Oleskelulupa voitiin jättää myöntämättä passin puuttumisen takia

20.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:61

Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Perhe-elämän suoja – Elatusapuvelka

Poliisilaitos oli hylännyt
Yhdysvaltojen kansalaisen A perhesideperusteisen oleskelulupahakemuksen
sillä perusteella, ettei A ollut esittänyt voimassa olevaa
matkustusasiakirjaa, eikä asiassa ollut esitetty sellaista perustetta,
jonka johdosta matkustusasiakirjavaatimuksesta olisi voitu poiketa. A ei
voinut uusia matkustusasiakirjaansa, koska hänen kansalaisuusvaltionsa
ei myöntänyt sitä hänelle elatusapuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Korkein
hallinto-oikeus totesi, että ulkomaalaislain 35 §:n
matkustusasiakirjavaatimuksesta voidaan poiketa muissakin kuin
säännöksessä todetuissa tilanteissa. Matkustusasiakirjavaatimuksesta
voidaan eräin edellytyksin poiketa muun muassa perhe-elämän suojaan
liittyvistä painavista syistä.

Korkein hallinto-oikeus
katsoi, että Suomen kansalaisen puolisona A:lla oli ulkomaalaislain 50
§:n mukaisesti oikeus saada oleskelulupa Suomeen. A ei ole kuitenkaan
tätä oikeutta voinut käyttää, koska hänellä ei ole voimassa olevaa
matkustusasiakirjaa. A:lle oli aikaisemmin myönnetty oleskelulupa ja
hänellä oli edelleen hallussaan vanhentunut matkustusasiakirja, minkä
johdosta hänen henkilöllisyytensä voitiin katsoa selvitetyn.
Ulkomaalaislain 35 §:n vaatimus voimassa olevasta matkustusasiakirjasta
oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä koskee henkilöllisyyden
selvittämisen lisäksi henkilön kansalaisuuden ja siihen verrattavan
valtiollisen aseman varmistamista. Kansalaisuus on valtion ja yksityisen
henkilön välinen perustavanlaatuinen oikeudellinen suhde, jolla on
vaikutusta myös mahdollisuuksiin liikkua muiden valtioiden alueella.
Passin tai muun matkustusasiakirjan myöntämisellä kansalaisuusvaltio
osoittaa, että kyseinen henkilö on valtion kansalainen ja valtion
diplomaattisessa suojeluksessa ulkomailla eikä henkilön matkustamisella
ulkomailla ole valtion lainsäädännöstä johtuvaa estettä.

Korkein
hallinto-oikeus totesi, että A:lta voitiin edellyttää voimassa olevan
matkustusasiakirjan vaatimuksen täyttämistä oleskeluluvan saamisen
edellytyksenä eivätkä perhe-elämän suojaa koskevat näkökohdat hänen
tapauksessaan olleet niin painavia, että niiden vuoksi olisi voitu
poiketa matkustusasiakirjan voimassaoloa koskevasta vaatimuksesta.
Poliisilaitos oli voinut hylätä jatko-oleskelulupaa koskevan hakemuksen.

KHO:2017:61

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments