Lausunto esitutkintaa, pakkokeinoja ja salaista tiedonhankintaa koskevan asetuksen muuttamisesta

30.8.2018 | Lausunnot

Dnro 48/2018

Lausuntopyyntönne: VN/3458/2018, 29.6.2018
LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ESITUTKINNASTA, PAKKOKEINOISTA JA SALAISESTA TIEDONHANKINNASTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (122/2014) MUUTTAMISESTA

Suomen Asianajajaliitolta on pyydetty lausuntoa luonnoksesta yllä yksilöidyn ase-tuksen muuttamiseksi.

Asetus täydentää pakkokeinolain 2019 voimaan tulevaa uutta sääntelyä, eikä siitä ole huomautettavaa.

Helsingissä 30. päivänä elokuuta 2018

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

LAATI
Asianajaja Mikko Ruuttunen, Asianajotoimisto Susiluoto Oy, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu ri-kosprosessioikeuden asiantuntijaryhmässä.