Valvontalautakunnalla oikeuskanslerin toteamia ongelmia käsittelyn keston ja aineiston salassapidettävyyden suhteen

29.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeuskansleri saattoi valvontalautakunnan tietoon käsityksensä valvonta-asian kestosta ja ratkaisujen salassapito-ohjeen herättämästä epätietoisuudesta. Kantelussa arvosteltiin Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaa valvontalautakuntaa muun muassa valvonta-asian käsittelyn viipymisestä. Lisäksi kantelija arvosteli valvontalautakunnan ratkaisussa ollutta salassa pitoa koskevaa mainintaa.

Valvonta-asia oli tullut valvontalautakunnassa vireille käräjäoikeuden ilmoituksesta kesäkuussa 2020, ja ratkaisu oli annettu marraskuussa 2021. Oikeuskanslerin mukaan valvonta-asian käsittely oli viipynyt aiheettomasti ja se oli kohtuuttoman pitkä. Oikeuskansleri teki keväällä laillisuusvalvontakäynnin valvontalautakuntaan. Käynnillä keskusteltiin muun muassa valvontalautakunnan henkilöstötilanteesta, sähköisestä asiointipalvelusta saaduista kokemuksista, valvonta-asioiden asiakirjojen julkisuuskäytännöistä, ratkaisujen toimittamisesta sekä perustelujen laadusta. Kantelijan arvostelu valvontalautakunnan menettelystä koski osittain samoja aiheita, jotka olivat esillä oikeuskanslerin laillisuusvalvontakäynnillä. 

Laillisuusvalvontakäynnillä saatujen tietojen mukaan valvontalautakunta on muuttanut julkisuuskäytäntöjään, eikä kaikkia valvonta-asian asiakirjoja enää leimata salassapitoa osoittavalla leimalla yksilöimättä sovellettavia lainkohtia. Kantelija arvosteli sitä, että salassapidon osalta valvontalautakunnan ratkaisussa oli viitattu julkisuuslain 24 §:ään, joka sisältää käytännössä kaikki laissa tarkoitetut salassapitoperusteet eikä siitä ilmene, onko ratkaisu salassa pidettävä. Valvontalautakunnan antaman selvityksen perusteella nykyisin kaikissa ratkaisuissa on samanlainen salassapito-ohje, joka ei ole ratkaisukohtainen. Oikeuskanslerin mukaan kyseinen menettely ei ole julkisuusperiaatteen mukainen. Hänen mukaansa valvontalautakunnan salassapito-ohje on omiaan herättämään epätietoisuutta ja luomaan vaikutelmaa siitä, että ratkaisuissa olisi jotakin salassa pidettävää, vaikka julkisuuslain mukaan lähtökohtana tulisi olla asiakirjojen julkisuus. Salassapitoa koskevan arvion tulisi olla ratkaisukohtainen ja siitä tulisi ilmetä, mihin julkisuuslain ja muuhun lain kohtaan salassapidon arvioidaan perustuvan, vaikka kyseessä ei ole lopullinen kannanotto ratkaisun salassapitoon. 

Oikeuskansleri pyysi valvontalautakuntaa ilmoittamaan 1.3.2023 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on päätöksen johdosta ryhtynyt.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments