaminen tulee mahdolliseksi 25.6.2023. Samalla käynnistyy haku oikeutetuksi yksiköksi. Vain oikeutetuksi yksiköksi nimetyt järjestöt voivat edustaa kuluttajaryhmiä kuluttajansuojariidoissa. Edustaja- ja ryhmäkanteita voidaan nostaa kuluttajien oikeuksien toteutumiseksi ja kuluttajien yhteisten etujen turvaamiseksi. Edustajakanne parantaa kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä, jos kuluttajanoikeuksia on rikottu. Edustajakanteella voidaan vaatia elinkeinonharjoittajan toimintatavan kieltämistä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/mahdollisuus-edustajakanteiden-nostamiseen-alkaa-kuluttajajarjestot-voivat-hakea-oikeutta-toimia-kuluttajien-edustajina/
20.12.2022 Oikeusuutiset

Edustajakanteen nostaminen mahdollista kesäkuusta alkaen

Kuluttajansuoja vahvistuu kesällä, kun edustajakanteen nostaminen tulee mahdolliseksi. Uudistuksella pannaan täytäntöön EU:n edustajakannedirektiivi. Tasavallan presidentti vahvisti uudistusta koskevat lait tänään. Edustajakanteella voidaan vaatia elinkeinonharjoittajan toimintatavan kieltämistä sekä hyvitystä kuluttajille aiheutuneesta vahingosta. Edustajakanne parantaa näin kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä, jos kuluttajanoikeuksia on rikottu.  Edustajakanne voidaan nostaa kuluttajakaupan lisäksi esimerkiksi tietosuojaa, rahoituspalveluja,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/edustajakanteen-nostaminen-mahdollista-kesakuusta-alkaen/
1.12.2022 Oikeusuutiset

Lakivaliokunta ei näe tarvetta rajoittaa edustajakanteiden ulkopuolista rahoittamista

Lakivaliokunnan mietinnöstä LaVM 20/2022: Lakivaliokunta toteaa, että oikeudenkäyntien ulkopuolista rahoittamista ei ole Suomessa nykyisin säännelty. Tällainen rahoitus on siten yleisesti sallittua. Tätä taustaa vasten valiokunnalla ei ole huomauttamista ehdotetusta ratkaisusta sallia kolmannen osapuolen rahoitus hyvityskanteita koskevassa sääntelyssä direktiivin vaatimuksia noudattaen. Nimenomaisen sääntelyn ulkopuolisen rahoituksen sallimisesta voidaan arvioida edistävän kollektiivisten oikeussuojakeinojen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lakivaliokunta-ei-nae-tarvetta-rajoittaa-edustajakanteiden-ulkopuolista-rahoittamista/
31.3.2022 Lausunnot

Lausunto edustajakannedirektiivin täytäntöönpanoa koskevasta työryhmän mietinnöstä

Oikeusministeriölle                                                  LAUSUNTO EDUSTAJAKANNEDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ   Yleistä               Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta lausuntoa edustajakannedirektiivin täytäntöönpanoa koskevasta työryhmän mietinnöstä (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:8). Edustajakannedirektiivin täytäntöönpanoa koskeva hanke liittyy laajempaan access to justice -tematiikkaan. Kyseistä tematiikkaa on konkretisoitu keskustelussa kollektiivisten prosessimuotojen sääntelyn käytännöllisistä ratkaisuvaihtoehdoista, jotka ovat nytkin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/lausunto-edustajakannedirektiivin-taytantoonpanoa-koskevasta-tyoryhman-mietinnosta/
16.2.2022 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uutta lainsäädäntöä edustajakannemenettelyn luomiseksi

Kuluttajansuojaa EU:ssa vahvistetaan – työryhmän ehdotus lausunnolle Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uutta lainsäädäntöä edustajakannemenettelyn luomiseksi. Menettelyllä pyritään parantamaan kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä, jos kuluttajanoikeuksia on rikottu. Uudistuksella on tarkoitus panna täytäntöön EU:n edustajakannedirektiivi. Edustajakanteella voidaan vaatia elinkeinonharjoittajan toimintatavan kieltämistä sekä hyvitystä menetyksestä tai vahingosta, joka kuluttajille on aiheutunut. Edustajakanteita olisivat työryhmän…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/oikeusministerion-tyoryhma-ehdottaa-uutta-lainsaadantoa-edustajakannemenettelyn-luomiseksi/
26.4.2021 Oikeusuutiset

Työryhmä valmistelemaan edustajakannedirektiivin täytäntöönpanoa

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta EU:n edustajakannedirektiivin täytäntöönpanon edellyttämäksi lainsäädännöksi. Edustajakannedirektiivin tavoitteena on edistää kuluttajien oikeuksia suojaavan lainsäädännön noudattamista jäsenvaltioissa. Tähän pyritään varmistamalla, että kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on ainakin yksi tehokas menettely, joka mahdollistaa, että niin sanottu oikeutettu yksikkö voi nostaa edustajakanteen kuluttajien oikeuksia rikkonutta elinkeinonharjoittajaa vastaan kuluttajien yhteisten…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/tyoryhma-valmistelemaan-edustajakannedirektiivin-taytantoonpanoa/