KHO: Sote-uudistuksen vaikutukset hallintotuomioistuinten toimintaan ja asiamääriin selvitettävä

9.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkeimman hallinto-oikeuden arvion mukaan ehdotuksen ratkaisut tulevat lisäämään merkittävästi hallintotuomioistuinten työmäärää.

Korkein
hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta,
joka koskee sekä maakuntauudistusta että sosiaali- ja terveydenhoidon
järjestämisuudistusta. Kysymys on mittaluokaltaan ainutlaatuisesta
hankkeesta, jolla on syvällisiä vaikutuksia niin uudistuksen
toteutusvaiheessa kuin myöhemminkin.

Korkeimman hallinto-oikeuden arvion mukaan ehdotuksen ratkaisut
tulevat lisäämään merkittävästi hallintotuomioistuinten työmäärää. On
oletettavaa, että maakuntahallinnon perustamisvaiheessa sekä
henkilöstösiirrot että omaisuussiirrot tulevat aiheuttamaan
oikeusriitoja siitä huolimatta, että niitä toteutettaisiin säädettävän
lain nojalla. Juttumäärää tulee lisäämään myös se, että kansalaisia ja
yrityksiä koskettavan viranomaispäätöksenteon toteuttamistavat ja
menettelyt jäävät valmistelun muun keskeneräisyyden vuoksi ehdotuksessa
epäselviksi.

Hallituksen esitysluonnosta ei ole valmisteltu sillä
tavoin, että siitä kävisi ilmi, miten esimerkiksi
hallintotuomioistuimissa käsiteltävistä valitusasioista päätöksenteko
tapahtuu lastensuojelua, vammaispalvelua, mielenterveyspotilaiden
pakkohoitoa ja kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevissa asioissa.
Valtion aluehallinnolta siirrettävien viranomaistehtävien todellinen
sisältö ei myöskään käy ilmi ehdotuksesta, koska tarpeellinen muu
lainvalmistelu vielä puuttuu. Epäselvyydet viranomaistehtävien
todellisessa järjestelmässä vaikuttavat siihen, miten hallinnossa
turvataan asiakkaiden oikeussuojan toteutumista.

Viranomaistehtävien hoito epäselvää lakiuudistuksessa

Maakuntalakiehdotuksessa
viranomaistehtävien hoitaminen jää kokonaisuudessaan epäselväksi.
Hallituksen esitysluonnoksen lähtökohtana on viranomaispäätöksenteon
keskittäminen kuhunkin maakuntaan perustettavaan palvelulaitokseen, joka
toisaalta olisi samaan aikaan vastuussa maakunnan järjestämisvastuulle
tarkoitettujen palvelujen tuottamisesta erilaisin yhtiö- ja
sopimusjärjestelyin. Maakuntavaltuusto voisi ehdotuksen mukaan käyttää
monella tapaa päätösvaltaa palvelulaitoksen tehtävien järjestämisessä.
Kun kysymys ei ole maakuntien itsehallintoon kuuluvista tehtävistä, vaan
lainsäädännössä erikseen säädetyistä tehtävistä,
viranomaistoimivaltuuksien käytön tulee olla järjestettynä siten, että
viranomaispäätöksenteko ei ole poliittisen päätöksenteon seurauksena
siirrettävissä mihin tahansa maakunnan hallinnossa.
Viranomaispäätöksentekoa ei tule voida järjestää myöskään siten, että
viranomaistehtävät joutuisivat jatkuvaan ristipaineeseen sen kanssa,
miten maakunta järjestää palveluja ja sopii niiden tuottamisesta.

Uudistusten vaikutukset tuomioistuimiin arvioimatta

Korkein
hallinto-oikeus pitää välttämättömänä, että ennen hallituksen esityksen
antamista arvioidaan myös esityksen vaikutukset tuomioistuinten
toimintaan ja toimintaedellytyksiin. Nykyisten palvelua tuottavien
yksiköiden purkautuessa tilalle tulee monimutkainen sopimusrakenne,
jossa ei ole selvää edes se, mihin tuomioistuinlinjaan eri sopimukset
palvelujen tuottamisesta yhteistoiminnassa kuuluvat.

Lausunto
luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi ja sosiaali-
ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi
laeiksi
H 354/16

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta H 495/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments