Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.12.2020 Oikeusuutiset

Tilapäisen ulkomaisen työvoiman hankkimiseen liittyvän relocation-paketin kulut olivat osin ennakonpidätyksen alaista ansiotuloa

KHO:2020:155 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Veronalainen ansiotulo – Työnantajan työntekijän puolesta kantamat kustannukset – Työntekijän oleskelulupa – Relocation-paketti A Oy vastasi yhtiön palvelukseen tilapäisesti tulevien A-konsernin ulkomaalaisten työntekijöiden oleskelulupahakemuksiin liittyvistä kustannuksista sekä tarjosi Suomeen asettumiseen liittyvän palvelupaketin, niin sanotun Relocation-paketin, joka sisälsi muun ohella avustamista oman asunnon hankinnassa ja viranomaisrekisteröinneissä.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/tilapaisen-ulkomaisen-tyovoiman-hankkimiseen-liittyvan-relocation-paketin-kulut-olivat-osin-ennakonpidatyksen-alaista-ansiotuloa/
18.11.2020 Oikeusuutiset

Kun työantajan maksamat eläkemaksut oli luettu työntekijän ansiotuloksi, ei eläkevakuutuksesta maksettu eläke ollut vastaavalta osin uutta ansiotuloa

KHO:2020:120 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Kollektiivinen lisäeläkevakuutus – Vakuutusyhtiön maksama eläke – Uusi tulo – Ansiotuloksi katsottujen vakuutusmaksujen ottaminen huomioon A:n työnantaja B Oy oli vuonna 2010 ottanut toimihenkilöilleen ryhmäeläkevakuutuksen, johon A oli liitetty. B Oy oli vuosina 2010 ja 2011 maksanut vakuutusyhtiölle A:n osalta ryhmäeläkevakuutuksen vakuutusmaksuja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kun-tyoantajan-maksamat-elakemaksut-oli-luettu-tyontekijan-ansiotuloksi-ei-elakevakuutuksesta-maksettu-elake-ollut-vastaavalta-osin-uutta-ansiotuloa/
13.10.2020 Oikeusuutiset

Avoliitton päättyessä maksettava hyvitys kotityön perusteella ei ole veronalaista ansiotuloa

KHO:2020:104 Tuloverotus – Tulon veronalaisuus – Tulon käsite – Ansiotulo – Avoero – Avoliittolaissa tarkoitettu hyvitys – Kotityö A ja B olivat avopuolisoita ja tuloverolain 7 §:ssä tarkoitettuja puolisoita. A oli ollut avoliiton aikana ansiotyössä vain osittain, koska hän oli hoitanut avopuolisoiden yhteistä kotia ja lapsia, kun B oli työskennellyt…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/avoliitton-paattyessa-maksettava-hyvistys-kotityon-perusteella-ei-ole-veronalaista-ansiotuloa/
22.10.2018 Oikeusuutiset

KHO: Velallisen epärehellisyydeksi katsottu palkan nostaminen ei johtanut verotuksen oikaisuun

KHO:2018:137 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Ansiotulo – Rikoksella aiheutettu vahinko – Vahingonkorvaus – Törkeä velallisen epärehellisyys – Korvauksen maksaminen A oli toiminut B Oy:n toimitusjohtajana. B Oy oli vuonna 2008 maksanut A:lle rahapalkkaa yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Kyseinen määrä oli verotettu A:n sanotun verovuoden ansiotulona. Helsingin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kho-velallisen-eparehellisyydeksi-katsottu-palkan-nostaminen-ei-johtanut-verotuksen-oikaisuun/
14.3.2018 Oikeusuutiset

Ansiotulona verotettu ryhmäeläkevakuutus johti eläketulon verovapauteen vakuutusmaksun määrän osalta

KHO:2018:37 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Kollektiivinen lisäeläkevakuutus – Vakuutusyhtiön maksama eläke A:n työnantaja B Oy oli vuonna 2012 ottanut yhteistoimintaneuvotteluihin liittyen ryhmäeläkevakuutuksen, johon A oli liitetty. B Oy oli vuosina 2012 ja 2013 maksanut vakuutusyhtiölle A:n osalta ryhmäeläkevakuutuksen maksuja 9 000 euroa kumpanakin vuonna. B Oy:ssä toimitetun…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/ansiotulona-verotettu-ryhmaelakevakuutus-johti-elaketulon-verovapauteen-vakuutusmaksun-maaran-osalta/
1.10.2015 Oikeusuutiset

Valtiovarainministeriö: Hallitus esittää muutoksia verolakeihin

Hallitus esitti eduskunnalle 28. syyskuuta muutoksia muun muassa tuloverotukseen, valmisteverotukseen, jäte- ja energiaverotukseen sekä autovero- ja ajoneuvoveroon talousarvioehdotuksen yhteydessä Tuloverotusta koskevia muutoksia Asteikon tulorajoja ehdotetaan korotettavaksi noin 1,2 prosentilla. Lisäksi asteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä alaraja alennettaisiin nykyisestä 90 000 eurosta 72 300 euroon. Tuloveroasteikko vuodelle 2016 Verotettava ansiotulo, euroa   Vero alarajan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/valtiovarainministerio-hallitus-esittaa-muutoksia-verolakeihin/
15.11.2013 Oikeusuutiset

STM: Vähäiset ansiot ja avustukset eivät saa vähentää toimeentulotukea

Toimeentulotukilain mukaan vähäiset avustukset tai ansiotulot eivät saa vähentää toimeentulotukea saavan henkilön tai perheen tuen määrää Koska toimeentulotukilaissa ei ole määritelty vähäisten ansioiden ja avustusten euromäärää, on tukea myöntävän kunnan harkintavallassa, missä määrin asiakkaan erilaisia avustuksia, stipendejä tai ansioita voidaan pitää vähäisinä. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa kuntia ohjeistetaan toimeentulotuen käytännöistä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/stm-vahaiset-ansiot-ja-avustukset-eivat-saa-vahentaa-toimeentulotukea/
26.8.2021 Oikeusuutiset

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

Asetuksessa vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansiomenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n nojalla. Asetuksen mukaista ansiotuloa voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Asetus tulee voimaan 31.8.2021.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/valtioneuvoston-asetus-alle-18-vuotiaana-vahinkoa-karsineen-ansiotulon-maaran-vahvistamisesta-2/
17.9.2020 Oikeusuutiset

KHO: Alunperin arvioidut työnantajamaksut alennettiin vastaamaan työntekijän verotuksessa vahvistetun palkan määrää

KHO: Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Palkka – Arviomaksuunpano – Työntekijän lopullinen verotus – Vastaavuusvaatimus  A Oy:ssä oli toimitettu verotarkastus, jossa oli havaittu yhtiön maksaneen palkkaa B:lle ohi kirjanpidon. Yhtiölle oli maksuunpantu verovuosille 2014 ja 2015 ennakonpidätystä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua B:lle maksetuksi arvioidun palkan määrän perusteella. B:n vaatimuksen johdosta Verotuksen oikaisulautakunta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/kho-alunperin-arvioidut-tyonantajamaksut-alennettiin-vastaamaan-tyontekijan-verotuksessa-vahvistetun-palkan-maaraa/
21.4.2020 Oikeusuutiset

KHO:n päätös peitellystä osingonjaosta ainoan osakkaan myydessä osakkeita yhtiölleen

KHO:2020:43 Henkilökohtaisen tulon verotus – Peitelty osinko – Peitellyn osingon määrä – Omien osakkeiden hankinta – Tulon käsite – Nettotulo A oli 29.4.2013 ostanut kaikki B Oy:n 50 osaketta yhtiön aiemmalta osakkeenomistajalta 510 000 euron kauppahinnalla. A oli 18.6.2014 myynyt ostamistaan osakkeista kymmenen B Oy:lle 177 000 euron kauppahinnalla. A…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/khon-paatos-peitellysta-osingonjaosta-ainoan-osakkaan-myydessa-osakkeita-yhtiolleen/