EU:n tuomioistuimen tuomio: Viiniverla Oy vastaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

25.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen – Asetus (EY) N:o 110/2008 – 16 artiklan b alakohta – Mielleyhtymä – Suomessa valmistettu omenasta tislattu väkevä alkoholijuoma, jota markkinoidaan nimityksellä Verlados – Suojattu maantieteellinen merkintä Calvados

Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt markkinaoikeus.

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta,
esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta
sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 15.1.2008
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008
(EUVL L 39, s. 16) 16 artiklan b alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Suomen oikeuden
mukaan perustettu yhtiö Viiniverla Oy (jäljempänä Viiniverla) ja
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (jäljempänä Valvira)
ja jossa on kyse Valviran 18.11.2013 tekemästä päätöksestä kieltää
Viiniverlaa luovuttamasta markkinoille Verlados-nimistä juomaa 1.2.2014
alkaen.

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Tislattujen
alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä
ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 15.1.2008 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 16 artiklan b alakohtaa on
tulkittava siten, että voidakseen määrittää, onko kysymyksessä
kyseisessä säännöksessä tarkoitettu ”mielleyhtymä”, kansallisen
tuomioistuimen on käytettävä perusteena sitä, miten tavanomaisesti
valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen
keskivertokuluttaja mieltää asian, ja kyseisellä kuluttajan käsitteellä
on ymmärrettävä tarkoitettavan eurooppalaista kuluttajaa eikä pelkästään
sen jäsenvaltion kuluttajaa, jossa tuote, joka synnyttää mielleyhtymän
suojattuun maantieteelliseen merkintään, on valmistettu.

2)      Asetuksen
N:o 110/2008 16 artiklan b alakohtaa on tulkittava siten, että
voidakseen arvioida, synnyttääkö nimitys Verlados kyseisessä
säännöksessä tarkoitetun ”mielleyhtymän” suojattuun maantieteelliseen
merkintään Calvados vastaavien tuotteiden osalta, ennakkoratkaisua
pyytäneen tuomioistuimen on otettava huomioon se, kuinka paljon kyseiset
nimitykset muistuttavat lausuntatavaltaan ja ulkoasultaan toisiaan, ja
mahdolliset seikat, jotka voivat osoittaa, ettei tällainen toisiaan
muistuttaminen johdu sattumasta, tarkistaakseen, syntyykö tavanomaisen
valistuneelle ja kohtuullisen tarkkaavaiselle ja huolelliselle
eurooppalaiselle keskivertokuluttajalle tuotteen nimen yhteydessä
mielikuva tuotteesta, jolla on suojattu maantieteellinen merkintä.

3)      Asetuksen
N:o 110/2008 16 artiklan b alakohtaa on tulkittava siten, että
sellaisen nimityksen käyttöä, jonka katsotaan synnyttävän kyseisessä
säännöksessä tarkoitetun ”mielleyhtymän” saman asetuksen liitteessä III
mainittuun maantieteelliseen merkintään, ei voida sallia edes
sekaannusvaaran puuttuessa.

Linkki asiaan C-75/15

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments