Generic filters
Exact matches only
17.5.2023 Lausunnot

Lausunto esiselvityksestä tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään

Sisäministeriölle   Dnro L2023-18   Lausuntopyyntönne: VN/1365/2022; VN/1365/2022-SM-30, 4.4.2023 SISÄMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ ESISELVITYKSESTÄ TILITAPAHTUMATIETOJEN KYSELYMAHDOLLISUUDEN LISÄÄMISESTÄ PANKKI- JA MAKSUTILIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄÄN   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Sisäministeriö on pyytänyt Asianajajaliitolta lausuntoa esiselvitysluonnoksesta tiltapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämiseksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Lausuntopyynnössään sisäministeriö on todennut, että tällä hetkellä pankki-…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/lausunto-esiselvityksesta-tilitapahtumatietojen-kyselymahdollisuuden-lisaamisesta-pankki-ja-maksutilien-valvontajarjestelmaan/
8.2.2022

Suomen Asianajajaliiton valvojakohtainen riskiarvio – julkinen yhteenveto

Suomen Asianajajaliiton valvojakohtainen riskiarvio – julkinen yhteenveto Rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain 2 luvun 2 §:n mukaan Suomen Asianajajaliiton on laadittava riskiarvio sen valvonnan piiriin kuuluvien ilmoitusvelvollisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä (valvojakohtainen riskiarvio) sekä julkistettava tämän riskiarvion yhteenveto. Alla on esitetty edellä mainittu valvojakohtaisen riskiarvion julkinen yhteenveto. Perustuu…

https://asianajajaliitto.fi/riskiarvio/
24.5.2021 Tiedotteet

Suomen kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio on päivitetty

Valtioneuvosto teki torstaina 29. huhtikuuta periaatepäätöksen kansallisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviosta ja toimintasuunnitelmasta). Riskiarvion mukaan useat ilmoitusvelvolliset luottavat liikaa pankkien monitorointijärjestelmiin, mikä voi johtaa puutteellisiin selvityksiin asiakkaan liiketoimien taustoista tai varojen alkuperästä. Mikäli liiketoimeen liittyvät varat ovat peräisin kotimaisesta pankista, luotetaan pankin kykyyn havaita epäilyttävät liiketoimet ja selvittää varojen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/suomen-kansallinen-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskiarvio-on-paivitetty/
25.3.2021 Oikeusuutiset

Asianajajalle huomautus kun asiakasvaroja varten ei ollut avattu erillistä tiliä

Suomen Asianajajaliiton hallitus oli kokouksessaan joulukuussa 2020 käsitellyt asianajajan edustamassa asianajotoimistossa syyskuussa 2019 tehdystä tarkastuksesta laadittua kertomusta. Hallitus oli päättänyt käynnistää asianajajaan kohdistuvan valvonta-asian sen selvittämiseksi, oliko asianajaja menetellyt asiakasvarojen hoitoa koskevan ohjeen vastaisesti. Asianajajan edustamassa asianajotoimistossa tehdystä tarkastuksesta laaditusta tarkastuskertomuksesta ilmeni, että toimiston asiakasvaratilillä oli tarkastushetkellä ollut asiakkaan varoja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/asianajajalle-huomautus-kun-asiakasvaroja-varten-ei-ollut-avattu-erillista-tilia/
16.3.2020 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä. Asianajajaliitto pitää esitystä hyvin valmisteltuna ja haluaa esittää harkittavaksi seuraavaa täydennystä esitykseen.   Esitysluonnoksen 2 §:ssä ehdotetaan tehtäväksi tarkistuksia lain määritelmiin. Asianajajaliitto kiinnittää huomiota, että lain määritelmien muuttuessa olisi tarkoituksenmukaista pitää huolta siitä, että määritelmien muuttaminen ei johda lain aiemmissa esitöissä mainittujen määritelmien tulkinnan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laiksi-pankki-ja-maksutilien-valvontajarjestelmasta-annetun-lain-muuttamisesta/
29.4.2019

Tapaohjeet

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 26.1.2023)   1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa (Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 33 § 1 momentti).   1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet Hyvä asianajajatapa ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/
7.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä

Dnro 38/2018   Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 14.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI PANKKI- JA MAKSUTILIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄSTÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI   Lakiehdotus pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä Hallituksen esitysluonnos liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) (2018/843) (ns. viides rahanpesudirektiivi) kansalliseen täytäntöönpanoon.   Viidennessä rahanpesudirektiivissä jäsenvaltioille asetetaan velvollisuus ottaa käyttöön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-pankki-ja-maksutilien-valvontajarjestelmasta/
27.6.2017 Lausunnot

Lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

Dnro 35/2017 Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 22.5.2017 LAUSUNTO PANKKI- JA MAKSUTILIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISHANKKEEN ARVIOMUISTIOSTA Euroopan komissio, jäljempänä komissio, antoi 4. päivänä heinäkuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 (neljäs rahanpesudirektiivi) ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta (COM(2016) 450 final), jäljempänä rahanpesudirektiivin muutosehdotus. Komissio…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-pankki-ja-maksutilijarjestelman-uudistamishankkeen-arviomuistiosta/
12.6.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä

Dnro 27/2017 Lausuntopyyntönne: VM087:00/2015, 28.4.2017 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI SIJOITUSPALVELULAIN MUUTTAMISESTA, LAIKSI KAUPANKÄYNNISTÄ RAHOITUSVÄLINEILLÄ JA ERÄIKSI NIIHIN LIITTYVIKSI LAEIKSI Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta, laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (”esitysluonnos”). Asianajajaliitto kiittää ministeriötä mahdollisuudesta lausua…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-sijoituspalvelulain-muuttamisesta-ja-laiksi-kaupankaynnista-rahoitusvalineilla/
24.10.2016 Oikeusuutiset

Yritysten välinen sopimus kiinteistönvälitystoimista toisen lukuun – maksettu korvaus onkin palkkaa

KHO:2016:154 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Palkka – Työkorvaus – Kiinteistönvälitystoiminta – Välitysliikerekisteri A Oy harjoitti kiinteistönvälitystoimintaa A Oy:n ja alalla franchising-yrittäjänä toimineen C Oy:n välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti siten, että välityssopimukset tehtiin C Oy:n nimiin ja välityspalkkiot ja asiakasvarat ohjattiin C Oy:n tilille. C Oy maksoi A Oy:lle palkkion, josta C…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/yritysten-valinen-sopimus-kiinteistonvalitystoimista-toisen-lukuun-maksettu-korvaus-onkin-palkkaa/