Latvialainen tuomio käsitti saman teon kuin paritussyyte Suomessa, ne bis in idem

28.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

RHO:2017:1

Ne bis in idem,
hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä,
oikeudenkäynnin kesto,
menettämisseuraamus

Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta
parituksesta ja B:lle avunannosta paritukseen. Syytteen mukaan A oli
hankkiakseen taloudellista hyötyä muun muassa järjestänyt huoneistoja
korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä varten useilla
paikkakunnilla Suomessa. Toiminta oli tuottanut asiakkailta perittynä
maksuina rikoshyötyä yhteensä 1 185 975 euroa. B oli edistänyt A:n tekoa
muun muassa vuokraamalla asuntoja toiminnan käyttöön, hoitamalla
puhelinvastaajan tehtäviä, kuljettamalla naisia toimipisteestä toiseen
ja toimittamalla lehti-ilmoituksia sanomalehtiin.
***
Latviassa käydyssä oikeudenkäynnissä on
ollut kysymys järjestäytyneessä ryhmässä hyötymistarkoituksessa
tapahtuneesta henkilöiden toimittamisesta heidän suostumuksellaan
seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Riian hovioikeuden tuomiosta 15.4.2005
ilmenee, että teossa on ollut kysymys myös asiakkaiden vastaanottamiseen
tarvittavien tilojen järjestämisestä Suomessa eli sisältönsä puolesta
samanlaisesta menettelystä kuin nyt kysymyksessä olevassa syytteessä.
Kun otetaan huomioon, että epäselvissä tapauksissa asiaa tulee tulkita
syytetyn eduksi, asiassa ei voida poissulkea sitä mahdollisuutta, että
päällekkäisen tekoajan osalta syytteessä tarkoitettu asia on voitu jo
tutkia Latviassa. Kyse on voinut olla olennaisesti samasta
tosiasiallisesta menettelystä eli samasta teosta. Syyte on siten
jätettävä tutkimatta ajalta joulukuu 2001 – 20.2.2002. Muilta osin
hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion syyksilukemista koskevat
perustelut.
***
Edellä lausuttuja viivästyksen kestoa,
sen syitä ja asian merkitystä asianosaisille kokonaisuudessaan
arvioituaan hovioikeus päätyy siihen, että oikeudenkäynti oli B:n osalta
viivästynyt käräjäoikeuden katsoman kuuden vuoden sijasta valtion
vastuulla olevasta syystä kahdeksalla vuodella. A on osin omalla
toiminnallaan vaikuttanut käsittelyn viivästymiseen, joten hänen
osaltaan valtion vastuulla oleva oikeudenkäynnin viivästymisen kesto on
jonkin verran lyhyempi.
***
Hovioikeus katsoo kuitenkin, että
edellä todettujen arviointiin liittyvien epävarmuustekijöiden vaikutus
on otettava A:n eduksi huomioon huomattavasti suuremmalla määrällä kuin
käräjäoikeus on tehnyt. Lisäksi huomioon on otettava se, että syyte on
jätetty tutkimatta 1.12.2001 ja 20.2.2002 väliseltä ajalta. Kirjallisena
todisteena esitetystä paritustoiminnassa käytetyistä asuinhuoneistoista
laaditusta taulukosta voidaan päätellä, että huoneistoja oli tuolloin
ollut vuokrattuna lukuisia ja paritustoiminta oli tuona aikana
todennäköisesti ollut laajimmillaan. Syytteen tutkimatta jättämisen
vaikutus hyödyn määrän arviointiin on siten huomattava, esitutkinnassa
tehdyn laskelman laskentatapaa käyttäen yli 300 000 euroa.
Takavarikoidut käteisvarat yhteismäärältään 1 201,55 euroa ovat
löytyneet parituksessa käytetyistä huoneistoista. Niiden ei ole myöskään
edes väitetty olleen muita kuin rikoksella saatuja varoja. Kyseiset
varat ovat siten rikoksella saatua hyötyä. Hovioikeus arvioi edellä
todetuilla perusteilla A:n saaman hyödyn määräksi takavarikoitujen
varojen lisäksi 600 000 euroa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments